Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

3. odborná konferencia k pracovnému právu

3. OKPP - Novinky v procesnej realizácií skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v slovenskej a českej právnej úprave N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v slovenskej a českej právnej úprave. Hlavná prezentácia je zameraná na: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu organizačnej zmeny, nad...

3. OKPP - Od zmluvy k informácii, od papiera k digitalizácii (legislatívne entreé k novele Zákonníka práce týkajúcej sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok) N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje plánovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1. 8. 2022. Hlavná prezentácia je zameraná na: Pripravovaná novela ZP (účinnosť od 1. 8. 2022) Pracovná zmluva vs. písomná informácia - čo je potrebné mať v pracovnej...

3. OKPP - „Procesnoprávne“ nároky zamestnanca a zamestnávateľa a ich možná úprava vo vnútropodnikových predpisoch zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje nárokom zamestnanca a zamestnávateľa a ich možnej úprave vo vnútropodnikových predpisoch novele Zákonníka práce. Hlavná prezentácia je zameraná na: Informačná povinnosť a interné predpisy zamestnávateľa pri výkone prác mimo ú...

3. OKPP - Forma a obsah nových procesných povinností zamestnávateľa a sankcie za ich nedodržanie N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje novým procesným povinnostiam zamestnávateľa a sankciám za ich nedodržanie. Hlavná prezentácia je zameraná na: Vnútropodnikové predpisy ako právne úkony Pracovný poriadok Význam, prijatie, predmet úpravy v pracovnom poriadku....

3. OKPP - Preukazovanie súladu s GDPR vo vnútornom prostredí zamestnávateľa vo väzbe na vnútropodnikové predpisy N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike preukazovania súladu vnútropodnikových predpisov zamestnávateľa s nariadením GDPR. Hlavná prezentácia je zameraná na: Preukazovanie súladu vnútropodnikových predpisov s nariadením GDPR Vnútropodnikové predpisy v...

3. OKPP - Obchodnoprávne prieniky do vnútropodnikových pracovnoprávnych procesov – čo musíte vedieť a čo musíte „doma“ upraviť na základe nových súdnych rozhodnutí N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike prienikom obchodného práva do pracovného práva. Hlavná prezentácia je zameraná na: Obchodnoprávne prieniky do vnútropodnikových pracovnoprávnych procesov Konanie v mene zamestnávateľa navonok - právne úkony. Vyb...

3. OKPP - Egalita a záväznosť vnútropodnikových predpisov z hľadiska zákona a praxe. Keď interná norma súperí s pracovným poriadkom N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike záväznosti vnútropodnikových predpisov z hľadiska zákona a praxe. Hlavná prezentácia je zameraná na: Keď interná normá súperí s pracovným poriadkom Vnútropodnikové predpisy a najčastejšia prax zamestnávateľov. O...

3. OKPP - Úprava sporných otázok vo vnútropodnikových procesoch (home office, stravovanie, koncernové predpisy) N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje právnej úprave sporných otázok vo vnútropodnikových predpisoch. Úprava sporných otázok vo vnútropodnikových predpisoch Právna povaha vnútropodnikových predpisov Koncernové smernice Home office Stravovanie Diskusia k otázkam...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.