Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jozef Mikula, PhD.

Počet článkov autora: 72


Zásady bezpečnej práce v domácnosti (2.)

V predchádzajúcom čísle ste mali možnosť oboznámiť sa so zásadami bezpečnej práce pri ručnom obrábaní s rôznymi nástrojmi. V tomto čísle vám prinášame možnosť oboznámiť sa s mechanizovaným náradím, s ktorým môžete prísť do kontaktu pri rôznych dom...

Zásady bezpečnej práce v domácnosti (1.)

O domove sa často usudzuje, že je oázou pokoja a bezpečia. Zavrieme za sebou dvere bytu či domu a máme pocit, že všetky nástrahy zostali vonku. O tom, aké sú "bezpečnostné predpisy" v domácnostiach sa však veľa nezaujímame. A pritom úrazy v domácn...

Kľúčové slová

Základné zásady bezpečnej práce v poľnohospodárstve

Poľnohospodárstvo patrí k jednej z najstarších ľudských činností, má dôležitú úlohu v produkcii potravín pre obyvateľstvo a zohráva zároveň významnú ekonomickú úlohu. Okrem pestovania rastlín je ďalšou nosnou činnosťou odvetvia chov hospodárskych ...

Pravidlá BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. Účelom pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "pravidlá BOZP") je stano...

Bezpečnostné požiadavky na prácu so snehovou frézou

Odpratávanie snehu patrí k zimným aktivitám, pri ktorých sa človek riadne zapotí. Sneh k zime neodmysliteľne patrí a prináša nám veľa radosti z guľovačky, lyžovania, sánkovania, a poteší aj pohľad na zasneženú krajinu a svet navôkol. No už  menej ...

Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce

Hlavným poslaním inšpekcie práce je presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nele...

Bezpečnostnotechnická služba

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len „BTS“) je potrebné vnímať na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalejlen „zákon o BOZP“)...

Zásady bezpečnosti práce pri obrábacích strojoch na kov

Bezpečnosť technických zariadení, medzi ktoré na popredné miesto radíme obrábacie stroje na kov, je jednou z významných oblastí BOZP, kde ide o štátom regulovanú aktivitu prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich technic...

Doprava a stavebníctvo

V predchádzajúcich vydaniach časopisu ste mali možnosť otestovať si svoje znalosti z oblasti BOZP v rámci cyklu testovacích otázok pre bezpečnostných technikov. Otázky boli zostavené na účely písomnej skúšky na Národnom inšpektoráte práce a prinie...

Trhový dohľad a vyhradené technické zariadenia (2.)

V tomto vydaní časopisu uzatvárame cyklus testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce, a to pokračovaním testových otázok k vyhradeným technickým zariadeniam, pričom z prvých 40 otázok ste mali možnos...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.