Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Podpora v čase skrátenej práce

Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania podpory v čase skrátenej práce. Článok poukazuje najmä na vymedzenie pojmu podpora v čase skrátenej práce, podmienky poskytnutia podpory, pričom rozoberá tiež náležitosti žiadost...

Odmietnutie prekrytia horných dýhacích ciest na pracovisku ako poru...

Posledné obdobie poznačené realizáciou protiepidemiologických opatrení pri výkone práce zamestnancami sa neprejavilo len v sťažení výkonu práce, ale aj vo vzniku sporných situácií na pracovisku, keď niektorí zamestnanci z rôznych subjektívnych prí...

Personalistika

Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel prijímať potrebné opatrenia, zabezpečovať prevenciu, vhodné ochranné pracovné prostriedky a neustále zlepšovať úroveň ochrany práce. Zam...

Povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky - novinky ...

Pod pojmom koncesionárske poplatky sa rozumie úhrada za služby verejnosti, ktoré sú poskytované zo strany Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Právna úprava tzv. koncesionárskych poplatkov je o...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

Slovník pojmov

Týždenný pracovný čas určený

Je pracovný čas, ktorý má zamestnanec odpracovať v príslušnom pracovnom týždni podľa svojho zmenového harmonogramu. Po rozvrhnutí ustanoveného pracovného času, ktorý môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.