Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Pracovnoprávne vzťahy

Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: portál Direktor

V praxi často dochádza k omylu, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto ich pracovného času. Pracovný čas a dochádzka sú nielen obsahovo, ale aj časovo odlišné pojmy, pričom každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť sledovať len pracovný čas zamestnancov. Sú však prípady, kedy je vh

Pracovnoprávne vzťahy

Výkon práce nadčas a práce vo sviatok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Pracovný život prináša situácie, keď v dôsledku zvýšenej pracovnej vyťaženosti alebo potreby splnenia rôznych pracovných úloh alebo stanovených cieľov je nutné, aby zamestnanci pracovali nad rámec svojho určeného („bežného“) pracovného času. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej l

Pracovnoprávne vzťahy

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.

Pracovnoprávne vzťahy

Automatický prechod zamestnancov aj bez prevodu majetku z hľadiska judikatúry Súdneho dvora EÚ

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy

Automatický prechod práv a povinností zamestnancov od jedného zamestnávateľa k inému slovenská a európska legislatíva spája s tzv. prevodom podniku. V prípade splnenia podmienok pre prevod podniku vstupuje preberajúci zamestnávateľ v plnom rozsahu do práv a povinností pôvodného (prevádzajúceho) zame

Pracovnoprávne vzťahy

Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu

Kategória: Pracovný pomer Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovnoprávne vzťahy

COVID 19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovný pomer Autor: JUDr. Marek Švec, PhD. , JUDr. Ján Horecký, PhD.

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôso

Pracovnoprávne vzťahy

COVID-19 – Praktická príručka zamestnávateľa

Kategória: Pracovný pomer Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Prinášame vám ďalšie praktické právne informácie k pracovnoprávnym otázkam.

Pracovnoprávne vzťahy

Novelizované alternatívy zamestnávateľa vzhľadom na mimoriadnu situáciu

Kategória: Pracovný pomer Autor: Jozef Sýkora

Príspevok sa venuje alternatívam zamestnávateľa vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19 z prostredia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na úvod treba spomenúť, že toho času bol novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zák

Pracovnoprávne vzťahy

Vznik pracovnoprávneho vzťahu na dohodu a rozdiely medzi typmi dohôd

Kategória: Dohody Autor: Jozef Toman

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného je u slovenských zamestnávateľov veľmi rozšírené. Ako obmedzuje Zákonník práce využívanie dohôd a kedy možno jednotlivé druhy dohôd využiť a byť v súlade so zákonom?

Pracovnoprávne vzťahy

Štatút študenta

Kategória: Dohody Autor: Jozef Toman

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak mu študent nevie predložiť potvrdenie o štatúte študenta? Môže s ním uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov?

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci na strane zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Prekážky v práci na strane zamestnanca sú definované v Zákonníku práce podľa rôznych dôvodov, na základe ktorých vznikli. 

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážka v práci - Narodenie dieťaťa zamestnancovi

Kategória: Prekážky v práci Autor: Jozef Toman

Narodenie dieťaťa je prekážka v práci na strane zamestnanca, ktorá je definovaná § 141 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci – Účasť na svadbe

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Medzi dôležité osobné prekážky v práci sa podľa § 141 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce zaraďuje aj účasť na svadbe.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci – Znemožnenie cesty do zamestnania zamestnancovi so zdravotným postihnutím

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Medzi dôležité osobné prekážky v práci sa podľa § 141 ods. 2 písm. f) Zákonníka práce zaraďuje aj znemožnenie cesty do zamestnania zamestnancovi so zdravotným postihnutím.  

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci – Nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Medzi dôležité osobné prekážky v práci sa podľa § 141 ods. 2 písm. g) Zákonníka práce zaraďuje aj nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci - Presťahovanie zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Presťahovanie zamestnanca je ďalšou osobnou prekážkou v práci, ktorá je ustanovená v § 141 ods. 2 písm. h) Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci - Vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Pred skončením pracovného miesta má zamestnanec nárok na pracovné voľno na vyhľadanie nového pracovného miesta. Umožňuje mu to § 141 ods. 2 písm. i) Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Pojem „absencia“, „neprítomnosť v práci“ a „PN‑ka“ nie je právnym pojmom používaným v Zákonníku práce. Neprítomnosť zamestnanca v práci môže byť z dôvodu prekážky v práci na jeho strane, z iného dôvodu, ktorý je zamestnávateľ povinný ospravedlniť alebo z dôvodu neospravedlneného zameškania práce zam

Pracovnoprávne vzťahy

Liečebný režim práceneschopného zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy

Podľa §  2 ods.  11 zákona č.  576/2004 Z.  z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár. Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti os

Pracovnoprávne vzťahy

Dočasné prerušenie výkonu práce

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Ustanovenie §  141a ZP umožňuje zamestnávateľovi dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca v prípade, ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny (t.  j. z porušenia, ktoré umožnilo okamžite skončiť pracovný pomer) a ak by ďalší výkon práce zamestnanca ohrozoval dô