Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 2/2021

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
2/2021

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (2.)

Ing. Jozef Mikula, PhD. Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov (pokračovanie z predchádzajúceho čísla)   V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili sériu prvých 25 testovacích otázok, ktorými ste si...

Predĺženie pracovných pomerov na určitú dobu počas a mimo pandémie COVID-19

Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Pracovný pomer na určitú dobu upravený v § 48 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je jednou z možností, ktoré Zákonník práce ponúka na ...

Elektromagnetické pole so sieťovou frekvenciou a ochrana zdravia zamestnancov

Ing. Roman Drahoš Ing. Richard Drahoš, PhD. Ing. Milan Drahoš Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Pri kontrole procesu výroby elektrickej energie alebo pri obhliadke zariadení na diaľkový prenos elektrickej energie sú zamestnanci vystavení pôsobeniu nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa so...

Metodika a technika tvorby vnútorných predpisov zamestnávateľa

Ing. Pavol Farárik Zo seriálu: Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Významnou súčasťou praxe zamestnávateľov je tvorba a vydávanie vnútorných predpisov. Zamestnávatelia sa bez nich v rámci organizácie a riadenia práce, zabezpečovania BOZP zamestnancov ako aj ďalšíc...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 9. 2. 2021
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.