Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Podľa § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) medzi základné povinnosti zamestnanca patrí aj povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom v období, v ktorom má zamestnanec podľa osobit...

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Príspevok sa zaoberá okamžitým skončením pracovného pomeru ako jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V porovnaní s ostatnými spôsobmi ide o výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Príspevok poukazuje najmä na dôvody skončeni...

Personalistika

Povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky - novinky ...

Pod pojmom koncesionárske poplatky sa rozumie úhrada za služby verejnosti, ktoré sú poskytované zo strany Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Právna úprava tzv. koncesionárskych poplatkov je o...

K (ne)uznaniu výdavkov pri príspevku na rekreáciu podľa § 152a Záko...

Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu upravuje § 152a Zákonníka práce. V článku sa venujeme konkrétnym príkladom, kedy zamestnanec má a kedy nemá nárok na tento príspevok.

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

Slovník pojmov

Domácka práca

Domáckou prácou sa rozumie pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, a tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedenými odchýlkami. Nový pracovnoprávny inštitút – telepráca, ktorý už s uvedeným pracovnoprávnym inštitútom – domáckou prácou umožňuje zabezpečiť väčšiu flexibilnosť pracovnoprávnych vzťahov.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.