Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jozef Mikula, PhD.

Počet článkov autora: 56


Bezpečnosť práce na sústruhoch a na CNC strojoch

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný zo zákona vykonávať. BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých fa...

BOZP - skladovanie a systémy skladovania v logistických centrách

Alfou a omegou súčasného obchodovania sú transport a logistika, do ktorých spadá aj skladovanie. Aj keď sa mnoho obchodníkov zaklína dnes tak obľúbeným „just in time“ („práve včas“), cesta tovaru od výrobcu k zákazníkovi často pripomína labyrint s...

Práva a povinnosti zástupcov zamestnávateľa

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorýc...

Aké zmeny priniesla novela zákona o inšpekcii práce

Národná rada dňa 16. marca 2022 schválila zákon č. 113/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niek...

Aké zmeny priniesla novela zákona o BOZP

Národná rada SR schválila 16. marca 2022 zákon č. 114/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ...

Ako oboznámiť a preškoliť zamestnancov na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v organizácii si vyžaduje systematické úsilie. Bezpečnosť a ochrana zdravia sú veci, ktoré zamestnávateľ môže ovplyvňovať a svojim konaním môže znížiť počet úrazov, chorôb a pravdepodobnosť s...

Riziká a prevencia pracovných úrazov na strojoch a zariadeniach v potravinárskom priemysle

Výroba potravín a nápojov zahŕňa mnoho rôznych odborov potravinárskeho priemyslu, ktoré skrývajú rôzne nebezpečenstvá a ktoré môžu ohrozovať pracovníkov ako priemysel mäsový, hydinársky, mlieka a výroby syrov, ovocinársky, konzervárenský, mlynský ...

Zdroje pracovných úrazov a riziká práce v potravinárstve

Potravinársky priemysel alebo „potravinárstvo“ je spracovateľské ekonomické odvetvie, ktoré sa zaoberá spracovaním poľnohospodárskych výrobkov z tzv. prvovýroby hromadným spôsobom a masovou výrobou potravín, a má jedno špecifikum, ktorým sa výrazn...

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár k § 16 a § 39j

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou poslednej zmeny č. 73/2021 Z. z. k 1. aprílu 2021 upravuje § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad, a § 39j Prechodné ustanovenia k úp...

Kľúčové slová

Bezpečnosť pri práci so strojmi a zariadeniami v potravinárskom priemysle

Výroba potravín je neodmysliteľnou súčasťou každej vyspelej spoločnosti. Produkcia potravín sa s narastajúcim počtom obyvateľstva neustále zvyšuje, a tým dochádza aj k rozvoju potravinárskeho priemyslu. Výroba potravín a nápojov zahŕňa mnoho rôzny...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.