Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 4


Prešetrenie vzniknutej škody u zamestnávateľa - proces

Proces prešetrenia vzniknutej škody u zamestnávateľa sa viaže na riadne preukázanie jednotlivých obligatórnych predpokladov pracovnoprávnej zodpovednosti, ktoré sú dané platnou právnou úpravou. Pritom rozsah a spôsob náhrady škody ustanovuje zákon...

Rozsah a spôsob riešenia škody a ujmy v pracovnom pomere

Spôsobenie ujmy alebo škody v pracovnom pomere je neželaným právnym následkom, ktorý súvisí s protiprávnym konaním. Preto možno konštatovať, že spôsobenie škody je aj právnou skutočnosťou, ktorá súvisí aj s pracovnoprávnou zodpovednosťou, a to aj ...

Predpoklady právnej zodpovednosti za pracovný úraz v pracovnom pomere

Pri výkone závislej práce v pracovnom pomere môže dôjsť k protiprávnemu konaniu zamestnávateľa alebo zamestnanca, následkom ktorého je pracovný úraz v danom prípade. Pre naplnenie pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa pritom musia byť splne...

Oprávnenie inšpektorátu práce pri zabezpečovaní bezpečnosti práce

Inšpektoráty práce sú významnými inštitúciami, ktoré dohliadajú nad dodržiavaním bezpečnosti závislej práce. Pritom ich oprávnenia sa vzťahujú na celú dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu. Taktiež majú oprávnenie dozerať a dohliadať nad rešpektova...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.