Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Katalóg smart dokumentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Dohody

Dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá požíva štatút študenta. Za študenta považujeme fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa o...

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kategória: Dohody

Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť v zmysle § 182 ods. 2 ZP uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie uvedenej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takejto dohody vzhľadom na uvádzanú doložku neplatnosti. Oprávneným subjektom na jej uzatvoreni...

Dohoda o náhrade škody a spôsobe jej úhrady

Kategória: Dohody

Predstavuje dvojstranný právny úkon, predmetom ktorého je dohodnutie podmienok, za ktorých príde k náhrade škody zo strany zamestnanca. Dohoda o uznaní záväzku na náhradu škody a o spôsobe uhradenia škody spravidla obsahuje uznanie zamestnanca nah...

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne vymedzených dôvodov v zmysle § 69 ZP, napr. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo ...

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pracovného pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zame...

Oznámenie o rozvrhnutí pracovného času

Kategória: Oznámenia

Je jednostranný právny úkon zamestnávateľa voči zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorým v zmysle § 85 ZP v nadväznosti na § 90 ods. 9 ZP rozvrhuje ustanovený týždenný pracovný čas prostredníctvom zmenových kalendárov, čím sa mení ustanovený týžde...

Oznámenie zamestnanca o prekážke v práci

Kategória: Oznámenia

Prekážky v práci na strane zamestnanca predstavujú odloženie pracovného výkonu zamestnanca z dôvodu existencie objektívnej nemožnosti vykonávať prácu, zamestnancovi následne nevzniká nárok na poskytnutie mzdy zo strany zamestnávateľa. Jeho hmotné ...

Príkaz zamestnávateľa na pracovnú cestu

Kategória: Príkazy

Zákonník práce explicitne nestanovuje obligatórnu formu udelenia pokynu zamestnávateľa s realizáciou pracovnej cesty za predpokladu, že sa nevyžaduje súhlas zamestnanca s jeho realizáciou, ale ani formu udelenia súhlasu zamestnanca za predpokladu,...

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie práce nadčas

Kategória: Príkazy

Predstavuje jednostranný úkon zamestnávateľa adresovaný zamestnancovi v písomnej alebo ústnej podobe, predmetom ktorého je určenie povinnosti zamestnanca vykonať prácu v čase nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnut...

Sťažnosť zamestnanca

Kategória: Sťažnosti

Na základe našej šablóny možno vytvoriť sťažnosti zamestnanca z dôvodov: § 13 ods. 1 ZP - nerovnaké zaobchádzanie § 13 ods. 2 ZP - diskriminácia § 13 ods. 3 ZP - zneužitie práva § 13 ods. 3 ZP - výkon práv a povinností v rozpore s dobrými mravmi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.