Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 2/2024

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
2/2024

Pracovnoprávna zodpovednosť za stratu predmetov

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovnoprávna zodpovednosť je právnou zodpovednosťou jedného zo subjektov pracovného pomeru. Pri výkone závislej práce zamestnancom pre zamestnávateľa je v určitých prípadoch nevyhnutné, aby zames...

Pravidlá BOZP

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. Účelom pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdra...

Súdny prieskum protokolov Inšpekcie práce Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Inšpekciu práce možno z hľadiska správneho práva procesného charakterizovať ako právom regulovaný administratívny postup, ktorého podstatou je pozorovanie určitej činnosti alebo určitého stavu kont...

Obsah vydania

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 2/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 9. 2. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Editoriál

Milí čitatelia,
vo februárovom čísle časopisu vám prinášame články na viacero zaujímavých tém.
V rubrike BOZP adresne sa autor venuje pravidlám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vám pomôžu orientovať sa nielen v právach, ale aj povinnostiach tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov.
Článok z rubriky Zo súdnej praxe má za cieľ čitateľom priblížiť problematiku protokolov inšpekcie práce z hľadiska súdnych rozhodnutí.
Opäť prinášame aj článok z oblasti pracovného práva, tentoraz na tému zodpovednosti za stratu, či už pracovných nástrojov alebo pracovných ochranných prostriedkov.
Súčasťou februárového čísla sú tiež aktuálne novinky zo sveta v oblasti BOZP.
V našej pravidelnej rubrike Vzory nájdete ďalší z dokumentov spoločnosti BOZPO s. r. o. pod názvom "Predpis na montáž, demontáž a používanie lešení".
Veríme, že vás články zaujmú a že v nich nájdete množstvo praktických informácií pre vašu prácu. Prajeme príjemné čítanie.
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.