Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 7-8/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
7-8/2022

Oprávnenie a úlohy odborov v oblasti bezpečnosti práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Odbory, pokiaľ pôsobia u zamestnávateľa, môžu podstatnou mierou prispieť k zlepšeniu právneho postavenia zamestnancov, ktorí vykonávajú u zamestnávateľa závislú prácu. Pritom zamestnanec môže podáv...

Pracovná disciplína a skončenie pracovného pomeru

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovná disciplína si vyžaduje plnenie jednotlivých právnych povinností zamestnanca, ktorých plnenie si vyžaduje právny poriadok, pracovná zmluva alebo vnútorné normatívne predpisy zamestnávateľa,...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 85 eur vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.
Zadané do tlače: 11. 7. 2022
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 4150/10
ISSN 1338-2691

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.