Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Sociálna poisťovňa postupuje v elektronizácii služieb: Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér

Kategória: Pracovný čas Autor/i: Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa odštartovala pilotný projekt, ktorý zamestnávateľom uľahčí prehľad o práceneschopnosti svojich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu e...

Možnosť odmietnutia nosenia pracovného odevu zamestnancom

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V praktických otázkach zamestnancov i zamestnávateľov sa pomerne často objavuje otázka, ktorá je spojená s možnosťou zamestnávateľa uložiť zamestnancom povinnosť nosiť pracovný odev (napr. košeľu s logom zamestnávateľa) a právo zamestnancov takýto...

Monitorovanie a kontrola zamestnancov

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Problematika monitorovania a kontroly zamestnancov sa v súvislosti s vývojom nových technológii dostáva do popredia stále viac. Je prirodzené, že zamestnávateľ má záujem kontrolovať svojich zamestnancov na pracovisku, a to najmä vtedy, ak využívaj...

Zavedenie dočasného odpustenia odvodov na sociálne poistenie z dôvodu zníženia ceny potravinárov

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. augusta 2023 je účinná novela č. 274/2023 Z. z. zákona o sociálnom poistení, ktorá v obdobíod 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 zaviedladočasné odpustenie odvodov na sociálne poistenie,  ktorú tvoria odvody zamestnávateľa vykonávajúceho hl...

(2.) Exekučné zrážky zo mzdy po úprave sumy životného minima od 1. júla 2023

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. júla 2023 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené mnohé veličiny, ako nezdaniteľná časť základu dane, výška základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výš...

(1.) Exekučné zrážky zo mzdy po úprave sumy životného minima od 1. júla 2023

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. júla 2023 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené mnohé veličiny, ako nezdaniteľná časť základu dane, výška základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výš...

Priemerná mesačná mzda za rok 2022 a jej dopad na mzdové veličiny

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Štatistický úrad SR dňa 3. marca 2023 vyhlásil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR (ďalej je len „priemerná mesačná mzda“) v roku 2022 dosiahla 1 304 €. Od výšky priemernej mesačnej mzdy sa odvodzuje všeobecný vymeri...

Novela Zákonníka práce v súvislosti so zmenami v práve obchodných spoločností

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) dňa 28. júna 2023 schválila rozsiahlu zmenu v práve obchodných spoločností, ktorá bude mať priamy aj nepriamy dopad na pracovné právo.

Nárok na pomernú časť dovolenky

Kategória: Dovolenka Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, pretože jeho pracovný pomer netrval u zamestnávateľa nepretržite celý kalendárny rok, môže vzniknúť nárok na pomernú časť dovolenky. Podmienky, ktoré musí zamestnanec splniť, a...

Praktický rozmer vyplatenia mzdových nárokov zamestnanca pri jeho smrti

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

K problematike smrti zamestnanca a právnemu rozmeru možnosti poskytnutia jeho peňažných nárokov pozostalým podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) bolo publikovaných aj na tomto ...

Štvordňový pracovný týždeň. Utopická vízia či bežný štandard?

Kategória: Pracovný čas Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Štvordňový pracovný týždeň je v ostatnom čase často diskutovanou témou. Najmä po období pandémie COVID-19 sa začal pohľad na prácu a na rovnováhu medzi prácou a súkromným životom v značnej miere meniť. Okrem otázky práce z domu to podnietilo aj di...

Zamestnávanie v strednej a východnej Európe

Kategória: Pracovný pomer Zdroj: Accace

Flexibilná legislatíva v oblasti zamestnávania je základnou podmienkou pre vznik nových spoločností a rast existujúcich, či vytváranie nových pracovných miest. Krajiny strednej a východnej Európy majú v oblasti pracovného práva svoje špecifiká, no...

Šesť rád po ukončení štúdia: Absolventom škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až po tom, ako začnú pracovať

Kategória: Pracovný pomer Zdroj: Sociálna poisťovňa

Absolventi škôl každoročne po maturitách či štátniciach riešia dilemu, či sa v závere školského roka musia ihneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, kedy, koľko a či vôbec majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanost...

O (nielen) pracovnom úraze z pohľadu zamestnávateľa

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Daša Derevjaniková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V podmienkach Slovenskej republiky je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená tak, aby sa v priestoroch zamestnávateľa zabránilo, resp. minimalizovalo riziko poškodenia zdravia fyzických osôb v nich prítomných. Napriek právnemu rámcu (najm...

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka

Kategória: Prekážky v práci Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: DAU

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka sú tri samostatné pracovnoprávne inštitúty, ktoré sú upravené v § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „ZP“). Právo na čerpanie materskej, otcovskej a rodičo...

„Virtuálna“ nadbytočnosť zamestnancov

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Právny problém týkajúci sa tzv. „virtuálnej“ nadbytočnosti je pomerne jednoduchý, nájsť naň riešenie je však pri súčasnom právnom stave omnoho zložitejšie. Pomerne často sa opakujúca otázka zamestnávateľov, ktorú so sebou priniesla pandemická i en...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.