Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 10


Postup zamestnávateľa, keď zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Platná právna úprava rozlišuje určité špecifické skupiny zamestnancov, ktorým ustanovuje aj špecifické právne podmienky. V prípade, že je porušená ochrana práv a oprávnených záujmov týchto kategórií zamestnancov, tak má zamestnávateľ určité právne...

Postup zamestnanca v prípade porušovania bezpečnosti práce

Pri výkone závislej práce môže dôjsť ku vzniku situácie, ktorá ohrozuje alebo spôsobí narušenie bezpečnosti práce. Pritom zamestnanec a aj zamestnávateľ by sa mali správať tak, aby svojím konaním predchádzali vzniku škôd na majetku alebo ujmy na ž...

Pracovný poriadok a pracovná disciplína, súvislosti

Pracovný poriadok je vnútorným predpisom zamestnávateľa a preto pre jeho právnu relevanciu musia byť splnené určité právne predpoklady, a to obligatórne. Pojem „pracovná disciplína“ zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi...

Oprávnenie a úlohy odborov v oblasti bezpečnosti práce

Odbory, pokiaľ pôsobia u zamestnávateľa, môžu podstatnou mierou prispieť k zlepšeniu právneho postavenia zamestnancov, ktorí vykonávajú u zamestnávateľa závislú prácu. Pritom zamestnanec môže podávať odborom akékoľvek podnety, pokiaľ je presvedčen...

Pracovná disciplína a skončenie pracovného pomeru

Pracovná disciplína si vyžaduje plnenie jednotlivých právnych povinností zamestnanca, ktorých plnenie si vyžaduje právny poriadok, pracovná zmluva alebo vnútorné normatívne predpisy zamestnávateľa, ktoré sú u neho v platnosti. Pritom pojem „pracov...

Oprávnenie inšpektorátu práce v oblasti zamestnávania - právna úprava

V priebehu pracovného pomeru môže dôjsť k prípadu, keď zamestnanec zastáva názor, že sú porušované jeho práva a oprávnené záujmy. Pritom porušenie práv zamestnanca sa môže týkať vzniku, zmeny alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu. V prípade porušen...

Prešetrenie vzniknutej škody u zamestnávateľa - proces

Proces prešetrenia vzniknutej škody u zamestnávateľa sa viaže na riadne preukázanie jednotlivých obligatórnych predpokladov pracovnoprávnej zodpovednosti, ktoré sú dané platnou právnou úpravou. Pritom rozsah a spôsob náhrady škody ustanovuje zákon...

Rozsah a spôsob riešenia škody a ujmy v pracovnom pomere

Spôsobenie ujmy alebo škody v pracovnom pomere je neželaným právnym následkom, ktorý súvisí s protiprávnym konaním. Preto možno konštatovať, že spôsobenie škody je aj právnou skutočnosťou, ktorá súvisí aj s pracovnoprávnou zodpovednosťou, a to aj ...

Predpoklady právnej zodpovednosti za pracovný úraz v pracovnom pomere

Pri výkone závislej práce v pracovnom pomere môže dôjsť k protiprávnemu konaniu zamestnávateľa alebo zamestnanca, následkom ktorého je pracovný úraz v danom prípade. Pre naplnenie pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa pritom musia byť splne...

Oprávnenie inšpektorátu práce pri zabezpečovaní bezpečnosti práce

Inšpektoráty práce sú významnými inštitúciami, ktoré dohliadajú nad dodržiavaním bezpečnosti závislej práce. Pritom ich oprávnenia sa vzťahujú na celú dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu. Taktiež majú oprávnenie dozerať a dohliadať nad rešpektova...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.