Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Personalistika

Odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ktoré ustanovenia Zákonníka práce sa týkajú odmeňovania zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru? 

Personalistika

Sociálna politika zamestnávateľa a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Personalistika zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Sociálna politika zamestnávateľa sa prejavuje v rôznych oblastiach starostlivosti o pracovné a životné podmietnky zamestnancov. Legislatívne je upravená predovšetkým Zákonníkom práce a zákonom o sociálnom fonde. Ako sa prejavuje sociálna politika zamestnávateľa voči zamestnancom pracujúcim na dohody

Personalistika

Splatnosť odmeny a výplata odmeny pri dohodách

Kategória: Personalistika zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Podľa § 223 ods. 2 ZP platí, že: „Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až § 132.“

Personalistika

Zrážky z odmeny a poradie zrážok

Kategória: Personalistika zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Na dohody sa aplikuje aj § 131 ZP, ktorý upravuje zrážky zo mzdy a poradie zrážok.

Personalistika

Mzdové zvýhodnenia za prácu na dohodu

Kategória: Personalistika zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018 ustanovila, že „mzdové“ zvýhodnenia sa vzťahujú aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podľa § 223 ods. 2 ZP: „Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ... 122a ods. 1 až 3, §

Personalistika

Home office alebo na čo si dávať pozor z pohľadu zamestnávateľa

Kategória: Personalistika zdroj: newsletter HAVEL & PARTERS

Možno ste už mali možnosť prečítať si naše newslettery, týkajúce sa vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo sumarizujúce dopady pandémie COVID-19 na zamestnávateľa. Jedným z mnohých dôsledkov tejto pandémie je masový presun práceschopného obyvateľstva na tzv. home office – prácu z domova. Akokoľvek tá

Personalistika

Meranie teploty zamestnancov počas šírenia COVID-19

Kategória: Personalistika zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 6/2020

Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z týchto opatrení je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku a s tým spojená ochrana verejného zdravia.

Personalistika

Zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

Kategória: Personalistika zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 5/2020

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zamestnanci, zamestnávatelia, ako aj zamestnávatelia a os

Personalistika

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

Kategória: Personalistika zdroj: časopis Bezpečnosť práce v praxi č. 4/2020

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu na pracovisku. Bohužiaľ sa však už pri prvých zverejnených opatreni

Personalistika

Mimoriadne opatrenia v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia covid-19

Kategória: Personalistika zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 4/2020

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z.  o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby  COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 69/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol úč

Personalistika

Účtovanie zamestnaneckých výhod v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Kategória: Motivácia a benefity zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 6/2020

Poskytovanie zamestnaneckých výhod je zamerané na profesijný a osobnostný rast zamestnancov, podporu rodiny, sociálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie a regeneráciu pracovnej sily. V praxi často vzniká otázka, ako posudzovať zamestnanecké výhody z hľadiska účtovníctva. Poskytovanie zamestnanec

Personalistika

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas pandémie COVID-19

Kategória: Sociálne zabezpečenie zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 4/2020

Dňa 06. 04. 2020 nadobudla účinnosť ďalšia zmena viacerých právnych predpisov publikovaná dňa 06. 04. 2020 v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) a ktorým sa menia a

Personalistika

Riziká zamestnávateľa pri home office

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov

Obdobie koronakrízy, s ktorým bolo spojené zatvorenie alebo obmedzenie fungovania mnohých prevádzok, ukázalo, že aj zamestnávatelia, ktorí si predtým nevedeli predstaviť prácu svojich zamestnancov z domu, teda tzv. home office, zrazu zistili, že home office je možnosťou, ako ďalej fungovať v podnika

Personalistika

Príspevok na rekreáciu alebo športovú činnosť dieťaťa

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi č. 7-8/2020

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Tento zákon upravuje aj podmienky vzniku nároku

Personalistika

Mzda za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty v rozdielnych regiónoch – potreba novej právnej úpravy alebo precedensu?

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie

Zásadu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami upravuje ako vnútroštátna, tak aj medzinárodná právna úprava.

Personalistika

Podnikateľské kilečko a pracovnoprávne vzťahy

Kategória: Sociálne zabezpečenie

Od 21. júla 2020 je účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, obsahujúci časť opatrení v rámci dokumentu označovaného

Personalistika

Príspevok zamestnávateľa na kúpu súkromného mobilného telefónu

Kategória: Motivácia a benefity

V aplikačnej praxi sa v rámci benefitného systému zamestnávateľa pravidelne objavujú rôzne formy príspevkov zamestnávateľa zamestnancom.  Najčastejšie ide o rôzne formy peňažnej dotácie na využitie služieb iných subjektov v oblasti potravinárskeho priemyslu, zdravotníckych zariadení, wellness a cest

Personalistika

Porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Neetické správanie na pracovisku zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Slovné spojenie „pracovná disciplína“ sa v pracovnoprávnej oblasti bežne používa, no ako pojem definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nie je.

Personalistika

Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami

Kategória: Ochrana osobných údajov zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Personalistika

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov zdroj: NIP

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie, prípadne korekcia niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad úprava súvisiaca s periodicitou vyhodnocovania koncepcie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zam