Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 12/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
12/2023

Inšpektoráty práce ako orgány dohľadu nad určenými výrobkami

Ing. Patrik Nohavica

Zamestnávatelia a podnikajúce fyzické osoby používajú pri svojej činnosti rôzne zariadenia a prostriedky. Veľká časť z nich sa považuje za tzv. určené výrobky, čo znamená, že ich uvedenie na trh al...

Pracovnoprávna zodpovednosť v prípade dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, právna úprava

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovnoprávna zodpovednosť je jednou z právnych zodpovedností, ktorá nastane v prípade, že sú splnené jednotlivé obligatórne predpoklady. Podstatným primárnym predpokladom zodpovednosti je protipr...

Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Hlavným poslaním inšpekcie práce je presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnen...

Obsah vydania

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 12/2023

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 8. 12. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.