Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Pracovné situácie

Novela ZP súvisiaca s pandémiou - komentár

Publikované:

Komentár k novele Zákonníka práce zákonom č. 66/2020 Z. z. (novela je účinná od 4. 4. 2020)   Za desiatu časť sa vkladá nová jedenásta časť, ktorá znie: JEDENÁSTA ČASŤ OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO  STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU § 250b (1)

Pracovné situácie

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Publikované:

Pracovné situácie

Dohoda o pracovnej činnosti

Publikované:

Pracovné situácie

Dohoda o vykonaní práce

Publikované:

Povaha dohody o vykonaní práce Z ustanovenia § 223 ods. 1 a § 226 ZP vyplýva, o aký zmluvný typ ide v prípade dohody o vykonaní práce, na aké účely ho možno uzatvoriť. Pri dohode o vykonaní práce ide o prácu vymedzenú výsledkom. Zamestnanec vykoná konkrétne určenú

Pracovné situácie

Evidencia pracovného času a evidencia výkonu práce pri dohodách

Publikované:

Evidencia pracovného času/vykonanej práce z hľadiska Zákonníka práce slúži: na zistenie, či bol dodržaný maximálny pracovný čas, minimálny odpočinok a pod. – toto platí hlavne pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o brigádnickej práci študentov, pretože evidencia j

Pracovné situácie

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu

Publikované:

Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu sa delia na prekážky z dôvodu: výkonu verejnej funkcie, výkonu občianskych povinností, výkonu iných úkonov vo všeobecnom záujme. Mierne problematické je zaradenie výkonu odborovej funkcie, keďže táto je nielen v § �

Pracovné situácie

Prekážky v práci z dôvodu zvyšovania kvalifikácie

Publikované:

O prekážku v práci ide len vtedy, ak zasahuje do pracovného času zamestnanca, napr. ak zamestnanec pracuje v pondelok až piatok a vzdelávanie (vyučovanie v škole) je v sobotu, nejde o prekážku v práci. Zákonník práce zaraďuje „ďalšie vzdelávanie“ pod zvyšovanie kvalif

Pracovné situácie

Prekážka v práci – Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

Publikované:

Zákonník práce v §  141 ods.  2 písm.  a) v prípade vyšetrenia a ošetrenia zamestnanca v zdravotnom zariadení upravuje otázky: posúdenia tohto času z hľadiska pracovného času − posudzuje sa ako ospravedlnená neprítomnosť v práci, posúdenia plnenia za tento č

Pracovné situácie

Prekážka v práci – Úmrtie rodinného príslušníka

Publikované:

a) Úmrtie manžela alebo dieťaťa Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni a ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb. V tomto prípade sa poskytuje pracovné voľno nielen na účasť na pohrebe, ale aj na dva dni smútku a vybavovanie pohrebu. Nesleduje

Pracovné situácie

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase na strane zamestnanca

Publikované:

Prekážky v práci pri základnom a pri voliteľnom pracovnom čase V prípade organizácie pracovného času pružným spôsobom je potrebné odlíšiť dve situácie: prekážka v práci spadá (zasiahla) do základného pracovného času, prekážka v práci spadá (zasiahla) do voliteľn�

Pracovné situácie

Postup zamestnávateľa, ak chce zamestnancovi na dohodu priznať dovolenku

Publikované:

Vzhľadom na povahu prác na dohodu – príležitostná povaha práce, práca vymedzená výsledkom –  a jej rozsah sa nikdy neuvažovalo so zavedením aplikácie ustanovení o dovolenke na dohody. Ustanovenia Zákonníka práce o dovolenke § 100 − § 117 (tretia časť) sa nevzťahujú

Pracovné situácie

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Publikované:

Zamestnávateľ k jeho zavedeniu nemôže pristupovať šikanózne s výlučným cieľom poškodiť zamestnanca. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sa v praxi využíva najmä: pri nepretržitých prevádzkach v priemysle – striedanie zmien sa deje v určitom cykle – cieľom je zabezpe

Pracovné situácie

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnanca

Publikované:

 Zákonník práce – výňatok § 116 (1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kale

Pracovné situácie

Odstúpenie zamestnávateľa od pracovnej zmluvy

Publikované:

Otázka upozorňuje na zaujímavé detaily časového úseku medzi uzavretím pracovnej zmluvy a vznikom pracovného pomeru. Príslušnú právnu úpravu obsahuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce”). Zákonník práce − výňatok § 4

Pracovné situácie

Účtovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Publikované:

K takýmto opatreniam patrí povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice,

Pracovné situácie

Odstupné hlavného kontrolóra

Publikované:

Nárok na odstupné upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") vo svojom § 76 ako dôsledok skončenia pracovného pomeru: - z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) - tzn., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo

Pracovné situácie

Oprávnené výdavky za stravovanie a ubytovanie

Publikované:

Právna úprava čerpania príspevku je uvedená v § 152a ods. 4. Zákonníka práce. Kúpeľná starostlivosť môže byť schválená zdravotnou poisťovňou s tým, že v súlade s § 7 a § 38 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdrav

Pracovné situácie

Doba určitá a odstupné

Publikované:

Ak ste mali pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú a váš pracovný pomer skončil uplynutím tejto doby, na ktorú bol dohodnutý, nárok na odstupné vám nevznikol. V prípade, ak došlo k skončeniu vášho pracovného pomeru ešte pred uplynutím dohodnutej doby, a to z dôvodov podľa §

Pracovné situácie

Mám nárok na odstupné?

Publikované:

Na základe § 55 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak: zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu