Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostné požiadavky na zváranie v uzavretých priestoroch

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Zváranie v uzavretých priestoroch patrí medzi práce s osobitným nebezpečenstvom. Okrem rizika vyplývajúceho z pracovnej činnosti je pracovník ohrozený aj vlastnosťami samotného priestoru. Z tohto dôvodu sa pre zváracie a paličské práce vykonávané v uzavretých priestoroch musia prijať špecifické bezpečnostné opatrenia nad rámec všeobecných požiadaviek.
Uzavreté priestory a zváranie
Uzavreté priestory môžeme definovať ako priestory, ktoré nie sú primárne určené na bežný pobyt osôb. Sú charakteristické tým, že môžu byť stiesnené, nemajú vyhovujúce rozmery, je do nich komplikovaný prístup a v prípade potreby poskytujú len obmedzené možnosti úniku alebo evakuácie. Môže ísť o priestory uzavreté zo všetkých strán alebo objekty, ktoré sú čiastočne alebo úplne zapustené pod úroveň okolitého terénu.
V takýchto priestoroch môže pod vplyvom nedostatočnej prirodzenej výmeny vzduchu alebo v súvislosti s vykonávanými prácami vzniknúť výbušná, zápalná, veľmi horľavá, nedýchateľná alebo iným spôsobom škodlivá atmosféra. V uzavretých priestoroch sa tiež môžu nachádzať alebo do nich z okolia prenikať nebezpečné plyny, ktoré sú
ťažšie
ako vzduch.
Najčastejšie sa pod uzavretými priestormi rozumejú rôzne cisterny, šachty, žumpy, pochôdzne stoky, kanalizačná sieť, potrubia a kolektory, tlakové nádoby, kotly, nádrže, studne, kesóny, podzemné technologické objekty, drviče, mlyny, násypky a výsypky, silá, zásobníky a pod.
Zváranie kovov je proces, keď prostredníctvom použitia tepelnej a/alebo mechanickej energie (pôsobením tepla a tlaku) vzniká nerozoberateľný spoj kovov a ich zliatin. Konkrétny spôsob zvárania sa vyberá s ohľadom na zvolený technologický postup, použité materiály a vlastnosti, ktoré má výsledný zvar spĺňať. Spôsoby zvárania sa potom ešte delia na jednotlivé metódy podľa ich princípu, použitého zváracieho plynu či druhu použitej elektródy. Na účely zvárania v uzavretých priestoroch sú najčastejšie používanými spôsobmi zvárania plameňové (vrátane rezania plameňom) a oblúkové (t.j. zváranie elektrickým oblúkom), pričom v oboch prípadoch ich vzhľadom na obmedzené pracovné podmienky a priestorové možnosti vykonáva zvárač ručne (nie sú automatizované).
Vykonávať zváracie práce môže iba kvalifikovaná osoba s platným dokladom o odbornej spôsobilosti - identifikačnou kartou [1] podľa požiadaviek STN 05 0705:2019
Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov
. Identifikačné karty poskytujú prístup k elektronickým osobným kontám zváračov, kde sú zapísané všetky podstatné informácie. Osoba musí byť zdravotne spôsobilá, musí absolvovať teoretickú a praktickú časť prípravy a podrobiť sa skúške. Iným osobám je zakázané zvárať, rezať alebo manipulovať so zváracím zariadením (s výnimkou bezpečnostného vypnutia zváracieho zariadenia) [2].
Platnosť základného kurzu je 2 roky od vykonania prvej skúšky. Predĺženie platnosti sa vykonáva na základe preskúšania zvárača, pričom poverený zváračský technológ predĺži platnosť skúšky na ďalšie 2 roky a táto informácia sa súčasne zapíše do osobného konta zvárača. Ak ale zvárač preruší činnosť na obdobie dlhšie ako 4 roky, musí sa vykonať opätovne celá skúška.
Nebezpečenstvá a ohrozenia
Nebezpečenstvo je definované ako stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.
Medzi nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre výkon zváracích prác rôznych spôsobov a metód (vrátane rezania plameňom - paličské práce), možno zaradiť najmä:
-
vplyv neionizujúceho žiarenia (plazma, laser, ultra­zvuk, zváracie žiarenie) na zrak,
-
tepelné vplyvy (popálenie pokožky stykom s horúcim predmetom, pôsobenie sálavého tepla, záťaž ľudského organizmu teplom alebo chladom, náhle teplotné zmeny, prúdenie vzduchu),
-
mechanické vplyvy (odreniny, rezné rany, pritlačenia alebo bodnutia),
-
pád predmetov (kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, ťažké zvarky a zvarence, zosuv montážnych dielcov alebo konštrukčných prvkov a pod.),
-
expozícia prachom, tuhými časticami a vplyv zváracích plynov, dymov a výparov, (predovšetkým ich fibrogénny, toxický, alergénny a/alebo karcinogénny účinok),
-
rozstrek kovu (zasiahnutie pokožky, sliznice alebo zrakového ústrojenstva),
-
úraz elektrickým prúdom (pri elektrickom oblúkovom zváraní, pri poškodenej izolácii zariadenia alebo vodičov, pri dostatočne vodivom prostredí),
-
ručná manipulácia s bremenami (napr. manipulácia s kovovými tlakovými fľašami na dopravu plynov, a s tým súvisiace poškodenie podporno-pohybovej sústavy),
-
pôsobenie hluku,
-
psychofyziologická zátaž (únava, monotónna jednotvárna práca, neprimeraná dĺžka pracovnej zmeny, nedostatočný odpočinok medzi pracovnými zmenami [3]).
Špecifické nebezpečenstvo a ohrozenie pôsobiace na osoby počas zváracích prác v uzavretých priestoroch predstavujú predovšetkým:
-
vznik výbušnej, zápalnej alebo veľmi horľavej atmosféry z dôvodu nedostatočnej výmeny vzduchu, a tým pádom zvýšenia koncentrácie nebezpečných plynov a pár, ktoré môžu dosiahnuť hodnoty medze zápalnosti (výbušnosti),
-
nedostatok vzduchu (kyslíka) spôsobený nedostatočným prirodzeným vetraním, vznik nedýchateľnej a dusivej atmosféry,
-
prítomnosť otravných látok, ako sú metán, oxid uhoľnatý, sírovodík (napr. prirodzený výskyt v okolitej pôde, prenikanie cez netesnosti alebo zostatkové množstvo pri nedostatočnom odplynení priestoru pred začatím prác),
-
vytesnenie kyslíka zváračským plynom (napr. argónom, ktorý je pri zváracej metóde TIG súčasťou tzv. ochrannej atmosféry inertného plynu),
-
zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom (napr. nádrže, potrubia či cisterny, ktorých steny sa nedajú dostatočne vysušiť alebo je v nich vysoká vlhkosť),
-
sťažená možnosť vyprostenia, evakuácie alebo záchrany,
-
pád z výšky alebo pád do voľnej hĺbky,
-
obmedzené podmienky pre komunikáciu (chýba priamy vizuálny kontakt alebo je v prípade podzemn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.