Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika DO POZORNOSTI

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať leká...

Úrazový príplatok a odškodňovanie v súvislosti s ochorením COVID-19

Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Na kompenzáciu týchto nákladov je určené práve...

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia v priemysle a ochrana zdravia zamestnancov

Zamestnanci pri obsluhe zariadení s generátormi vysokofrekvenčných elektromagnetických polí vo frekvenčnom pásme ISM sú v dôsledku interakcie medzi týmito poliami a ľudským organizmom vystavení tepelným účinkom týchto polí. Na ochranu zdravia a za...

BOZP pri práci z domu a telepráci

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život. Najmä v období epidemio...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby (IV.)

* RIADENIE PSYCHOSOCIÁLNYCH RIZÍK V ODVETVÍ HORECA * Zamestnanci v odvetví hotelov, reštaurácií a stravovacích zariadení znášajú nepriaznivé pracovné podmienky, ako sú dlhá, nepravidelná, neštandardná pracovná doba. Horšie pracovné podmienky, zhor...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby (III.)

NEBEZPEČNÉ LÁTKY - CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ Škodlivé a nebezpečné látky môžu zapríčiniť zranenia alebo choroby v prípade, ak ľudia s nimi prídu do kontaktu alebo ich nepoužívajú správne. Nebezpečenstvo chemických látok závisí od ich konkrétneho typu,...

Bezpečnosť - čo by sme sa mohli naučiť od leteckého priemyslu

Bezpečnostný profil komerčnej leteckej dopravy prešiel obrovským vývojom. Pokiaľ v 80. rokoch počet prepravených pasažierov na jedno úmrtie bol 2 milióny, v súčasnosti sa tento pomer zmenil na 1:19,7 miliónom cestujúcich u najlepších leteckých spo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.