Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika LEGISLATÍVA

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí (2.)

V predchádzajúcom čísle sme sa zaoberali problematikou karcinogénov v pracovnom prostredí, najmä zmenami v technických smerných hodnotách karcinogénov na základe smerníc EÚ, vyplývajúcimi z novely nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zd...

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

V tomto článku prinášame prehľad zmien v technických smerných hodnotách karcinogénov, informácie o prechodných obdobiach, počas ktorých sa bude uplatňovať príslušná technická smerná hodnota u arzénu, berýlia, kadmia a ich zlúčenín, o doplnení prac...

Ochrana zdravia pri práci - zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z., účinné od 21. júla 2020

Dňa 21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby CO...

Kľúčové slová

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto službou v Slovenskej republike je pracovná zdravotná sl...

Zákonné podmienky na podnikanie v oblasti ochrany zdravia pred faktormi prostredia a práce

Pri posudzovaní zdravotných rizík vplyvom fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov v životnom prostredí a pracovnom prostredí alebo pri výkone niektorých prác, prvotným podkladom sú výsledky meraní fyzikálnych faktorov v podmienkach ...

Mimoriadne opatrenia v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ...

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu na pracovisku....

Návrat zamestnanca do práce po materskej a rodičovskej dovolenke

Pomerne často sa možno stretnúť v aplikačnej praxi s otázkami súvisiacimi s čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky, a to najmä v kontexte návratu muža alebo ženy po skončení ich čerpania. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskoršíc...

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020 Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Legislatívne a finančné aspekty súvisiace s vykonávaním rizikových prác

Zamestnanci, ktorí sú pri práci vystavení pôsobeniu nepriaznivých faktorov práce a/alebo pracovného prostredia, sú z hľadiska zdravotných rizík vplyvom práce zaradení do štyroch kategórií (1., 2., 3. a 4.). Práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.