Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Personalistika

Bezpečnosť osobných údajov pri práci z domu

Kategória: Ochrana osobných údajov

Opatrenia, ktoré sú zavádzané od potvrdenia ochorenia COVID 19, zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Mnohí zamestnanci začali pracovať z domu, formou tzv. home office. Home office ako inštitút nebol v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) bližšie roz

Personalistika

Nárok na stravné lístky pri home office

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

Personalistika

Aplikácia kolektívnej zmluvy na zamestnancov na dohodu

Kategória: Kolektívne pracovné právo Autor: Jozef Toman

Vzťahuje sa kolektívna zmluva aj na zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu?

Personalistika

Osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnávateľa a ich právna úprava

Kategória: Personalistika Autor: Miroslava Kordošová

Systém riadenia každého podniku je kodifikovaný sústavou legislatívnych, organizačných, riadiacich, metodických a informačných noriem, príp. ďalších druhov pravidiel a nástrojov riadenia. Účelom vydávania takýchto interných predpisov v podniku je určiť jednotnú a záväznú štruktúru základných pravidi

Personalistika

Vybrané zamestnanecké bonusy, ktoré zamestnávateľ nezdaňuje

Kategória: Personalistika Autor: Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom za vykonanú prácu mzdu. Pojem „mzda“ je definovaný v § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), a to ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestna

Personalistika

Príspevky na rekreáciu a kúpeľná starostlivosť

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor: Ing. Anton Kolembus

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Za splnenia podmienok upravených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže žiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.

Personalistika

Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu

Kategória: Personalistika Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám pre

Personalistika

Ochrana osobných údajov počas pandémie koronavírusu

Kategória: Personalistika Autor: RUŽIČKA AND PARTNERS

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k zásahom do základných práv a slobôd jednotlivcov. V súčasnosti sa otvára množstvo verejných diskusií na túto tému, ktoré smerujú predovšetkým k posúdeniu, či niektorý zásah nie je neprimeraný vzhľadom na chránený záujem alebo dokonca protiprávny. V podobnom

Personalistika

Práca nadčas, práca vo sviatok a platové zvýhodnenie za ich výkon

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach predpokladá špecifické situácie, keď je vhodné, aby zamestnanec popri dosiahnutej mzde/plate dosiahol okrem mzdy/platu aj určité platové zvýhodnenie. Medzi tieto situácie patrí aj práca nadčas či

Personalistika

Archivácia personálnej a mzdovej agendy

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a ktorú v praxi označujeme ako „osobný spis zamestnanca“. Pracovnoprávnym vzťahom je nielen vzťah založený pracovnou zmluvou, ale aj vzťah založený niektoro

Personalistika

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, pri ktorých spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Aké povinnosti má zamestnávateľ v oblasti ochrany zdravia pri práci, ak spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou? Zákon č. 355/2007 Z. z. ustanovuje konkrétne povinnosti, o ktorých sa viac dočítate v článku.

Personalistika

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, pri ktorých môže spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Okrem povinností, ktoré zamestnávateľ zabezpečuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, je povinný plniť aj ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci (§ 30 a § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.), pri ktorých môže spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou.

Personalistika

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Na každom pracovisku je potrebné posúdiť mieru pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov) na zdravie zamestnancov a zároveň zabezpečiť prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia je kategor

Personalistika

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby.

Personalistika

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým

Personalistika

Typy lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Lekárke preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa rozdeľujú v závislosti od toho, či sa vykonávajú pred vstupom zamestnanca do práce, v priebehu trvania pracovného pomeru alebo v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. V článku sa zameriame na jednotlivé druhy lekárskych prehliadok vo vzťahu k p

Personalistika

Úhrada nákladov v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza v plnom rozsahu zamestnávateľ, ak osobitné predpisy neustanovujú inak (§ 30e ods. 18 zákona č. 355/2007 Z. z).

Personalistika

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo (s praxou v odbore klinické pracovné

Personalistika

Postup pri uznávaní choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako má postupovať zamestnávateľ s pracovnou zdravotnou službou pri príprave podkladov a poskytovaní súčinnosti orgánu verejného zdravotníctva pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania.

Personalistika

Opätovné posúdenie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania

Kategória: Personalistika zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Zákon č. 355/2007 Z. z. upravuje aj postup osoby, u ktorej bola uznaná alebo nebola uznaná choroba z povolania, alebo jej zamestnávateľa, ak majú pochybnosti o správnosti posúdenia špecializovaným pracoviskom.