Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovné podmienky zamestnancov

Pracovné podmienky zamestnanca sú dôležitým faktorom, ktorý vplýva na pracovný výkon, ktorý podá zamestnanec. Pracovné podmienky vychádzajú z právnej úpravy obsiahnutej vo viacerých právnych predpisoch a musia spĺňať základné požiadavky na rozvrhn...

Pojem ESG v pracovnom práve

Pravdepodobne nie každému je jasné, o čom hovoríme, ak hovoríme o pojme ESG. Niekto ESG prirovnáva k ochrane osobných údajov (GDPR), v zmysle ďalšej zbytočnej byrokracie a papierovania. Takéto prirovnanie má však od pravdy ďaleko. Článok prináša o...

Personalistika

Nároky starostu v súvislosti s dovolenkou a odstupným

Príspevok rozoberá pracovnoprávne záležitosti starostov obcí (primátorov miest), t. j. nároky súvisiace s dovolenkou a odstupným, ako aj registračné povinnosti voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Právne postavenie a platové pomery sta...

Postup zamestnávateľa, keď zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilos...

Platná právna úprava rozlišuje určité špecifické skupiny zamestnancov, ktorým ustanovuje aj špecifické právne podmienky. V prípade, že je porušená ochrana práv a oprávnených záujmov týchto kategórií zamestnancov, tak má zamestnávateľ určité právne...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Schválený 1. 7. 1998 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 31. 12. 2022  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 4. 5. 2021 Účinný 31. 12. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Slovník pojmov

GDPR

General Data Protection Regulation – anglická skratka pre nariadenia (2016/679) zaoberajúce sa ochranou osobných údajov, účinné od 25. 5. 2018. Vymedzuje právny rámec toho, ako s osobnými údajmi dotknutých osôb (t. j. aj zamestnancov) nakladať, aké sú základné pravidlá pre ich spracovanie, ako pristupovať k ich ochrane atď.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.