Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Šesť rád po ukončení štúdia: Absolventom škôl vzniknú povinnosti vo...

Absolventi škôl každoročne po maturitách či štátniciach riešia dilemu, či sa v závere školského roka musia ihneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, kedy, koľko a či vôbec majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanost...

Personalistika

Mzdové príplatky od 1. júna 2023

Dňa 7. decembra 2022 bola schválená novela č. 1/2023 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ a „ZP“), na základe ktorej príplatky ku mzde už nebudú stanovené presne ustanovenou sumou u...

Predzmluvné vzťahy v pracovnom práve

Už pred uzatvorením pracovnej zmluvy majú budúci zmluvní partneri – zamestnávateľ a zamestnanec rôzne práva a povinnosti. Ide najmä o vzájomné informačné povinnosti, po splnení ktorých majú obe strany možnosť pracovnú zmluvu uzatvoriť, alebo naopa...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnoť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 22. 6. 2023  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Slovník pojmov

Nepretržitý odpočinok v týždni

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni odpočinku, ktorý sa považuje za nepretržitý odpočinok v týždni. Musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú takto rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.