Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Predlžovanie pracovného pomeru na určitú dobu v čase pandémie COVID-19 – ako správne aktivovať § 252o ZP?

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Pracovný pomer na určitú dobu predstavuje pre zamestnávateľov možnosť pružnejšej reakcie na ich aktuálne potreby, napríklad pri dočasnom náraste zákaziek, riešení projektov alebo pri potrebe pokrytia sezónnych prác, aj keď aplikačná prax ukazuje, ...

Právo zamestnávateľa odmietnuť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý si uplatňuje výnimku z testovania na COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V priebehu kalendárneho mesiaca januára sme upozorňovali na nesprávne formulované výnimky vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s možnosťou zamestnanca uplatniť výnimku z testovania v podobe čestného vyhlásenia, ktorá je spôs...

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v réžii zamestnávateľov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: JUDr. Martin Krendl, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, ako aj legislatívnymi zmenami v reakcii na pandémiu vznikajú v praxi mnohé otázky týkajúce sa najmä pracovnoprávnych predpisov, ochrany bezpečnosti a zdravia pri prá...

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom nad 65 rokov

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Accace k.s. Zdroj: Newsletter Accace k.s.

Novela Zákonníka práce priniesla okrem zmien účinných od 1. marca 2021 týkajúcich sa finančného príspevku na stravovanie, telepráce a domáckej práce a brigádovania osôb starších ako 15 rokov aj ďalšiu výraznú zmenu, ktorá vchádza do účinnosti od 1...

Lekárske vyšetrenia počas home office

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Pandémia COVID-19 priniesla do pracovnoprávnych vzťahov nový fenomén, ktorým je práca z domu, tzv. home office. Počas home office má zamestnanec určitý „voľnejšie“, respektíve samostatnejšie organizovateľný časový rámec. Zamestnávateľom sú spravid...

Kto nesie náklady za respirátory potrebné na ochranu pred ochorením na COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

V súvislosti s novými proti – epidemickými opatreniami týkajúcimi sa povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom sa na orgány inšpekcie práce obracajú zamestnanci a zamestnávatelia s otázkou, či je zamestnávateľ povinný zabezpečiť re...

Zmeny Zákonníka práce platné od 1. marca 2021

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Accace k.s.

V stredu 17. februára 2021 prezidentka SR podpísala novelu Zákonníka práce, ktorá prináša do pracovnoprávnych vzťahov viac zmien. V tomto článku sa venujeme  významným zmenám, ktoré novela prináša.

Výkon inej zárobkovej činnosti – dá sa zabrániť tomu, aby zamestnanec pracoval aj pre iného zamestnávateľa?

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V dnešnej dobe nie je ojedinelé, že zamestnanec pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Takúto možnosť pozná a upravuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v § 83. Podľa tejto právnej úpravy môže zamestnanec popri...

Homeoffice a BOZP – AKTUALIZÁCIA

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Novela Zákonníka práce upravila aj podmienky práce formou home office. Pri vykonávaní práce z domu je však potrebné zohľadňovať aspekt bezpečnosti zamestnanca, preto má zamestnávateľ v súvislosti s BOZP určité povinnosti. Národný inšpektorát práce...

Zmena označenia pracovnej zmeny nemusí predstavovať zmenu zmennosti zamestnanca

Kategória: Pracovný čas Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Začiatok kalendárneho roka je u mnohých zamestnávateľov spojený so zmenami rozvrhov pracovných zmien zamestnancov alebo s modifikáciou ich označenia v rámci vnútroorganizačných potrieb zamestnávateľa. V aplikačnej praxi vzniká problém, v ktorých ...

Novela Zákonníka práce prináša pre zamestnanca možnosť výberu formy stravovania

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: redakcia

Parlament schválil (4. 2. 2021) novelu Zákonníka práce, ktorou sa mení forma zabezpečenia stravovania zamestnávateľom. Na základe schválenej zmeny sa budú môcť zamestnanci rozhodnúť, či chcú od zamestnávateľa stravný lístok alebo finančný príspevo...

Účelovosť organizačných zmien a aktuálna rozhodovacia prax súdov

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ skočiť pracovný pomer so zamestnancom formou výpovede len z presne vymedzených dôvodov.

Je COVID-19 pracovným úrazom alebo iným ochorením súvisiacim s prácou?

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prá...

Úrazový príplatok pre COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Sociálna poísťovňa Zdroj: SP

Fyzická osoba má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom...

Výpoveď počas čerpania dovolenky zamestnanca

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Zamestnanec má právo na oddych a regeneráciu svojich síl počas dovolenky, ktorej čerpanie určí zamestnávateľ, prípadne sa na jej čerpaní so zamestnancom dohodne. Môže byť ale zamestnanec počas čerpania dovolenky prepustený? Aké podmienky stanovuje...

Aké zmeny prináša návrh projektu "Prvá pomoc ++" pre zamestnávateľov a SZČO

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: redakcia

Projekt "Prvá pomoc" čakajú ďalšie zmeny. Navrhované opatrenia sú zamerané na navýšenie pomoci pre zamestnávateľov a SZČO s cieľom udržania pracovných miest. Návrh bude preložený vláde 3. februára 2021. V príspevku prinášame zoznam navrhovaných zm...

Predĺženie pracovných pomerov na určitú dobu počas a mimo pandémie Covid-19

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Pracovný pomer na určitú dobu upravený v § 48 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) je jednou z možností, ktoré Zákonník práce ponúka na flexibilnú reguláciu počtu a zloženia zamestnancov. Pracovný pomer na dobu určitú je potrebné dohodnúť pís...

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyh...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.