Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Pracovné situácie

Súhlas s prácou nadčas zdravotníckeho zamestnanca staršieho ako 50 rokov

Publikované:

Stanovisko: Podľa § 97 ods. 12 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. V prípade takéhoto zamestnanca je práca nadčas prípustná len po dohode s týmto zamestnancom. Formu predmetnej dohody

Pracovné situácie

Čas strávený cestovaním na pracovnej ceste mimo bežného pracovného času a jeho posúdenie

Publikované:

V priebehu roka 2021 veľkú pozornosť upútalo rozhodnutie súdu vo veci E-11/20. Prípad sa týka sporu medzi leteckým mechanikom a islandským dopravným úradom ako jeho zamestnávateľom. Ide o spor, ktorý sa týka posúdenia času, ktorý zamestnanec strávil cestovaním do zahraničia mi

Pracovné situácie

Posúdenie časového úseku pri práci z domácnosti, ak vznikne potreba presunu z domácnosti na pracovisko zamestnávateľa

Publikované:

Stanovisko Jedenásta časť Zákonníka práce, t. j. § 250b, upravuje pravidlá, ktoré majú prednosť pred pravidlami ostatných častí Zákonníka práce, pričom sa použije len „počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohr

Pracovné situácie

Podpora v čase skrátenej práce („kurzarbeit“)

Publikované:

      Podpora v čase skrátenej práce („kurzarbeit“) doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Pracovné situácie

Prekážka v práci z dôvodu ošetrenia alebo vyšetrenia – výdajňa pomôcok

Publikované:

Stanovisko: Povinnosť preukázať existenciu a trvanie prekážky v práci, t. j. že prekážka nastala a koľko trvala podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, má podľa § 144 Zákonníka práce zamestnanec. V prípade predloženia dokladu, ktorý vyvoláva pochybnosti o existenc

Pracovné situácie

Výpoveď zamestnancovi

Publikované:

Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, tak počas dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ide o osobitnú kategóriu zamestnancov pri skončení pracovného pomeru výpoveďou, kedy sú zamestnanci v tzv. ochrannej dobe. Ochranná doba predstav

Pracovné situácie

Súdny dvor EÚ a pracovná pohotovosť

Publikované:

Na pripomenutie uvádzame, že v prípade Matzak sa Súdny dvor zaoberal otázkou posúdenia situácie, či sa má čl. 2 smernice 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (ďalej len „smernica“; pozn.: obsahuje

Pracovné situácie

Pracovné zmluvy

Publikované:

V prípade prechodu zamestnancov k inému zamestnávateľovi (prevod hospodárskej jednotky) by sa malo postupovať v súlade s § 28 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V tomto prípade nie je potrebné ukončiť so zamestnancami pracovný pomer u pôvod

Pracovné situácie

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci

Publikované:

Dobrovoľnícku činnosť upravuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle tohto zákona je dobrovoľníkom fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhla

Pracovné situácie

Postup pri nespĺňaní bezúhonnosti zamestnanca

Publikované:

Podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. Tento výpovedný dôvod je daný aj v prípade nesplnenia predpokladu bezúhonnosti na v

Pracovné situácie

Dovolenka počas materskej dovolenky

Publikované:

Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o

Pracovné situácie

Deň ukončenia pracovného pomeru

Publikované:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. ustanovuje v § 59 ods. 2, že pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa končí uplynutím dohodnutej doby. Okrem tohto skončenia pracovného pomeru, teda uplynutím času, Zákonník práce umožňuje ukončiť pracovný pomer aj iným

Pracovné situácie

Súhlas s vyslaním na služobnú cestu

Publikované:

Formu udelenia súhlasu Zákonník práce neustanovuje, čiže nie je predpísaná písomná forma udelenia súhlasu. Z dôvodu preukaznosti a právnej istoty však odporúčam aspoň udelenie súhlasu elektronickými prostriedkami tak, aby bol zrejmý obsah právneho úkonu a určenie osoby, ktor

Pracovné situácie

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov

Publikované:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch pracovný pomer pedagogického zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Z uvedeného vyplýva, že s pedagogickou zamestnankyňou, ktorá dovŕši 65

Pracovné situácie

Odchod do dôchodku - nárok na odstupné a odchodné

Publikované:

V danom prípade ak zamestnankyňa dala návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu odchodu na predčasný starobný dôchodok a zamestnávateľ tento návrh akceptoval, dohoda o skočení pracovného pomeru sa stala právoplatná. Nárok na odstupné vzniká pracovníkovi len v pr

Pracovné situácie

Publikované:

Pracovné situácie

Stravovanie zamestnancov pri nesplnených zákonných podmienkach

Publikované:

V Zákonníku práce je ustanovená tzv. zásada výhodnosti, ktorá však má určité obmedzenia. Podľa § 1 ods. 6 Zákonníka práce platí, že „v pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje tento zákon a

Pracovné situácie

Valorizácia platov vo verejnej správe k 1. 7. 2022

Publikované:

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na rok 2022 uzatvorili zmluvné strany dňa 14. decembra 2021 v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá

Pracovné situácie

Zmena pracovných podmienok v zmluve - dobrovoľnícka činnosť odídencov

Publikované:

Predpokladám, že sa škola zapojila do národného projektu „Pomáhame odídencom – opatrenie č. 3“ a v rámci neho uzatvorila Dohodu o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o

Pracovné situácie

Iná dohoda na mzdovom zvýhodnení – interpretácia kolektívnej zmluvy

Publikované:

V prvom rade je potrebné uviesť, že kolektívna zmluva je dvojstranný právny úkon, pri ktorom dve strany prejavili svoju vôľu, ktorá je ako spoločná vôľa zachytená v kolektívnej zmluve. Zmluvné strany by teda mali predovšetkým vedieť, čo v zmluve chceli vyjadriť (napr. je to