Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Zmena životného minima od 1. júla 2022 a jej vplyv na mzdové veliči...

Od 1. júla 2022 sa mení výška životného minima, ktoré je dôležitým parametrom v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené viaceré veličiny ako daňové úľavy a nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy vplyv na výšku zrážok realizovaných zo mzdy za...

Personalistika

Rekondičné pobyty

Príspevok sa zaoberá podmienkami rekondičných pobytov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“), pričom porovnáva tiež inštitúty rekondičn...

Náhrady výdavkov poskytovaných zamestnancovi pri práci s jeho nárad...

Pojem flexibilita je v posledných rokoch v pracovnom práve diskutovaný pojem. V pracovnom práve sa flexibilita prejavuje v tzv. flexibilných formách zamestnania, ktoré sú alternatívou k tradičnému pracovnému pomeru. Medzi flexibilné formy zamestná...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

372/1990 Zb. o priestupkoch

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

60/2018 Z.z. o technickej normalizácii

Schválený 6. 2. 2018 Účinný 1. 4. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

Slovník pojmov

Strata času

Je to doba, kedy pracovná cesta zamestnanca zasahuje do doby jeho odpočinku, ktorá nie je výkonom práce (zamestnanec nepracuje). Zamestnávateľ môže takúto dobu „stratu času“ kompenzovať peňažným plnením alebo poskytnutím náhradného voľna zamestnancovi.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.