Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Pavol Farárik

Počet článkov autora: 7


Etický kódex a jeho miesto medzi vnútornými predpismi zamestnávateľa

Tento článok sa venuje najmä etickému kódexu v podnikateľskej sfére, jeho tvorbe a uplatneniu v podnikovej praxi. Článok pozostáva z troch častí. V úvodnej časti sa zaoberá úlohami a cieľmi etického kódexu a jeho druhmi. V ďalšej časti článok rozv...

Metodika a technika tvorby vnútorných predpisov zamestnávateľa

Významnou súčasťou praxe zamestnávateľov je tvorba a vydávanie vnútorných predpisov. Zamestnávatelia sa bez nich v rámci organizácie a riadenia práce, zabezpečovania BOZP zamestnancov ako aj ďalších aspektov spojených so vzťahmi so zamestnancami, ...

Charakteristika a druhy právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „predpisy na zaistenie BOZP“) vymedzuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ako predpis...

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý. Jeho cieľom je dosiahnuť stav zrozumiteľnosti a vhodno...

Tvorba vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a ich vydávanie zamestnávateľmi

Slovenská legislatíva neupravuje všeobecne tvorbu vnútorných predpisov a nezaoberá sa podmienkami ich vydávania. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje len vydanie jedného druhu vn...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa všeobecne

Obvyklou súčasťou praxe zamestnávateľov je vydávanie vnútorných dokumentov. Sú veľmi rôznorodé a majú rôznu povahu. Medzi významné patria tie, ktoré majú normatívnu povahu. Najmä nimi sa zaoberá tento článok.    Zamestnávatelia sa bez nich v rámci...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.