Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Úprava výšky stravného od 1. mája 2022 – príklady

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/200...

Súhlas úradu práce so skončením pracovného pomeru výpoveďou danou z...

Od 1. apríla 2022 platí zákon č. 82/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o poslaneckú novelu zákonov.

Personalistika

Právo zamestnanca byť zabudnutý

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká, v databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobn...

Strava poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi a jej oslobodenie ...

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva podľa ustanovení zá...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

116/2022 Z.z. o sumách stravného

Schválený 31. 3. 2022 Účinný 1. 5. 2022  

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 26. 5. 2022  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Slovník pojmov

GDPR

General Data Protection Regulation – anglická skratka pre nariadenia (2016/679) zaoberajúce sa ochranou osobných údajov, účinné od 25. 5. 2018. Vymedzuje právny rámec toho, ako s osobnými údajmi dotknutých osôb (t. j. aj zamestnancov) nakladať, aké sú základné pravidlá pre ich spracovanie, ako pristupovať k ich ochrane atď.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.