Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Vyššie trestné sadzby aj povolené platby v tisícoch eur v hotovosti...

Spätný pohľad na obmedzenia súvisiace s pandémiou Covid-19, v ktorom vysvetlíme rozdiel medzi mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom a lockdownom a čo tieto inštitúty znamenajú z právneho hľadiska pre náš bežný život prinášajú právnici z advokátsk...

Pracovná pohotovosť

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home officu“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zása...

Personalistika

Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu

Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu patrí medzi základné zásady pracovného práva týkajúce sa odmeňovania zamestnancov. Predmetná zásada je upravená v ustanovení § 119a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce...

Zdanenie vybraných nepeňažných plnení u zamestnancov

V súčasnosti zamestnávatelia razia trend zaujať nových zamestnancov cez množstvo poskytovaných nepeňažných plnení – benefitov. Ide o prípady, keď zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť nejaké výhody zamestnancovi, t. j. neukladá mu to ako povinno...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 17. 1. 2022  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 15. 1. 2022  

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 28. 1. 2022  

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Schválený 14. 9. 2011 Účinný 1. 11. 2011 Novelizovaný: 2. 2. 2022 Zrušený: 1. 2. 2022  

Slovník pojmov

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa je daňové zvýhodnenie od štátu, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Nárok na daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť mesačne u zamestnávateľa alebo až po uplynutí zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň u zamestnávateľa alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov v fyzickej osoby.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.