Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Katalóg smart dokumentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Dohody

Dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá požíva štatút študenta. Za študenta považujeme fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa o...

Dohoda o čerpaní náhradného voľna za výkon práce vo sviatok

Kategória: Dohody

Zákonník práce neustanovuje obligatórnu písomnú formu takejto dohody o čerpaní náhradného voľna medzi zamestnávateľom a zamestnancom, s ohľadom na objektivizáciu určenia termínu, kedy príde k faktickému čerpaniu náhradného voľna zamestnancov, i pr...

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pracovného pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zame...

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Kategória: Odstúpenia

Je to jednostranný právny úkon, ktorým jeden z účastníkov pracovnej zmluvy prejavuje zo zákonných alebo zmluvných dôvodov vôľu zrušiť pracovnú zmluvu. Odstúpenie od zmluvy v zmysle § 19 ods. 2 ZP upravuje právo zamestnávateľa na odstúpenie od zmlu...

Poverenie zamestnávateľa na realizáciu právnych úkonov

Kategória: Poverenia

Poverenie je splnomocnenie vystavené štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa právnickej osoby, ktorým sa štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu necháva zastúpiť splnomocnencom pri úkonoch patriacich štatutárn...

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne vymedzených dôvodov v zmysle § 69 ZP, napr. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo ...

Pracovná zmluva

Kategória: Zmluvy

Na základe našej šablóny si môžete vytvoriť pracovnú zmluvu: na dobu určitú, na neurčitý čas alebo na kratší pracovný čas.

Pracovný posudok zamestnanca

Kategória: Pracovné posudky

Vydanie pracovného posudku predstavuje právo zamestnanca, ktorého vznik je bezprostredne spojený so skončením pracovného pomeru. Jeho vydanie sa neviaže na žiadny z konkrétnych spôsobov skončenia pracovného pomeru, t. j. vydanie pracovného posudku...

Príkaz zamestnávateľa na pracovnú cestu

Kategória: Príkazy

Zákonník práce explicitne nestanovuje obligatórnu formu udelenia pokynu zamestnávateľa s realizáciou pracovnej cesty za predpokladu, že sa nevyžaduje súhlas zamestnanca s jeho realizáciou, ale ani formu udelenia súhlasu zamestnanca za predpokladu,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.