Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Vyššie trestné sadzby aj povolené platby v tisícoch eur v hotovosti...

Spätný pohľad na obmedzenia súvisiace s pandémiou Covid-19, v ktorom vysvetlíme rozdiel medzi mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom a lockdownom a čo tieto inštitúty znamenajú z právneho hľadiska pre náš bežný život prinášajú právnici z advokátsk...

Pracovná pohotovosť

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home officu“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zása...

Personalistika

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Vyplatený daňový bonus znižuje zamestnancovi jeho preddavok na daň (ak ...

Dopady zvýšenia sumy minimálnej mzdy na mzdové veličiny

Od 1. januára 2022 došlo k zmene minimálnej mzdy. V článku sa venujeme téme, či a ako zmena  hodinovej minimálnej mzdy ovplyvní aj výšku mzdových príplatkov od 1. 1. 2022.

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 28. 1. 2022  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 28. 1. 2022  

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Schválený 14. 9. 2011 Účinný 1. 11. 2011 Novelizovaný: 2. 2. 2022 Zrušený: 1. 2. 2022  

Slovník pojmov

Lekársky posudok

Lekársky posudok na účely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. NS SR vyslovil záver, že posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu patrí do kompetencie ošetrujúceho lekára, rovnako aj vydávanie posudku o spôsobilosti na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve (Rozhodnutie NS SR sp. zn. 3 Cdo 150/2005). Podmienkou preradenia na inú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP je lekársky posudok, ktorý svojím záverom nepripúšťa iný záver ako ten, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu. To isté platí pri výpovednom dôvode zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP. Posudok musí takýto stav deklarovať.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.