Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jaroslav Niskáč

Počet článkov autora: 4


Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín

Cieľom celoslovenskej inšpekcie práce zameranej v roku 2019 na manipuláciu a skladovanie druhotných surovín bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). Inšpekci...

Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve

Do plánu úloh inšpekcie práce na rok 2017 bola zaradená celoslovenská previerka so zameraním na stavebníctvo, ktoré patrí medzi odvetvia s vyšším počtom pracovných úrazov a nižšou úrovňou zabezpečenia starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia ...

Pracovné úrazy pri prevádzke zdvíhacích zariadení - porovnanie prvého polroka 2013 s prvým polrokom 2012

V zmysle § 195 zákona č. 311/2001 Z.z. (ďalej "Zákonník práce") sa za pracovný úraz považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náh...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.