Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Katalóg smart dokumentov

Dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas

Kategória: Dohody

Nariadená práca nadčas je práca nadčas, ktorú zamestnávateľ nariaďuje bez súhlasu zamestnanca, t. j. na jej nariadení sa so zamestnancom nepotrebuje dohodnúť a nepotrebuje jeho súhlas s jej výkonom (zamestnanec je povinný vykonať prácu, ktorá mu b...

Dohoda o čerpaní náhradného voľna za výkon práce vo sviatok

Kategória: Dohody

Zákonník práce neustanovuje obligatórnu písomnú formu takejto dohody o čerpaní náhradného voľna medzi zamestnávateľom a zamestnancom, s ohľadom na objektivizáciu určenia termínu, kedy príde k faktickému čerpaniu náhradného voľna zamestnancov, i pr...

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Kategória: Odstúpenia

Je to jednostranný právny úkon, ktorým jeden z účastníkov pracovnej zmluvy prejavuje zo zákonných alebo zmluvných dôvodov vôľu zrušiť pracovnú zmluvu. Odstúpenie od zmluvy v zmysle § 19 ods. 2 ZP upravuje právo zamestnávateľa na odstúpenie od zmlu...

Poverenie zamestnávateľa na realizáciu právnych úkonov

Kategória: Poverenia

Poverenie je splnomocnenie vystavené štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa právnickej osoby, ktorým sa štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu necháva zastúpiť splnomocnencom pri úkonoch patriacich štatutárn...

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne vymedzených dôvodov v zmysle § 69 ZP, napr. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo ...

Pracovná zmluva

Kategória: Zmluvy

Na základe našej šablóny si môžete vytvoriť pracovnú zmluvu: na dobu určitú, na neurčitý čas alebo na kratší pracovný čas.

Ponuka inej vhodnej práce

Kategória: Ponuky

Ponuková povinnosť ustanovená v § 63 ods. 2 ZP predstavuje kľúčovú povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou. Ponuka inej vhodnej práce sa musí realizovať pred samotným podaním výpovede a považuje sa za hmotnoprávnu podmien...

Žiadosť zamestnanca o úpravu pracovného času zo zdravotných dôvodov alebo iných vážnych dôvodov

Kategória: Žiadosti

Ustanovenie § 90 ods. 11 ZP predpokladá, že u zamestnanca existujú zdravotné dôvody alebo iné vážne dôvody (napr. rodinné, osobné), pre ktoré môže žiadať o individuálnu úpravu pracovného času (napr. obmedzenie výkonu nočnej práce alebo skoršie prí...

Pracovný posudok zamestnanca

Kategória: Pracovné posudky

Vydanie pracovného posudku predstavuje právo zamestnanca, ktorého vznik je bezprostredne spojený so skončením pracovného pomeru. Jeho vydanie sa neviaže na žiadny z konkrétnych spôsobov skončenia pracovného pomeru, t. j. vydanie pracovného posudku...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.