Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovnoprávne vzťahy

Prestávka na oddych a jedenie

Je porušením § 91 ods. 4 Zákonníka práce, ak vychovávateľky obedujú o 11. 00 hod. a učitelia aj v čase medzi 13. – 14. 00 hod.? Započítava sa teda pod termín ZMENA aj čas odpracovaný so súhlasom zamestnávateľa doma? 

Právne postavenie zamestnanca a zamestnávateľa pri vážnom ohrození ...

Pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná spolupráca zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ musí vykonať aj preventívne opatrenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti zamestnancov pri výkone závislej práce. Pritom o...

Personalistika

Odchod do dôchodku a odstupné

V školskom roku 2023/2024 riaditeľ školy dovŕšil 65 rokov života.  Zároveň mu 30.06.2024 končí funkčné obdobie. Odchádza do dôchodku. Patrí mu odstupné podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce a taktiež podľa Zákonníka práce odchodné pri prvom odchode do...

Zvýšenie súm stravného

Posledné zvýšenie súm stravného bolo vykonané s účinnosťou od 1. októbra 2023 na základe indexu za mesiac jún 2023. Index za mesiac apríl 2024 dosiahol hodnotu 105,3, t. j. ide o zvýšenie o 5,3 percentuálneho bodu, a bola teda splnená podmienka pr...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnosť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Slovník pojmov

Pravidelné pracovisko

Pojem „pravidelné pracovisko“ zamestnanca sa používa v súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad podľa § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách. Ide predovšetkým o miesto, ktoré je písomne dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V prípade, ak také miesto dohodnuté nie je, za pravidelné pracovisko zamestnanca sa považuje miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve podľa § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. So zamestnancami, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako miesto pravidelného pracoviska dohodnúť miesto jeho pobytu, pričom môže ísť o trvalý alebo prechodný pobyt.