Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Automatický prechod zamestnancov aj bez prevodu majetku z hľadiska ...

Automatický prechod práv a povinností zamestnancov od jedného zamestnávateľa k inému slovenská a európska legislatíva spája s tzv. prevodom podniku. V prípade splnenia podmienok pre prevod podniku vstupuje preberajúci zamestnávateľ v plnom rozsahu...

Personalistika

Archivácia personálnej a mzdovej agendy v roku 2022

Každý zamestnávateľ uchováva osobné údaje svojich zamestnancov dovtedy, kým je to potrebné, na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, avšak najneskôr po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

Sezónne zamestnávanie podľa novely Zákonníka práce

Od 1. 1. 2023 sa zavádza do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nový typ dohody, t. j. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela Zákonníka práce – záko...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2022  

Slovník pojmov

Materská dovolenka

Je ospravedlnená prekážka v práci na strane zamestnanca, ktorá sa poskytuje v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Počas tohto obdobia vzniká nárok na dovolenku a toto obdobie (aj keď trvá viac ako 100 dní) nie je dôvodom na krátenie dovolenky zamestnanca. Materská dovolenka patrí každej žene v súvislosti s narodením dieťaťa, a to v dĺžke 34 týždňov, osamelej matke v dĺžke 37 týždňov a matke, ktorej sa narodili 2 a viac detí (ale stará sa aspoň o dve z nich) v dĺžke 43 týždňov. Začína sa najneskôr 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, najskôr však 8 týždňov. Čas nástupu na materskú dovolenku určuje lekár na predpísanom tlačive, ktoré treba odovzdať zamestnávateľovi. Po návrate z materskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnankyňu na pôvodnú prácu a na pôvodné pracovisko, z ktorej na materskú dovolenku odchádzala.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.