Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 7/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
7/2019

Veková diskriminácia na pracovisku

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Každý trh práce je ovplyvňovaný demografickou štruktúrou obyvateľstva. V súčasnosti sa v európskom meradle čoraz viac skloňuje pojem starnutie populácie, ktorého proces súvisí s novými modernými te...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na žeriavoch

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ zo zákona povinný vykonávať. Pod bezpečnosťou práce rozumieme...

Poskytovanie rekondičných pobytov z pracovnoprávneho hľadiska

Marek Švec Andrea Olšovská

Povinnosť zabezpečovať rekondičný pobyt zo strany zamestnávateľa zamestnancom je upravená v § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďale...

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (1.)

Je zrejmé, že charakter pracoviska výrazne ovplyvňuje efektivitu práce, psychickú pohodu a spokojnosť zamestnancov. Definícia ideálneho pracovného prostredia však neexistuje, keďže závisí od mnohýc...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.