Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Právne postavenie zamestnanca a zamestnávateľa pri vážnom ohrození života alebo zdravia, právna úprava

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná spolupráca zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ musí vykonať aj preventívne opatrenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti zamestnancov pri výkone závislej práce. Pritom o...

Ako správne vypočítať daňový bonus na úroky z úveru na bývanie

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje ...

Platené stáže – návrh smernice od Európskej komisie

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 20. marca 2024 Európska komisia (EK) zverejnila návrh smernice, ktorý sa týka otázky zlepšenia podmienok stážistov. Znenie je zatiaľ zverejnené v anglickom jazyku (a bude preložené do slovenského jazyka). Anglický názov: PROPOSAL FOR A DIRECTI...

Pracovnoprávne novinky na úrovni Európskej únie – rovnaké odmeňovanie bez ohľadu na pohlavie, podmienky práce pre platformy a podpora stážistov

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Pracovnoprávna legislatíva sa už dávno netvorí iba na národnej úrovni. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") bol už niekoľkokrát novelizovaný z dôvodu nevyhnutnosti transpozície smerníc EÚ...

Návrhy zmien niektorých právnych predpisov v oblasti pracovného práva – pripomienkové konanie

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 22. marca 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších pred...

Krátenie dovolenky na zotavenie v príkladoch

Kategória: Dovolenka Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Inštitút dovolenky, ktorého cieľom je zotavenie sa po práci a načerpanie nových síl do ďalšieho obdobia, je ustanovený v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Dĺžka dovolenky sa ustanovu...

Pracovnoprávna zodpovednosť a jej preventívna zložka v praxi

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovnoprávna zodpovednosť nastupuje vtedy, keď sú splnené obligatórne predpoklady ustanovené právnou úpravou. Pokiaľ sa tak stane, tak nastupujú sankcie, ktoré sú neželaným právnym následkom, ktoré právo ustanovuje. Právna úprava však ustanovuje...

Nová iniciatíva Európskej komisie – zmena smernice o európskych zamestnaneckých radách

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 24. januára 2024 Európska komisia predstavila návrh revízie smernice 2009/38/ES o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na ...

Pracovná cesta zamestnanca z hľadiska pracovného času a jeho evidencie

Kategória: Pracovný čas Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce môže byť určené konkrétnou adresou, mestom...

Sociálne odvody a daň z príjmu

Kategória: Podniková sociálna politika

Zamestnávateľ je povinný platiť mesačné odvody na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov. Výška príspevkov je uvedená v tabuľke nižšie.

Výpovedná lehota

Kategória: Pracovný pomer

Zamestnávateľ aj zamestnanec môžu skončiť pracovný pomer písomnou výpoveďou. Ako už bolo uvedené vyššie, zamestnanec môžu ukončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. 

Pracovné právo a zamestnávanie na Slovensku 2024

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Accace k.s.

Základný právny predpis, ktorý na Slovensku upravuje pracovnoprávne vzťahy je Zákonník práce. Podľa neho, sa pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzatvára pracovnou zmluvou v písomnej podobe. Okrem toho, Zákonník práce rozlišuje okr...

Potvrdenie o neuložení právoplatnej pokuty za nelegálne zamestnávanie od 1.1.2024

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Národný inšpektorát práce

Od 1. januára 2024 sa informačný systém ochrany práce v časti týkajúcej sa zákazu nelegálneho zamestnávania stal informačným systémom verejnej správy na účely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Niekoľko podrobností k ďalšiemu vývoju stanovovania minimálnej mzdy

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 5. januára 2024 prebehla médiami správa o ďalšom vývoji úpravy určovania mesačnej minimálnej mzdy a transpozícii smernice EÚ 2022/2041 o primeraných minimálnych mzdách v EÚ.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2024

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce č. 530/2023 Z. z. V prípade zákona č. 530/2023 Z. z. ide o zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V čl. VI sa novelizuje v ...

Význam pracovného poriadku u zamestnávateľa

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , JUDr. Pavol Rak, PhD. , JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Napriek všeobecnému významu pracovného poriadku pre úpravu interného prostredia zamestnávateľa sa tvorbe a možnému obsahu jeho vnútropodnikovým predpisom venuje nielen v rámci teórie pracovného práva, ale aj v rámci vlastnej právnej úpravy minimum...

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ostatnými orgánmi, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku. Obsahom tohto dokumentu sú štátne štatistické...

Programové vyhlásenie vlády SR a predpokladané a možné zmeny v pracovnoprávnej legislatíve

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Národná rada SR dňa 21. novembra 2023 schválila Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 až 2027 s heslom „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť.“ Programové vyhlásenie pokrýva aj sociálne oblasti, ako aj oblasť práce. Oblasť „sociál...

Sociálna poisťovňa postupuje v elektronizácii služieb: Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér

Kategória: Pracovný čas Autor/i: Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa odštartovala pilotný projekt, ktorý zamestnávateľom uľahčí prehľad o práceneschopnosti svojich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu e...

Možnosť odmietnutia nosenia pracovného odevu zamestnancom

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V praktických otázkach zamestnancov i zamestnávateľov sa pomerne často objavuje otázka, ktorá je spojená s možnosťou zamestnávateľa uložiť zamestnancom povinnosť nosiť pracovný odev (napr. košeľu s logom zamestnávateľa) a právo zamestnancov takýto...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.