Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Pracovnoprávne vzťahy

Úprava pracovného času na žiadosť zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Zamestnanec má právo na úpravu pracovného času na základe § 90 ods. 11 Zákonníka práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Rozvrh pracovných zmien

Kategória: Pracovný čas zdroj: Pracovný čas

Konkrétny rozvrh pracovných zmien (pracovného času) robí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov (ak u neho nepôsobia, zamestnávateľ postupuje samostatne podľa § 12 ods. 1 ZP).

Pracovnoprávne vzťahy

Konto pracovného času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Konto pracovného času bolo zavedené ako osobitný nástroj na rozvrhovanie pracovného času (najprv popri tzv. flexikonte) a neskôr ako jediný nástroj tohto typu. Z hľadiska organizácie pracovného času ide o spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času.

Pracovnoprávne vzťahy

Úprava pracovného času zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien musí zamestnávateľ prihliadať aj na potreby zamestnancov. Zákonník práce definuje zamestnancov, ktorí môžu požiadať o úpravu pracovného času.

Pracovnoprávne vzťahy

Maximálna dĺžka pracovného času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Zákonník práce upravuje aj denné, aj týždenné limity pre výkon práce.

Pracovnoprávne vzťahy

Maximálna dĺžka týždenného pracovného času

Kategória: Pracovný čas zdroj: Pracovný čas

Ustanovenie § 85 ZP upravuje maximálnu dĺžku týždenného pracovného času. Základom je 40-hodinový týždenný pracovný čas (v priemere). Následne Zákonník práce upravuje skrátený pracovný čas pre jednotlivé kategórie zamestnancov. 

Pracovnoprávne vzťahy

Náhrada za stratu času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Otázka náhrady za tzv. stratu času (doby odpočinku/straty osobného času) je upravená v § 96b ZP. 

Pracovnoprávne vzťahy

Nepretržitý denný odpočinok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Nepretržitý denný odpočinok je odpočinok (doba) medzi koncom jednej pracovnej zmeny a začiatkom druhej pracovnej zmeny, ktoré na seba nadväzujú (Pozn.: Ak zamestnanec pracuje v pondelok až piatok, v podmienkach SR je medzi piatkom a pondelkom poskytovaný nepretržitý odpočinok v týždni podľa § 93 ZP)

Pracovnoprávne vzťahy

Nepretržitý odpočinok v týždni

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Nepretržitý odpočinok v týždni je odpočinok v rámci týždňa (ktorý predstavuje 7 po sebe idúcich dní), pričom tento odpočinok má pripadnúť na dni/deň alebo byť v určitom rozsahu hodín. [Pozn.: Nemusí ísť o kalendárne dni, keďže napr. pracovná zmena môže končiť aj o 6.00 h alebo začať o 22.00 h (pozri

Pracovnoprávne vzťahy

Práca v dňoch pracovného pokoja a vo sviatky v súvislosti s dodržaním nepretržitého odpočinku

Kategória: Pracovný čas zdroj: Pracovný čas

Práca v dňoch pracovného pokoja a vo sviatky je povolená len za splnania určitých podmienok. Je pritom potrebné dodržať nepretržitý odpočinok.

Pracovnoprávne vzťahy

Niektoré aspekty pracovného času pri domáckej práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

V prípade domáckej práce a telepráce (§ 52 ZP) sa aplikujú, pokiaľ ide o pracovný čas, niektoré osobitné pravidlá, ktoré vymedzuje § 52 ZP.

Pracovnoprávne vzťahy

Nočná práca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Otázka nočnej práce je primárne upravená v § 98 ZP. Regulácia § 98 ZP sa vo väzbe na § 223 ods. 2 ZP vzťahuje aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovná pohotovosť

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Pracovná pohotovosť je čas určený zamestnávateľom alebo so zamestnávateľom dohodnutý, po ktorý sa zamestnanec zdržiava na pracovisku alebo na inom dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce + ide o obdobie (dobu/čas) mimo rámca rozvrhu pracovných zmien (§ 90 ZP) a nad určený týždenný pracovný

Pracovnoprávne vzťahy

Prestávka v práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Otázky spojené s prestávkou v práci určenej na odpočinok a jedenie (podmienky, dĺžka) upravuje § 91 ZP.

Pracovnoprávne vzťahy

Priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.

Pracovnoprávne vzťahy

Pružný pracovný čas

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Základnú právnu úpravu pružného pracovného času upravujú § 88 a § 89 ZP. Niektoré osobitné aspekty upravujú aj ustanovenie § 97 ods. 3 (práca nadčas pri pružnom pracovnom čase), § 104a ZP (dovolenka pri pružnom pracovnom čase), § 143 ZP (prekážky v práci a pružný pracovný čas). Pružnosť v pracovnom

Pracovnoprávne vzťahy

Režim prevádzky

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Pojem prevádzka/prevádzkový režim/režim prevádzky sa týka zamestnávateľa, t. j. či jeho prevádzka pracuje napr. 6.00 – 16.30, 6.00 – 22.00 alebo nepretržite, a to bez ohľadu na jednotlivé skupiny zamestnancov (napr. vo výrobe, administratíva, strážna služba, vodiči).

Pracovnoprávne vzťahy

Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Identifikácia rovnomerného rozvrhnutia pracovného času (kritéria) a jeho zavedenie je upravené v § 86 ZP. O jeho zavedení rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (ak u neho nepôsobia, zamestnávateľ postupuje samostatne podľa § 12 ods. 2 ZP). Prerokovanie postačuje preto, že

Pracovnoprávne vzťahy

Ako dohodnúť pracovný čas v pracovnej zmluve

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Zákonník práce uvádza tri spôsoby dohodnutia pracovného času v pracovnej zmluve.

Pracovnoprávne vzťahy

Práca nadčas

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: Pracovný čas

Prácu nadčas (jej formy, rozsah, obmedzenie) upravuje § 97 Zákonníka práce.