Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovnoprávne vzťahy

Prestávka na oddych a jedenie

Je porušením § 91 ods. 4 Zákonníka práce, ak vychovávateľky obedujú o 11. 00 hod. a učitelia aj v čase medzi 13. – 14. 00 hod.? Započítava sa teda pod termín ZMENA aj čas odpracovaný so súhlasom zamestnávateľa doma? 

Právne postavenie zamestnanca a zamestnávateľa pri vážnom ohrození ...

Pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná spolupráca zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ musí vykonať aj preventívne opatrenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti zamestnancov pri výkone závislej práce. Pritom o...

Personalistika

Zvýšenie súm stravného

Posledné zvýšenie súm stravného bolo vykonané s účinnosťou od 1. októbra 2023 na základe indexu za mesiac jún 2023. Index za mesiac apríl 2024 dosiahol hodnotu 105,3, t. j. ide o zvýšenie o 5,3 percentuálneho bodu, a bola teda splnená podmienka pr...

Benefity zamestnancov z pohľadu daní

Zamestnanecké benefity sú určitou formou motivácie, či už od samého začiatku ako lákavá súčasť pracovnej ponuky inzerovanej spoločnosťou alebo ako dlhodobé výhody poskytnuté zamestnancom. Pod pojmom benefit si môžeme predstaviť rôzne formy vzdeláv...

Vybrali sme pre vás z časopisu Bezpečnosť práce v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválený 27. 1. 1994 Účinný 28. 2. 1994 Novelizovaný: 8. 6. 2024  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Slovník pojmov

Strata času

Je to doba, kedy pracovná cesta zamestnanca zasahuje do doby jeho odpočinku, ktorá nie je výkonom práce (zamestnanec nepracuje). Zamestnávateľ môže takúto dobu „stratu času“ kompenzovať peňažným plnením alebo poskytnutím náhradného voľna zamestnancovi.