Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo BOZP


Preverenie dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce

Rešpektovanie a preverovanie dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce je podstatné pre zabezpečenie riadneho výkonu závislej práce. Významnú úlohu pri preverovaní dodržiavania týchto pravidiel bezpečnosti práce má inšpektorát práce, ktorý uvedenú ...

Kľúčové slová

Zásady bezpečnej práce v domácnosti (1.)

O domove sa často usudzuje, že je oázou pokoja a bezpečia. Zavrieme za sebou dvere bytu či domu a máme pocit, že všetky nástrahy zostali vonku. O tom, aké sú "bezpečnostné predpisy" v domácnostiach sa však veľa nezaujímame. A pritom úrazy v domácn...

Kľúčové slová

Pravidlá BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. Účelom pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "pravidlá BOZP") je stano...

Kľúčové slová

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (3.)

V záverečnej 3. časti predmetného článku sú pertraktované kapitoly – Plánovanie a riadenie prevádzky SM BOZP, Hodnotenie výkonnosti SM BOZP a Zlepšovanie SM BOZP. Tieto záverečné kapitoly nadväzujú na časť 1 a 2 predmetného článku, ktoré boli zver...

Kľúčové slová

Aké zmeny priniesla novela zákona o BOZP

Národná rada SR schválila 16. marca 2022 zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ...

Kľúčové slová

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho riadenia aj v oblasti BOZP. Slúži na monitorovanie dodržiavania a uplatňovania všetkých aspektov týkajúcich sa ochrany práce bez ohľadu nato, kým a na akom stupni je vykonávaná. Článok sa venuje naj...

Kľúčové slová

Zdroje pracovných úrazov a riziká práce v potravinárstve

Potravinársky priemysel alebo „potravinárstvo“ je spracovateľské ekonomické odvetvie, ktoré sa zaoberá spracovaním poľnohospodárskych výrobkov z tzv. prvovýroby hromadným spôsobom a masovou výrobou potravín, a má jedno špecifikum, ktorým sa výrazn...

Kľúčové slová

Kontrola OTP režimu na pracovisku

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, o jeho prekonaní alebo o výsledkoch testovania boli donedávna značne limitované. V spoločnosti rezonovali rôzne právne názory na túto problematiku...

Kľúčové slová

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár k § 16 a § 39j

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou poslednej zmeny č. 73/2021 Z. z. k 1. aprílu 2021 upravuje § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad, a § 39j Prechodné ustanovenia k úp...

Kľúčové slová

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (3.)

(dokončenie z predchádzajúcich čísiel) V predchádzajúcich dvoch článkoch sme sa okrem iného dotkli všeobecne stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, systému povolených, zakázaných činností, obslúh stavebných strojov a za...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.