Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej pr...

Absencia v práci ako prekážka na strane zamestnanca a možný dôvod skončenia pracovného pomeru

Kategória: Prekážky v práci Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Základné povinnosti zamestnanca sú upravené v § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Jednou zo základných povinností zamestnanca je podľa § 81 písm. b) Zákonníka práce povinnosť byť na pracovisku na z...

Novinky v zamestnávaní mladistvých

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Dňom 1. marca 2021 sa novelou Zákonníka práce zmenili pravidlá pre zamestnávanie mladistvých do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Pracovnoprávna legislatíva ustanovuje vznik spôsobilosti fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a ...

Dovolenka zamestnanca starajúceho sa o dieťa

Kategória: Dovolenka Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Novelou Zákonníka práce sa s účinnosťou od 1. marca 2021 zaviedla do zákona legálna definícia zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa, ktorá dovtedy v Zákonníku práce absentovala. Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia, ak sa osobne...

Brigádnická práca študentov po novom

Kategória: Dohody Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Pravidlá pre zamestnávanie osôb na základe dohody o brigádnickej práci študentov upravujú ustanovenia deviatej časti Zákonníka práce. Tieto sa novelou (zákonom č. 76/2021 Z. z.) s účinnosťou od 1. marca 2021 zmenili. Do Zákonníka práce bola zavede...

Posudzovanie dvoch pracovných zmlúv u jedného zamestnávateľa z hľadiska doby odpočinku a pracovného času

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Posudzuje sa doba odpočinku a pracovného času u zamestnanca, ktorý má so zamestnávateľom dve pracovné zmluvy, osobitne na každú zmluvu alebo spolu?

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 5/2021

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) presne vymedzuje postup, ktorý je potrebné dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné. Rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a sko...

Vek ako výpovedný dôvod

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

Aktuálna novela Zákonníka práce, prijatá ako zákon č. 76/2021 Z. z., priniesla zásadné zmeny, pričom viacero z nich je účinných už od 1. marca 2021. Jednou z najkontroverznejších zmien je doplnenie nového výpovedného dôvodu pre zamestnávateľa, kto...

Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga Zdroj: portál Direktor

Je možné predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú so zamestnancom, ktorý mal doposiaľ dva roky pomer na dobu určitú vždy len počas zastupovania iného zamestnanca na materskej dovolenke?

Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Zákonom č. 380/2019 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V predmetnom ustanovení bola upravená výmera dovolenky zamestnanc...

Praktické problémy pri vysielaní zamestnancov

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Vysielanie zamestnancov do zahraničia je stále aktuálna téma. Slovenské spoločnosti sa uchádzajú o zákazky v zahraničí a následne ich aj uskutočňujú. Pri poskytovaní služieb v zahraničí je potrebné v prvom kroku rozlíšiť,  či pôjde o vysielanie al...

Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 5/2021

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., s účinnosťou od 1. 3. 2021 zmenila definíciu domáckej práce a tele­práce, ale jej podstata a základné ...

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni (2. časť)

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

K 1. 1. 2021 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. V predošlej časti sme vás už informovali o niektorých zmenách a v tejto časti uverejňujeme zvyšok č...

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Kategória: Dovolenka Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 4/2021

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela č. 76/2021 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon nadobúda činnosť od 1. marca 2021 a vybrané u...

Prekážky v práci a zavedenie skrátenej práce (Kurzarbeit)

Kategória: Prekážky v práci Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V čase pandémie mnohí zamestnávatelia a zamestnanci „objavili“ v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") inštitút prekážok v práci. Najmä zamestnávatelia u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zistili...

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021 (1. časť)

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 3/2021

K 1. 1. 2021 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. V materiáli sa oboznámime s hlavnými legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a s...

Strata spôsobilosti zamestnanca dlhodobo vykonávať doterajšiu prácu

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 3/2021

Zdravotný stav zamestnanca je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zamestnancovu výkonnosť pri práci, ale aj kľúčovým aspektom ovplyvňujúcim pracovný vzťah ako celok. V určitých životných situáciách sa zdravotný stav zamestnanca môže zhoršiť natoľko, ...

Predlžovanie pracovného pomeru na určitú dobu v čase pandémie COVID-19 – ako správne aktivovať § 252o ZP?

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Pracovný pomer na určitú dobu predstavuje pre zamestnávateľov možnosť pružnejšej reakcie na ich aktuálne potreby, napríklad pri dočasnom náraste zákaziek, riešení projektov alebo pri potrebe pokrytia sezónnych prác, aj keď aplikačná prax ukazuje, ...

Právo zamestnávateľa odmietnuť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý si uplatňuje výnimku z testovania na COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V priebehu kalendárneho mesiaca januára sme upozorňovali na nesprávne formulované výnimky vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s možnosťou zamestnanca uplatniť výnimku z testovania v podobe čestného vyhlásenia, ktorá je spôs...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.