Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Potravinári a odvodová úľava: Do 20. októbra je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni vyhlásenia za mesiace august, september a október

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že na doručenie formulárov k poskytnutiu štátnej pomoci ostávajú posledné dni. Vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace august, september a október 2023 je potrebné stihnúť podať v lehote do piatka 20. októbra 2023. Akceptovanie vyhlásenia za príslušné kalendárne mesiace, ktoré bude podané po stanovenej lehote, nebude možné. Za mesiace august a september 2023 zamestnávatelia – potravinári zaplatili poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ – potravinár platiť už znížené poistné po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac.

Sociálna poisťovňa poskytuje štátnu pomoc zamestnávateľom – potravinárom vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Ako majú postupovať dotknuté subjekty

  • Zamestnávateľ – potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží Sociálnej poisťovni Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (ďalej len „vyhlásenie“).
  • Formulár vyhlásenia je zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne.
  • Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.

Termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci:

kalendárny mesiac

 

lehota na podanie vyhlásenia

 

august 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

september 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

október 2023

od 25. septembra do 20. októbra 2023

november 2023

od 1. novembra do 20. novembra 2023

december 2023

od 1. decembra do 10. decembra 2023

január 2024

od 1. decembra do 10. decembra 2023

 

Ako bude postupovať Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejní, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámenie o schválení/neschválení štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, že zamestnávateľ – potravinár, predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovnewww.socpoist.sk/potravinari


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.