Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Katalóg smart dokumentov

Dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Dohody

Dohoda o sporných nárokoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa uzatvára v okamihu spornosti rozsahu, obsahu alebo plnenia určitých pracovnoprávnych nárokov, pričom jej základným cieľom je dosiahnutie konsenzu ako prevencie pred vznikom súdneho...

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Dohody

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na prácu alebo plnenie pracovných úloh, ktoré sú dané výsledkom obdobne. Možno ju uzatvoriť na maximálne 12 mesiacov.   Rozsah práce realizovanej na základe dohody o vykonaní práce nesmie prekročiť 350 hodín v k...

Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov

Kategória: Dohody

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje najviac využívaný druh zmluvného zabezpečovacieho prostriedku v pracovnom práve. Jej praktická využiteľnosť prichádza do úvahy pri zrážkach za poskytnuté stravné lístky, za súkromné telefonáty pri využívaní sl...

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie

Kategória: Dohody

Vo vzťahu k vzdelávaniu zamestnancov rozlišuje ZP zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie. Za získanie či zvýšenie kvalifikácie možno považovať takú kvalitatívnu zmenu v obsahu vzdelávania, ktorá sa premieta do zvýšenia kvalifikačného stupňa (zvyšo...

Oznámenie zamestnávateľa o krátení dovolenky

Kategória: Oznámenia

Zákonník práce uvádza tri oblasti krátenia dovolenky zamestnanca, a to krátenie dovolenky z dôvodu niektorých prekážok v práci, krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny/pracovného dňa a krátenie dovolenky z dôvodu v...

Oznámenie zamestnávateľa o prekážke v práci

Kategória: Oznámenia

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa predstavujú odloženie pracovného výkonu zamestnanca z dôvodu existencie objektívnej nemožnosti vykonávať prácu, zamestnancovi vzniká nárok na poskytnutie náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa v určenej sum...

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu

Kategória: Oznámenia

Jednostranné preradenie na inú prácu predstavuje jednostranný právny úkon zo strany zamestnávateľa, ktorý má za následok zmenu druhu vykonávanej práce zamestnancom, v porovnaní s tým, ako bola dohodnutá v podstatných náležitostiach pracovnej zmluv...

Žiadosť zamestnanca o primeranú peňažnú náhradu

Kategória: Žiadosti

Na základe našej šablóny si môžete vytvoriť žiadosť zamestnanca o primeranú peňažnú náhradu z dôvodov porušenia povinností zamestnávateľom v zmysle: § 41 ods. 5 Zákonníka práce, § 41 ods. 6 Zákonníka práce, § 41 ods. 8 Zákonníka práce.

Žiadosť o vhodnú úpravu pracovného času z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa

Kategória: Žiadosti

Právo zamestnanca na individuálnu (vhodnú) úpravu pracovného času predstavuje jeho osobný individuálny nárok vyplývajúci z pracovného pomeru, ktorý je vynútiteľný v súdnom konaní.  Zákonník práce obligatórne neustanovuje formu žiadosti zamestnanca...

Žiadosť zamestnanca o pracovné voľno

Kategória: Žiadosti

Na základe našej šablóny si môžete vytvoriť žiadosť zamestnanca o pracovné voľno: s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.