Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Zmeny Zákonníka práce platné od 1. marca 2021

V stredu 17. februára 2021 prezidentka SR podpísala novelu Zákonníka práce, ktorá prináša do pracovnoprávnych vzťahov viac zmien. V tomto článku sa venujeme  významným zmenám, ktoré novela prináša.

Výkon inej zárobkovej činnosti – dá sa zabrániť tomu, aby zamestnan...

V dnešnej dobe nie je ojedinelé, že zamestnanec pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Takúto možnosť pozná a upravuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v § 83. Podľa tejto právnej úpravy môže zamestnanec popri...

Personalistika

Pluralita odborových organizácií a spor o reprezentatívnosť

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby u zamestnávateľa pôsobilo viac odborových organizácií. Príspevok je zameraný na objasnenie, aké je ich postavenie v prípade kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2021

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Výrok rozhodnutia orgánov inšpekcie práce o uložení pokuty

BOZP 2/2021 Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Výrok rozhodnutia orgánov inšpekcie práce o uložení pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na zaistenie BOZP predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia o uložení pokuty, keďže sú v ňom určené konkrétne povinnosti kontr...

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

83/2013 Z.z.

Schválený 3. 4. 2013 Účinný 15. 4. 2013 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

209/2016 Z.z.

Schválený 8. 6. 2016 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 23. 11. 2020  

355/2007 Z.z.

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 14. 11. 2020  

311/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

177/2018 Z.z.

Schválený 15. 5. 2018 Účinný 1. 9. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

145/1995 Z.z.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

7/2005 Z.z.

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Slovník pojmov

Týždenný pracovný čas ustanovený

Je pracovný čas, ktorý zamestnávateľ stanoví/určí pre všetkých svojich zamestnancov alebo jednotlivé organizačné zložky v rámci zákonného týždenného pracovného času.