Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Pracovnoprávne vzťahy

Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu

Kategória: Pracovný pomer Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovnoprávne vzťahy

COVID 19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovný pomer Autor: JUDr. Marek Švec, PhD. , JUDr. Ján Horecký, PhD.

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôso

Pracovnoprávne vzťahy

COVID-19 – Praktická príručka zamestnávateľa

Kategória: Pracovný pomer Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Prinášame vám ďalšie praktické právne informácie k pracovnoprávnym otázkam.

Pracovnoprávne vzťahy

Novelizované alternatívy zamestnávateľa vzhľadom na mimoriadnu situáciu

Kategória: Pracovný pomer Autor: Jozef Sýkora

Príspevok sa venuje alternatívam zamestnávateľa vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19 z prostredia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na úvod treba spomenúť, že toho času bol novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zák

Pracovnoprávne vzťahy

Vznik pracovnoprávneho vzťahu na dohodu a rozdiely medzi typmi dohôd

Kategória: Dohody Autor: Jozef Toman

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného je u slovenských zamestnávateľov veľmi rozšírené. Ako obmedzuje Zákonník práce využívanie dohôd a kedy možno jednotlivé druhy dohôd využiť a byť v súlade so zákonom?

Pracovnoprávne vzťahy

Štatút študenta

Kategória: Dohody Autor: Jozef Toman

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak mu študent nevie predložiť potvrdenie o štatúte študenta? Môže s ním uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov?

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci na strane zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Prekážky v práci na strane zamestnanca sú definované v Zákonníku práce podľa rôznych dôvodov, na základe ktorých vznikli. 

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážka v práci - Narodenie dieťaťa zamestnancovi

Kategória: Prekážky v práci Autor: Jozef Toman

Narodenie dieťaťa je prekážka v práci na strane zamestnanca, ktorá je definovaná § 141 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci – Účasť na svadbe

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Medzi dôležité osobné prekážky v práci sa podľa § 141 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce zaraďuje aj účasť na svadbe.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci – Znemožnenie cesty do zamestnania zamestnancovi so zdravotným postihnutím

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Medzi dôležité osobné prekážky v práci sa podľa § 141 ods. 2 písm. f) Zákonníka práce zaraďuje aj znemožnenie cesty do zamestnania zamestnancovi so zdravotným postihnutím.  

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci – Nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Medzi dôležité osobné prekážky v práci sa podľa § 141 ods. 2 písm. g) Zákonníka práce zaraďuje aj nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci - Presťahovanie zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Presťahovanie zamestnanca je ďalšou osobnou prekážkou v práci, ktorá je ustanovená v § 141 ods. 2 písm. h) Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Prekážky v práci - Vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Pred skončením pracovného miesta má zamestnanec nárok na pracovné voľno na vyhľadanie nového pracovného miesta. Umožňuje mu to § 141 ods. 2 písm. i) Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Pojem „absencia“, „neprítomnosť v práci“ a „PN‑ka“ nie je právnym pojmom používaným v Zákonníku práce. Neprítomnosť zamestnanca v práci môže byť z dôvodu prekážky v práci na jeho strane, z iného dôvodu, ktorý je zamestnávateľ povinný ospravedlniť alebo z dôvodu neospravedlneného zameškania práce zam

Pracovnoprávne vzťahy

Liečebný režim práceneschopného zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy

Podľa §  2 ods.  11 zákona č.  576/2004 Z.  z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár. Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti os

Pracovnoprávne vzťahy

Dočasné prerušenie výkonu práce

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Ustanovenie §  141a ZP umožňuje zamestnávateľovi dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca v prípade, ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny (t.  j. z porušenia, ktoré umožnilo okamžite skončiť pracovný pomer) a ak by ďalší výkon práce zamestnanca ohrozoval dô

Pracovnoprávne vzťahy

Dochádzkový bonus a prekážky v práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Dochádzkový bonus je nástroj používaný zamestnávateľom s cieľom zabezpečiť 100  % dochádzku. Zamestnancovi zo zákona patrí pracovné voľno s náhradou mzdy v určitom rozsahu na vyšetrenie/ošetrenie a pracovné voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie. Zároveň Zákonník práce poskytuje pracovné voľno s náhr

Pracovnoprávne vzťahy

Domácka práca a telepráca a prekážky v práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Podľa §  52 ods.  1 ZP pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s

Pracovnoprávne vzťahy

Oznamovanie prekážky v práci zamestnávateľovi

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Kedy má zamestnanec povinnosť oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci a ako to má urobiť? V článku si aj na konkrétnych príkladoch vysvetlíme, ako má zamestnanec postupovať.

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovné voľno na sústavné vzdelávanie zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor: Jozef Toman

Podľa §  140 ods.  4 ZP zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu (§  27 zákona č.  578/2004 Z.  z.), pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.