Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Počet článkov autora: 11


Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (2.)

Digitalizácia, automatizácia, teda aj robotizácia hrajú celkom zásadnú úlohu v oblasti moderných a inovatívnych technológií a ich vývoj ide stále dopredu. Zasahujú všetky oblasti spoločenského a hospodárskeho života. Na dôležitosti bude v dôsledku...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP

Pôsobenie štvrtej priemyselnej revolúcie, digitalizácia, umelá inteligencia, používanie robotov a kobotov, prinášajú so sebou aj ohrozenia, nebezpečenstvá a riziká, ktoré majú dopad na bezpečnosť a zdravie zamestnancov, na pracovné podmienky, na p...

Čo priniesla novela nariadenia vlády o osobných ochranných pracovných prostriedkoch?

Vláda SR schválila novelu nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“). Novelou sa mení a dopĺňa platné nariadenie vlády. Novela upravu...

Úrazový príplatok a odškodňovanie v súvislosti s ochorením COVID-19

Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Na kompenzáciu týchto nákladov je určené práve...

BOZP pri práci z domu a telepráci

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život. Najmä v období epidemio...

BOZP v období mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

V súčasnej dobe zažíva naša spoločnosť situáciu, akú sme tu ešte nemali. Rozšírila sa pandémia koronavírusu, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19. Postihnutá je celá ekonomika, obyvateľstvo a samozrejme aj zamestnávatelia. Mnohí zatvorili svoje podn...

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (3.)

V roku 1982 odsúhlasila Svetová zdravotnícka organizácia názov „Syndróm chorých budov“ – Sick Building Syndrom pre príznaky ochorenia alebo nepohody, ktoré nemali zjavné príčiny a súviseli s pobytom v budove, pričom po opustení budovy sa stratili....

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (2.)

Open Plan Office, po našom koncept otvorených kancelárií, je zdieľané pracovné prostredie bez existujúcich stien alebo priečok. Tento dizajn kancelárií vznikol podľa návrhov architekta Franka Lloyda Wrighta v roku 1904 v New Yorku. Centrom tehlove...

Pracovnoprávne a mzdové predpisy pre prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (s chemickými a inými faktormi)

Na pracoviskách, kde zamestnávateľ nemohol vykonať také opatrenia, aby znížil riziko vyplývajúce z chemických faktorov na čo najnižšiu mieru, sú zamestnanci vystavení škodlivým vplyvom týchto chemických faktorov. Práca v takomto pracovnom prostred...

Psychosomatické poruchy a syndrómy ako zdroje pracovných úrazov

Nesprávne organizovaná a nedostatočne tvorivá práca pôsobí negatívne nielen na výkon zamestnanca, ale pri dlhodobom trvaní môže viesť k trvalému poškodeniu jeho zdravia. Pri skúmaní príčin práceneschopnosti sa zistilo, že 31% možno pripísať psychi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.