Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Miesto pobytu zamestnanca počas čerpania dovolenky

Takmer pravidelne sa stretávame v ostatnom období s otázkami týkajúcimi sa možnosti zisťovania pobytu zamestnanca počas čerpania dovolenky podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zamestnanci sa dopytu...

K problematike terminovaných dojednaní úpravy pracovných podmienok

V ostatnej dobe sa pomerne často objavujú v aplikačnej praxi otázky súvisiace s možnosťou subjektov pracovnoprávnych vzťahov dohodovať si terminované dojednania o pracovných a mzdových podmienkach v pracovnej zmluve alebo jej dodatkoch.

Pracovné situácie

Nepreukázanie splnenia prechodnosti a naliehavosti výkonu nadčasovej práce vedie k záveru o formálnom nevykonávaní takejto práce, hoci ju zamestnanec v skutočnosti vykonal N

Publikované:

Označenie rozhodnutia Krajský súd v Bratislave sp. zn. 6CoPr/9/2018 z 5. septembra 2018 (potvrdené rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II, 21Cpr/2/2015-275 zo 14. marca 2018)

Nevyplatenie mzdy N

Publikované:

Personalistika

Príspevok zamestnávateľa na kúpu súkromného mobilného telefónu

V aplikačnej praxi sa v rámci benefitného systému zamestnávateľa pravidelne objavujú rôzne formy príspevkov zamestnávateľa zamestnancom.  Najčastejšie ide o rôzne formy peňažnej dotácie na využitie služieb iných subjektov v oblasti potravinárskeho...

Podnikateľské kilečko a pracovnoprávne vzťahy

Od 21. júla 2020 je účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ob...

Slovník pojmov

Mladistvý zamestnanec

Je to zamestnanec mladší ako 18 rokov. Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.