Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Úprava výšky stravného od 1. mája 2022 – príklady

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/200...

Súhlas úradu práce so skončením pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnancovi so zdravotným postihnutím

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. apríla 2022 platí zákon č. 82/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o poslaneckú novelu zákonov.

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a invalidných dôchodcov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2022

Trhom práce možno rozumieť trh, ktorý je určený vzájomným vzťahom medzi ponukou práce a dopytom po práci. Niektoré skupiny osôb majú na trhu práce sťažené uplatnenie. Medzi tieto osoby patria aj občania so zdravotným postihnutím alebo invalidní dô...

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“): opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používan...

Hospodárska mobilizácia z právneho hľadiska? Prácu môže štát nariadiť komukoľvek

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Ozbrojený konflikt na Ukrajine prináša závažné spoločenské zmeny aj na Slovensku. Jednou z nich je vyhlásená hospodárska mobilizácia, ktorá v týchto turbulentných časoch môže ovplyvniť chod nielen štátnych orgánov, miest a obcí, ale napríklad aj v...

Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Zamestnávatelia a mzdoví účtovníci pozor: Od 1. mája 2022 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Nové sumy stravného

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Novým opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného sa s účinnosťou od 1. 5. 2022 menia sumy stravného, a to nasledovne:

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2022

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov. V príspevku je poukázané najmä na predpoklady vzniku tejto zodpovednosti zamestnanca za škodu, postup pri uplatňovaní náhrady škody a premlčanie práva na...

Prehľad zmien v niektorých zákonoch v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Zdroj: KPMG

V reakcii na aktuálnu situáciu na Ukrajine prijal slovenský parlament zmeny vo viacerých zákonoch, ktoré by mali zjednodušiť príchod a fungovanie utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Prinášame vám prehľad najrelevantnejších zmien v súvislosti so zam...

Úprava odbernej lehoty pri doručovaní zamestnávateľom

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Účelom každého doručovania je oboznámiť adresáta s určitou informáciou. Ani pracovnoprávne vzťahy nepredstavujú výnimku a aj prostredníctvom doručovania dochádza ku vzájomnej komunikácii medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.