Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Osobitosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so...

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce″) ako základný pracovnoprávny predpis zabezpečuje ochranu osobitných kategórií zamestnancov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nachádzajú v nevýhodnej situácii. Súčasťou tejto skupiny...

Dovolenka zamestnanca

Nárok na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Článok je zameraný na situácie, ktoré sa v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s dovolenkou vyskytujú.

Personalistika

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti so zmenou pohl...

Zmena pohlavia zamestnanca a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca nie sú konkrétne regulované pracovnoprávnymi predpismi ani nie je zverejnený žiadny metodický postup alebo usmernenie či už Ministerstva práce sociálnych vecí a r...

Päť mýtov o monitorovaní (nielen) zamestnancov z hľadiska GDPR

Jedným z obľúbených prostriedkov ochrany majetku zamestnávateľa je monitorovanie priestorov kamerovým systémom. Záznamy z kamier zachytávajú zamestnancov, ale aj ďalšie osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestorov, čím dochádza k spracúvaniu os...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 5. 8. 2021  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 5. 8. 2021  

Slovník pojmov

Lehota podľa pracovnoprávnych predpisov

Lehota podľa pracovnoprávnych predpisov je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, mesiacov, či rokov, alebo aj dátumom. Podľa tohto časového úseku ide spravidla o vznik alebo obmedzenie práv a povinností. Na počítanie lehôt uvedených v Zákonníku práce (napr. vo vzťahu k okamžitému skončeniu pracovného pomeru v zmysle § 63 ods. 4 a 5 ZP) sa subsidiárne použije § 122 Občianskeho zákonníka (nie Správny poriadok), na základe ktorého platí, že lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.