Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Katalóg smart dokumentov

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Dohody

Uzatvára sa na vykonanie pracovnej činnosti, ktorá nie je určená výsledkom práce v porovnaní s dohodou o vykonaní práce, pričom rozsah tejto dohodnutej pracovnej činnosti nesmie prekročiť 10 hodín týždenne. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára ...

Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie

Kategória: Dohody

Vo vzťahu k vzdelávaniu zamestnancov rozlišuje ZP zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie. Za získanie či zvýšenie kvalifikácie možno považovať takú kvalitatívnu zmenu v obsahu vzdelávania, ktorá sa premieta do zvýšenia kvalifikačného stupňa (zvyšo...

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Dohody

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, ktorým sa zmluvné strany dohodli, že pracovný pomer sa skončí k dohodnutému kalendárnemu dňu. Návrh na uzatvorenie dohody môže dať aj zamestnanec, aj zamestnávateľ.  Okamih vzniku doh...

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti

Kategória: Dohody

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti musí byť v zmysle § 182 ods. 2 ZP uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie uvedenej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takejto dohody vzhľadom na uvádzanú doložku neplatnosti. Oprávneným subjektom na jej ...

Oznámenie zamestnávateľa k pracovného pomeru na dobu určitú

Kategória: Oznámenia

Na základe našej šablóny si môžete vytvoriť: oznámenie zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru, oznámenie zamestnávateľa o predĺžení pracovného pomeru.

Oznámenie zamestnanca o trvaní na ďalšom zamestnávaní

Kategória: Oznámenia

Zákonník práce neupravuje konkrétnu formu alebo požiadavky na obsah takéhoto oznámenia s ohľadom na preukázanie skutočnosti, že zamestnanec skutočne oznámil zamestnávateľovi, že má záujem na ďalšom výkone práce. Oznámenie zamestnanca by malo primá...

Výpoveď zamestnanca

Kategória: Výpovede

Výpoveď podaná zo strany zamestnanca nepodlieha explicitne pracovnoprávnej ochrane, ktorú uplatňuje ZP napr. v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa. Okamih skončenia pracovného pomeru výpoveďou je teda plne na rozhodnutí samotného zamestnanca...

Oznámenie zamestnankyne, že je tehotná/dojčiaca

Kategória: Oznámenia

Obsah písomného oznámenia o tehotenstve zamestnankyne (prípadne potrebe dojčenia) Zákonník práce špecificky neupravuje, ale predpokladá sa, že popri presnej identifikácii subjektov pracovnoprávneho vzťahu (zamestnankyne a zamestnávateľa), sa v ňom...

Výpoveď zamestnávateľa

Kategória: Výpovede

Výpoveď zo strany zamestnávateľa je jednostranný právny úkon, ktorým sa končí pracovný pomer zo strany zamestnávateľa, u ktorého vznikol niektorý z výpovedných dôvodov taxatívne uvedených v § 63 ZP. Pracovný pomer sa skončí uplynutím určenej výpov...

Vyhlásenie o uspokojení pohľadávky namiesto dlžníka

Kategória: Vyhlásenia

Zabezpečiť pohľadávku prostredníctvom ručenia môže zamestnanec i zamestnávateľ, obaja sa tak môžu nachádzať v právnej pozícii veriteľa i dlžníka. Písomným vyhlásením sa ručiteľ teda zaväzuje, že pohľadávku zamestnávateľa alebo zamestnanca splní, a...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.