Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Zmeny Zákonníka práce platné od 1. marca 2021

V stredu 17. februára 2021 prezidentka SR podpísala novelu Zákonníka práce, ktorá prináša do pracovnoprávnych vzťahov viac zmien. V tomto článku sa venujeme  významným zmenám, ktoré novela prináša.

Výkon inej zárobkovej činnosti – dá sa zabrániť tomu, aby zamestnan...

V dnešnej dobe nie je ojedinelé, že zamestnanec pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Takúto možnosť pozná a upravuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v § 83. Podľa tejto právnej úpravy môže zamestnanec popri...

Personalistika

Pluralita odborových organizácií a spor o reprezentatívnosť

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby u zamestnávateľa pôsobilo viac odborových organizácií. Príspevok je zameraný na objasnenie, aké je ich postavenie v prípade kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2021

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Výrok rozhodnutia orgánov inšpekcie práce o uložení pokuty

BOZP 2/2021 Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Výrok rozhodnutia orgánov inšpekcie práce o uložení pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na zaistenie BOZP predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia o uložení pokuty, keďže sú v ňom určené konkrétne povinnosti kontr...

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

83/2013 Z.z.

Schválený 3. 4. 2013 Účinný 15. 4. 2013 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

209/2016 Z.z.

Schválený 8. 6. 2016 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 23. 11. 2020  

355/2007 Z.z.

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 14. 11. 2020  

578/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

5/2004 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

241/1993 Z.z.

Schválený 20. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

245/2008 Z.z.

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Slovník pojmov

Rodičovská dovolenka

Obdobie určené na prehĺbenie starostlivosti o dieťa, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, najmenej však na jeden mesiac. Nasleduje spravidla po skončení materskej dovolenky a môže trvať do dovŕšenia troch, resp. šesť rokov veku dieťaťa (do šiestich rokov veku dieťaťa za predpokladu, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť, pričom stav dieťaťa posudzuje posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Zamestnanec/zamestnankyňa majú povinnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, ako aj predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Po skončení rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.