Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Rozdiel medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Mgr. Jana Sapáková LL.M.Eur, vedúca advokátka, Mgr. Paulína Šlauková advokátska koncipientka

Zamestnanec nedodržiava zamestnávateľom určené termíny, zamestnanec príde neskoro na pracovisko, zamestnanec príde na pracovisko pod vplyvom alkoholu, zamestnanec si zoberie z práce nepredaný tovar po záruke, zamestnanec neuskutoční určený počet t...

Covid testy a daňová uznateľnosť, nepeňažný príjem zamestnanca

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: A ZET Consult, s. r. o. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 11/2020

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do Českej republiky (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpe...

Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.

Testovanie Covid-19 V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojené...

Formy diskriminácie v zamestnaní

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o., JUDr. Róbert Bános, Mgr. Martina Podmanická

diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch V predchádzajúcom článku sme sa venovali téme diskriminácie v zamestnaní zo širšieho uhla pohľadu, uviedli sme, aké formy diskriminácie rozlišuje Antidiskriminačný zákon a aké právne prostriedky ochrany pred diskrimináciou majú zamestnanci k dispo...

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak vás zaujímajú odpovede na otázky: "Kto určuje, aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje, či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať doho...

Ako posúdiť neúčasť zamestnanca na celoplošnom testovaní z hľadiska Zákonníka práce

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.

Je takmer signifikantným príznakom každej vypätej spoločenskej situácie, že sa pravidelne objavia rôzne právne názory, akým spôsobom majú postupovať zamestnanci alebo zamestnávatelia pri absencii zodpovedajúcej právnej úpravy. Toto pravidlo sa len...

Preukázanie straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V rámci pracovnoprávnych vzťahov sú zamestnávatelia povinní reagovať na zmenu zdravotného stavu zamestnanca v prípade, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľovi predloží lekársky posudok, ktorý túto skutočn...

Hromadné prepúšťanie

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková LL.M.Eur, vedúca advokátka, Mgr. Paulína Šlauková advokátska koncipientka

Hromadné prepúšťanie je pracovnoprávny inštitút upravený v § 73 Zákonníka práce, pod ktorým rozumieme skončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami spoločnosti. Ako spôsob skončenia pracovného pomeru naraz s viacerými zamestnancami sa stáv...

Dovolenka a krátenie dovolenky

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 9/2020

Letné obdobie je charakteristické čerpaním dovoleniek zamestnancov, a to vo väčšom rozsahu než v inom období roka. Nárok na dovolenku zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p...

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: www.noveaspi.sk Zdroj: Nové ASPI

Vyhlásené: 29. 9. 2020 Účinnosť: 29. 9. 2020 Anotácia: aplikácia finančných opatrení; umožnenie správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené v súvislosti s COVID-19 a povinnosť daňových subjektov plniť si ich daňové povinnosti

Šiesta novela lex corona, ktorou sa navrhuje neuplatnenie niektorých opatrení vo vybraných oblastiach v období pandémie

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Božena Jurčíková Zdroj: portál Dane a účtovníctvo

V rámci legislatívneho procesu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19(ďalej len „lex corona“) MF SR predložili návrh šiestej novely tohto záko...

Miesto pobytu zamestnanca počas čerpania dovolenky

Kategória: Dovolenka Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.

Takmer pravidelne sa stretávame v ostatnom období s otázkami týkajúcimi sa možnosti zisťovania pobytu zamestnanca počas čerpania dovolenky podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zamestnanci sa dopytu...

K problematike terminovaných dojednaní úpravy pracovných podmienok

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.

V ostatnej dobe sa pomerne často objavujú v aplikačnej praxi otázky súvisiace s možnosťou subjektov pracovnoprávnych vzťahov dohodovať si terminované dojednania o pracovných a mzdových podmienkach v pracovnej zmluve alebo jej dodatkoch.

Ochrana pred diskrimináciou v zamestnaní

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o., JUDr. Róbert Bános, Mgr. Martina Podmanická

Zamestnanci majú k dispozícii viacero právnych nástrojov, ktorými sa môžu brániť pred diskrimináciou v zamestnaní. Často ale namiesto domáhania sa svojich práv radšej ukončia pracovný pomer a z nehostinného či ponižujúceho prostredia odídu. Čím ča...

O čom (ne)musia zamestnanci mlčať?

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Medzi základné povinnosti zamestnanca, ktoré upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“ alebo „Zákonník práce), patrí aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostia...

Dĺžka výpovednej doby vs. výška odstupného

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Základnou otázkou v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou je po (i) špecifikácii výpovedného dôvodu podľa § 63 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“) určiť (ii) dĺžku výpovednej doby a (iii) výšku odstupného, a...

Reťazenie pracovného pomeru v zmysle novely Zákonníka práce

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Od 17. júna 2020 je účinná ďalšia novela Zákonníka práce (zákonom č. 157/2020 Z. z.), ktorá bola prijatá v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Do Zákonníka práce bolo doplnené nové prechodné ustanovenie (§ 252o) týkajúce sa pracovného pomeru uza...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.