Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Mimoriadne opatrenia v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia covid-19

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 4/2020

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z.  o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby  COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 69/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol účinnosť 6. apríla 2020.

Zákonom  č. 69/2020 Z. z. boli zmenené a doplnené štyri zákony v oblasti zdravotníctva:

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“),
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto článku prinášame informáciu o zmenách  v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie, ktoré sa týkajú najmä týchto oblastí:

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci:

 • zabezpečiť posúdenie  zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného  rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou; v tejto súvislosti nie je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie posudku o riziku pri zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík, ani nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie  zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v určenej frekvencii (raz za 18 mesiacov, ak zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2; raz ročne, ak zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4) [§ 30 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 355/2007 Z. z.],
 • zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu [§ 30 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 355/2007 Z. z.],
 • vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci [§ 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.],
 •  viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórií 2, 3 alebo 4  pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia [§ 30 ods. 1 písm. j) a ods. 2  zákona č. 355/2007 Z. z.],
 • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku, týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 [§ 30 ods. 1 písm. k) a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.],
 • predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4, ako aj návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie 3 alebo 4 [§ 30 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.],
 • vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na jeho zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4, a to k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku [§ 30 ods. 1 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z.],
 • poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania [§ 30 ods. 1 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.],
 •  umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej informácie na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (§ 30 ods. 6  zákona č. 355/
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.