Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovná cesta zamestnanca z hľadiska pracovného času a jeho evidencie

Jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce môže byť určené konkrétnou adresou, mestom...

Sociálne odvody a daň z príjmu

Zamestnávateľ je povinný platiť mesačné odvody na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov. Výška príspevkov je uvedená v tabuľke nižšie.

Personalistika

Vykazovanie poistného na zdravotné poistenie za zamestnancov so zdr...

Zamestnávateľ ako platiteľ poistného je  povinný vykazovať preddavky na poistné za každý kalendárny mesiac, za ktorý odvádza poistné. Spôsob a formu vykazovania preddavkov na poistné upravuje  vyhláška MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vy...

Zamestnanecké benefity

Motivovanie zamestnancov patrí k náročným a zložitým úlohám zamestnávateľa. Vyplýva to predovšetkým z hlavného dôvodu motivácie, ktorým je na jednej strane vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budú mať zamestnanci uspokojené svoje nároky a záujm...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnosť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 1. 1. 2012 Novelizovaný: 14. 2. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 25. 5. 2022 Účinný 1. 7. 2022 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024