Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 6/2024

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
6/2024

Rozhodnutie inšpektorátu práce po vydaní protokolu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Inšpektor práce môže pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa konať len v rámci oprávnení, ktoré mu dáva právna úprava. Pri výkone inšpekcie práce má inšpektor práce oprávnenia, ale aj právne po...

Pracovné úrazy pri banskej činnosti a pri práci s výbušninami a muníciou

Ing. Dušan Moravčík

Predmetom článku sú povinnosti právnickej osoby, fyzickej osoby a oprávnenej osoby pri vyšetrovaní pracovných úrazov, ktoré sa stanú pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pr...

Bezpečnostné požiadavky na zváranie v uzavretých priestoroch

Ing. Patrik Nohavica

Zváranie v uzavretých priestoroch patrí medzi práce s osobitným nebezpečenstvom. Okrem rizika vyplývajúceho z pracovnej činnosti je pracovník ohrozený aj vlastnosťami samotného priestoru. Z tohto d...

Obsah vydania

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 6/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 7. 6. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.