Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Monitorovanie a kontrola zamestnancov

Problematika monitorovania a kontroly zamestnancov sa v súvislosti s vývojom nových technológii dostáva do popredia stále viac. Je prirodzené, že zamestnávateľ má záujem kontrolovať svojich zamestnancov na pracovisku, a to najmä vtedy, ak využívaj...

Zavedenie dočasného odpustenia odvodov na sociálne poistenie z dôv...

Od 1. augusta 2023 je účinná novela č. 274/2023 Z. z. zákona o sociálnom poistení, ktorá v obdobíod 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 zaviedladočasné odpustenie odvodov na sociálne poistenie,  ktorú tvoria odvody zamestnávateľa vykonávajúceho hl...

Pracovné situácie

Nedostatok pracovných síl nepovažuje Zákonník práce za dôvod pre odlišné odmeňovanie N

Publikované:

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na trhu práce spôsobuje fenomén, ktorý sa prehlbuje predovšetkým v oblasti priemyselnej výroby a sektorov s prevahou manuálnej (monotónnej) práce. Keďže zamestnávatelia majú reálny problém s náborom nových zamestnancov, snažia sa ich motivovať rôznymi benefitmi a zvýhodneniami oproti „starým“ zamestnancom.

Personalistika

Nadbytočnosť zamestnanca

Jedným z dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou je aj nadbytočnosť zamestnanca. Zamestnávateľ by mal mať možnosť, ak nie je potrebné, aby došlo až k jeho zrušeniu či premiestneniu, organizovať svoju činnosť, prevádzku v súlade so svojimi pl...

Rizikové práce – pojem, povinnosti a nároky

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitou súčasťou pracovného práva. Táto oblasť sa zameriava okrem iného na predchádzanie vzniku úrazov, chorôb z povolania a škôd na živote a majetku. V súvislosti s predchádzaním negatívnym zdravotným d...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnosť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 30. 1. 2019 Účinný 1. 3. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

Slovník pojmov

Pracovný čas

Časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.