Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Rozdiel medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnení...

Zamestnanec nedodržiava zamestnávateľom určené termíny, zamestnanec príde neskoro na pracovisko, zamestnanec príde na pracovisko pod vplyvom alkoholu, zamestnanec si zoberie z práce nepredaný tovar po záruke, zamestnanec neuskutoční určený počet t...

Covid testy a daňová uznateľnosť, nepeňažný príjem zamestnanca

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do Českej republiky (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpe...

Personalistika

Zmeny "lex korona" týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si...

Stravovanie konateľa alebo spoločníka, ktorý je v hlavnom pracovnom...

V prípade, že v s. r. o. je konateľ alebo spoločník zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas, vzťahuje sa na túto spoločnosť zákonná povinnosť zabezpečiť stravovanie ktorouk...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

83/2013 Z.z.

Schválený 3. 4. 2013 Účinný 15. 4. 2013 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

209/2016 Z.z.

Schválený 8. 6. 2016 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 23. 11. 2020  

355/2007 Z.z.

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 14. 11. 2020  

5/2004 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

241/1993 Z.z.

Schválený 20. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

245/2008 Z.z.

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

431/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Slovník pojmov

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak zákon neustanovuje inak. Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.