Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pravidlá BOZP

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. Účelom pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "pravidlá BOZP") je stanovenie zásad (povinností, príkazov, zákazov a odporúčaní) platných v areáli a na pracoviskách v organizácii, ktorých cieľom je vylúčenie alebo zníženie vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci. Povinnosťou zamestnávateľov je teda zaisťovať BOZP, vykonávať účinné opatrenia, prevenciu, zabezpečovať prostriedky a systém na riadenie ochrany práce svojich zamestnancov, pričom zamestnanci majú povinnosť pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ale aj o bezpečnosť ostatných zamestnancov.
Pravidlá BOZP vydané zamestnávateľom sú vnútorným normatívnym predpisom a stanovujú pri prevádzke pracoviska základné podmienky a postupy na vykonávanie práce, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie Pravidlá BOZP stanovujú a bližšie konkretizujú práva a povinnosti vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP a zamestnancov organizácie vyplývajúce z právnych predpisov a ostatných predpisov.
Úvodné ustanovenia
-
Starostlivosť o bezpečnosť práce, technických zariadení a ochranu zdravia a stále zlepšovanie pracovných podmienok je nevyhnutnou a rovnocennou súčasťou plnenia prevádzkových a ostatných úloh organizácie. Z tohto dôvodu organizácia deklaruje pravidlá o BOZP, ktoré odzrkadľujú povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o "BOZP") a ostatných právnych predpisov.
-
Pravidlá sú základným dokumentom zamestnávate­ľa, ktorý vymedzuje povinnosti organizácie, vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov na úseku BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, školenie zamestnancov na zaistenie BOZP a tiež stanovuje podmienky bezpečnej prevádzky technických zariadení.
-
Ustanovenia týchto pravidiel sú záväzné pre všetkých zamestnancov organizácie a pre všetky osoby, ktoré sú s organizáciou v právnom alebo inom vzťahu, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch používaných na plnenie pracovných úloh a boli s obsahom pravidiel preukázateľne oboznámené. Ide o rôzne osoby (obchodného partnera, žiakov na exkurzii, osoby na súkromnej návšteve u šéfa organizácie alebo u zamestnancov a iné, ktoré sa nachádzajú na pracoviskách. Táto povinnosť v nevyhnutnom rozsahu, vzhľadom na povahu a rozsah práce, sa vťahuje aj na živnostníka.
Povinnosti na úseku BOZP
Všeobecné zásady prevencie:
-
vylúčiť nebezpečenstvo a z neho vyplývajúceho riziká,
-
posudzovať riziká, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a používaní pracovných prostriedkov, materiálov a pracovných postupov,
-
vykonávať opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
-
uprednostňovať kolektívne ochranné opatrenia pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
-
nahrádzať rizikové práce, pri ktorých hrozí poškodenie zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami s menším rizikom,
-
prispôsobovať práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
-
zohľadňovať ľudské schopnosti, vlastnosti a možnosti pri výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov,
-
dbať na prevenciu zavádzaním bezpečnostných pracovných prostriedkov, technológií a metód, povinnosť skvalitňovať pracovné podmienky,
-
vydávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Týmto nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa a povinnosti organizácie za plnenie úloh vyplývajúce zo zákona o BOZP.
Povinnosti vedúcich zamestnancov
Vedúci zamestnanci sú povinní na všetkých stupňoch riadenia zabezpečovať v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií všetky úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností (§ 82 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).
Ďalej sú zodpovední za:
-
povinnosť zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom s ohľadom na vedecké a technické poznatky,
-
zisťovanie nebezpečenstva a ohrozenia, posudzovanie rizík a vypracovanie písomného dokumentu o posudzovaní rizík pri činnostiach vykonávaných zamestnancami,
-
povinnosť zabezpečiť, aby pracoviská, materiály a postupy neohrozovali bezpečnosť a ochranu zamestnancov a na tento účel zabezpečiť potrebnú údržbu a opravy,
-
povinnosť zabezpečiť, aby chemické, fyzické, biologické, psychické a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
-
povinnosť odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie,
-
nahradiť namáhavé a jednotvárne práce a ­práce v nebezpečných alebo škodlivých podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami a postupmi,
-
v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky, prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia a vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia, ako aj umožniť prístup do týchto priestorov len nevyhnutne potrebným zamestnancom,
-
určovať bezpečné pracovné postupy,
-
určovať bezpečné opatrenia a ochranné prostriedky, ktoré sa majú použiť,
-
vypracovať koncepciu politiky BOZP,
-
vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o BOZP a dávať pokyny na zabezpečenie BOZP,
-
vypracovať a aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným a dojčiacim ženám, ako aj matkám do 9. mesiaca po pôrode, alebo sú spojené s rizikom pre tieto ženy, alebo sú zakázané mladistvým zamestnancom,
-
viesť a uchovávať dokumentáciu, záznamy súvisiace s BOZP päť rokov odo dňa, kedy bol v nich vykonaný posledný záznam,
-
zaraďovať zamestnancov na práce so zreteľom na ich zdravotný stav,
-
posudzovať individuálne schopnosti zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami,
-
zabezpečiť vykonávanie zdravotných prehliadok, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce,
-
dbať na BOZP u zamestnancov na odlúčených pracoviskách alebo u zamestnancov, ktorí pracujú sami,
-
poskytovať zamestnancom prestávky počas práce,
-
nepoužívať taký spôsob odmeňovania za vykonanú prácu, ktorý by mohol spôsobiť ohrozenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov,
-
bezplatne poskytnúť zamestnancom ochranné prostriedky a viesť evidenciu o tom, udržiavať tieto prostriedky v používateľnom a funkčnom stave, pričom náklady na tieto prostriedky nesmie zamestnávateľ presunúť na zamestnanca,
-
poskytnúť zamestnancom pracovný odev a obuv, ak podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu,
-
zabezpečovať zamestnancom pitný režim; zabezpečenie pitného režimu musí byť upravené vo vnútornom predpise,
-
povinnosť vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari,
-
povinnosť starať sa o bezpečnosť a ochranu všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch, teda nie len o zamestnancov,
-
poskytnúť potrebné informácie a pokyny aj zamestnancom iného zamestnávateľa lebo živnostníkom, ktorí vykonávajú na jeho pracovisku určité práce,
-
zamestnanci sú povinní nedostatky zistené v oblasti BOZP bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení je nad rámec ich pracovných povinností.
Vstup a pohyb zamestnancov v areáli a na pracoviskách podniku
Zamestnanci sú povinní:
-
nastupovať do práce vo všetkých smenách triezvi a odpočinutí,
-
podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise;
-
upozorniť nadriadeného na svojich spolupracovníkov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok;
-
oznámiť okamžite nadriadenému svoj nepriaznivý zdravotný stav a žiadať lekárske vyšetrenie;
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.