Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovnoprávne vzťahy

Právne postavenie zamestnanca a zamestnávateľa pri vážnom ohrození ...

Pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná spolupráca zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ musí vykonať aj preventívne opatrenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti zamestnancov pri výkone závislej práce. Pritom o...

Ako správne vypočítať daňový bonus na úroky z úveru na bývanie

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje ...

Personalistika

Deaktivovať či nedeaktivovať – správny postup disponovania s e-mail...

V dnešnej dobe je práca vykonávaná v nemanuálnych profesiách spojená najmä s prácou na počítači, a s tým súvisiacou e-mailovou komunikáciou cez pracovné e-mailové schránky, či už interne medzi zamestnancami a manažmentom, ako aj navonok s obchodný...

Zamestnanecké benefity

Motivovanie zamestnancov však patrí k náročným a zložitým úlohám zamestnávateľa. Vyplýva to predovšetkým z hlavného dôvodu motivácie, ktorým je na jednej strane vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budú mať zamestnanci uspokojené svoje nároky a ...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnosť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 17. 5. 2024  

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 17. 5. 2024  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 5. 2024  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2024