Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riešené prípady z praxe

Uzavretie dohody o sporných nárokoch ako spôsob skončenia súdneho sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V praxi častokrát dochádza k sporom medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas trvania pracovného pomeru, najmä však po skončení pracovného pomeru. Medzi sporné nároky zamestnanca, ktoré si uplatňuje voči zamestnávateľovi, patrí napríklad nevyplat...

Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Rozsah dovolenky starostu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Na koľko dní dovolenky má nárok starosta obce, ktorý má viac ako 33 rokov? Vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu?

Účtovanie stravovania prostredníctvom elektronických kariet N

Autor/i: Ing. Terézia Urbanová

Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich ...

Odstupné starostovi po vzdaní sa mandátu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Starosta sa písomne vzdal mandátu. Následne doručil žiadosť o vyplatenie odstupného. Má naň nárok? Myslíme si, že keď sa vzdal mandátu, minimálne morálny nárok nemá.

Účtovanie finančného príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca materskej školy N

Autor/i: Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania finančného príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca materskej školy z projektu na podporu udržania zamestnanosti materských škôl podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta ...

Vysporiadanie účtu sociálneho fondu, ak spoločnosť už nezamestnáva žiadnych zamestnancov N

Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť nezamestnáva zamestnancov a ani do budúcna už neplánuje zamestnávať. Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu eviduje aj naďalej zostatok na strane DAL, nakoľko ho nevyčerpala, ešte kým zamestnávala zamestnancov. Sociálny fond bol tvor...

Určenie denného vymeriavacieho základu pre určenie výšky nároku na dávku N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Postupovala Sociálna poisťovňa pri výpočte denného vymeriavacieho základu (DVZ) pri výpočte nároku na PN správne, ak pri výpočte použila predpokladaný DVZ? Matka bola na svojej prvej rodičovskej dovolenke (predtým niekoľko rokov pracovala), ktorá ...

Príplatky pre vychovávateľa za prácu v sobotu a v nedeľu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak majú vychovávatelia svoj pracovný čas rozvrhnutý aj na sobotu a nedeľu, patrí im príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu? Každý odpracuje 37,5 hodiny od pondelka do nedele, v tomto čase má aj pracovnú pohotovosť od 22.00 do 6.00 hod. Podľa § 16 ...

Otváranie budovy školy pedagogickým zamestnancom v sobotu ako práca nadčas N

Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková

Považuje sa otváranie budovy pedagogickým zamestnancom na príkaz riaditeľa školy v sobotu za prácu nadčas a patrí zamestnancovi v tomto prípade odmena za prácu nadčas? Práca nadčas  pedagogických zamestnancov je upravená odlišne od Zákonníka práce...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.