Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestn...

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej pr...

Absencia v práci ako prekážka na strane zamestnanca a možný dôvod s...

Základné povinnosti zamestnanca sú upravené v § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Jednou zo základných povinností zamestnanca je podľa § 81 písm. b) Zákonníka práce povinnosť byť na pracovisku na z...

Personalistika

Zmeny vo výplate dávky nemocenské

Dňa 30. 3. 2021 bola schválená novela č. 130/2021 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „novela“), na základe ktorej sa práceneschopným poistencom môže od 1. 5. 2021 predĺžiť poberanie dávky nemocenské. Poistenci mohli dot...

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať leká...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

328/2002 Z.z.

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

198/2020 Z.z.

Schválený 9. 7. 2020 Účinný 21. 7. 2020 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

578/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

576/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

160/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

162/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

563/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Slovník pojmov

Závislá práca

Práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa a v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.