Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Podpora v čase skrátenej práce

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 10/2021

Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania podpory v čase skrátenej práce. Článok poukazuje najmä na vymedzenie pojmu podpora v čase skrátenej práce, podmienky poskytnutia podpory, pričom rozoberá tiež náležitosti žiadost...

Odmietnutie prekrytia horných dýhacích ciest na pracovisku ako porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Posledné obdobie poznačené realizáciou protiepidemiologických opatrení pri výkone práce zamestnancami sa neprejavilo len v sťažení výkonu práce, ale aj vo vzniku sporných situácií na pracovisku, keď niektorí zamestnanci z rôznych subjektívnych prí...

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 9/2021

Podľa § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) medzi základné povinnosti zamestnanca patrí aj povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom v období, v ktorom má zamestnanec podľa osobit...

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2021

Príspevok sa zaoberá okamžitým skončením pracovného pomeru ako jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V porovnaní s ostatnými spôsobmi ide o výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Príspevok poukazuje najmä na dôvody skončeni...

Bezdôvodné obohatenie v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2021

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou bezdôvodného obohatenia v pracovnoprávnych vzťahoch. V príspevku je poukázané na základnú charakteristiku bezdôvodného obohatenia, jednotlivé prípady bezdôvodného obohatenia a premlčanie práva na vydanie bezdôv...

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Kategória: Dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2021

Záväzky zamestnancov voči zamestnávateľom vznikajú hlavne zo  zmlúv a dohôd upravených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), napr. z pracovnej zmluvy, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomer...

Daňové zvýhodnenia na vyživované deti

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 9/2021

V ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je zadefinovaná ako jedna zo súm daňového zvýhodnenia (daňových bonusov), na ktoré má daňovník nárok (ak spĺňa zákonom určené podmienky), suma daňového bonusu n...

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z predloženého potvrdenia o vykonávaných zrážkach

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: RNDr. Jana Motyčková Zdroj: portál Dane a účtovníctvo v praxi

Pri nástupe do zamestnania má zamestnávateľ povinnosť žiadať od zamestnanca predloženie potvrdenia o vykonávaných zrážkach, táto povinnosť vyplýva z § 84  ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriado...

Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenia 2022

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. januára 2022 sa mení výška minimálnej mzdy. Článok prináša prehľad minimálnych mzdových nárokov podľa stupňa náročnosti pracovného miesta a mzdových zvýhodnení platných na rok 2022.

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov v zmysle § 153 a nasl. Zákonníka práce

Kategória: Podniková sociálna politika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Sociálna politika je významnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike, ktorá je upravená v siedmej hlave zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce″). Zabezpečuje širšie vnímanie starostlivosti ...

Vrátenie odstupného

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Kedy (ne)musíte vrátiť odstupné? Všeobecné pravidlo o vrátení odstupného upravuje § 76 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak po sk...

Určenie dĺžky výpovednej doby pri dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca a pri nemožnosti výkonu práce z dôvodu choroby z povolania

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Správne určenie výpovednej doby zamestnancovi v prípade uplatnenia výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce predstavuje v aplikačnej praxi pre mnohých personalistov i právnikov výzvu. Pravidelne totiž prichádza k ...

Osobitosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so zdravotným postihnutím

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce″) ako základný pracovnoprávny predpis zabezpečuje ochranu osobitných kategórií zamestnancov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nachádzajú v nevýhodnej situácii. Súčasťou tejto skupiny...

Dovolenka zamestnanca

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2021

Nárok na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Článok je zameraný na situácie, ktoré sa v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s dovolenkou vyskytujú.

Neuspokojivé plnenie pracovných úloh a objektívna nemožnosť ich plnenia

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Pandémia koronavírusu a s ňou spojené zavádzanie protiepidemických opatrení sa prejavili aj v osobitnej forme v rámci realizácie individuálnych pracovnoprávnych vzťahov pri určitých, na výkon orientovaných, pracovných pozíciách. Vzhľadom na mnohé ...

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 5/2021

Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok. Tento článok informuje o povinno...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.