Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Kráľovstvo noviel

Cieľom tohto článku je sumarizácia všetkých potenciálnych noviel Zákonníka práce podľa stavu z marca 2023. Nie je vylúčené, že vzhľadom na fázu predvolebného boja ďalšie novely pribudnú alebo niektoré ubudnú. Keďže Zákonník práce je vnímaný ako kó...

Súhlas dotknutej osoby v kontexte prevodu prevádzkovateľa (zamestná...

Neustály priemyselný vývoj spoločnosti má za následok čoraz častejšie korporátne zmeny podnikov. V mnohých prípadoch sú spoločnosti nútené reagovať na potreby trhu i vlastnú ekonomickú situáciu práve tým, že prevádzajú niektoré zložky svojho podni...

Personalistika

Opatrovateľ a osobný asistent – príspevky, odvody a dane

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových a duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladané...

Výkon inej zárobkovej činnosti podľa Zákonníka práce po novele

V rámci hospodárskej súťaže sa podnikatelia snažia ochrániť nielen svoje obchodné tajomstvá, know-how, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj pracovné postupy a podobne. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatren...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnoť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 3. 2023  

221/1999 Z.z. , ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine ...

Schválený 25. 8. 1999 Účinný 1. 9. 1999 Novelizovaný: 2. 3. 2023 Zrušený: 1. 3. 2023  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 3. 12. 2008 Účinný 1. 2. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

Slovník pojmov

Porovnateľný zamestnanec

Zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa § 58 Zákonníka práce, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.