Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 1/2024

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
1/2024

Preplácanie a poskytovanie korekčných pomôcok zamestnávateľom pri práci so zobrazovacou jednotkou

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Prípad z Rumunska o preplatení okuliarov obletel krajiny Európskej únie... takéto titulky priniesli médiá vo vzťahu k preplácaniu okuliarov pri práci so zobrazovacími jednotkami... Rozhodnutie Súdn...

Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Ing. Patrik Nohavica

Inšpekcia práce predstavuje súbor legislatívnych a organizačných opatrení na presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci, najmä dozor nad dodržiavaním predpisov a vyvodzovanie zodpovednosti za ich...

Predpoklady platnosti vnútorného predpisu v oblasti bezpečnosti práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Vnútorné predpisy v oblasti bezpečnosti práce sú prameňmi práva a musia byť rešpektované. Preto, aby mali právnu relevanciu, musia spĺňať jednotlivé obligatórne predpoklady. Predovšetkým vnútorné p...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 1/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 15. 1. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Editoriál

Milí čitatelia,
úspešne sme sa rozlúčili so starým rokom a už máme za sebou aj prvé kroky
v tom novom. Verím, že mnohí ste si opäť dali predsavzatia, ktoré sa
budete snažiť naplniť. Ani my v redakcii nie sme výnimkou. K tým našim
osobným sme však pridali aj jedno predsavzatie navyše, a to, aby aj naďalej
bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci prioritou.
K naplneniu tohto predsavzatia chceme prispieť sprostredkovaním odborných a hodnotných
informácií vďaka našim skvelým autorom, ktorí si do prvého čísla časopisu,
pripravili pre vás opäť články hodné pozornosti.
Oboznámime vás s jednotlivými orgánmi inšpekcie práce a ich kompetenciami,
súvisiacimi právnymi predpismi, povinnosťami zamestnávateľov
pokiaľ ide o preplácanie okuliarov potrebných pri práci so zobrazovacími
jednotkami, predstavíme vám dianie zo sveta v oblasti BOZP vrátane
najnovších kampaní agentúry EU-OSHA, a samozrejme, keďže zima trvá
a môže si pre nás pripraviť nemilé prekvapenia, prinášame vám článok
o snežných frézach – ako si vybrať tú správnu, a najmä, ako s ňou pracovať
bezpečne.
Veríme, že sa k nášmu predsavzatiu pridáte a spoločne prispejeme k bezpečnej
práci.
Prajeme vám príjemné čítanie.
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.