Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Alkohol na pracovisku (2. časť)

Otázka požitia alkoholu na pracovisku je často diskutovanou témou. V tejto časti príspevku sa budeme venovať detailom a súdnej praxi v súvislosti so zisťovaním prítomnosti alkoholu u zamestnanca.

Alkohol na pracovisku (1. časť)

Otázka požitia alkoholu na pracovisku, resp. nástupu pod vplyvom alkoholu do práce je často diskutovanou témou s nie vždy presvedčivým záverom o tom, či ide bez ďalšieho o závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo nie. Príspevok v prvej časti r...

Personalistika

Úprava výšky stravného od 1. januára 2023

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/20...

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. 

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

185/2015 Z.z. Autorský zákon

Schválený 1. 7. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

Slovník pojmov

Nepretržitý odpočinok v týždni

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni odpočinku, ktorý sa považuje za nepretržitý odpočinok v týždni. Musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú takto rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.