Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 1/2021

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
1/2021

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (1.)

Ing. Jozef Mikula, PhD. Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) nemožno chápať len ako prostriedok ochrany zdravia pri výkone práce, ale ako systé...

Výpoveď počas núdzového stavu

JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Opatrenia prijaté v dôsledku šírenia koronavírusu sa dotýkajú každého z nás. Súčasná situácia je náročná nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov, ktorí majú obavy z možnej straty zamest...

Ochrana zdravia zamestnancov s expozíciou biologickým faktorom pri práci

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Biologické faktory sú mikroorganizmy, najmä baktérie, vírusy, prióny, parazity a huby, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí vrátane zamestnancov vystavených pri práci týmt...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 14. 01. 2021
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.