Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riešené prípady z praxe

Otváranie budovy školy pedagogickým zamestnancom v sobotu ako práca nadčas N

Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková

Považuje sa otváranie budovy pedagogickým zamestnancom na príkaz riaditeľa školy v sobotu za prácu nadčas a patrí zamestnancovi v tomto prípade odmena za prácu nadčas? Práca nadčas  pedagogických zamestnancov je upravená odlišne od Zákonníka práce...

Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia. Rozhodla sa skonč...

Ponuková povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru N

Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Mgr. Martin Stríž, koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Pri ukončovaní pracovných pomerov výpoveďou má zamestnávateľ pri niektorých z výpovedných dôvodov (napríklad: z dôvodu organizačných zmien, z dôvodu nesplnenia predpokladov na výkon dohodnutej práce, z dôvodu straty spôsobilosti na výkon doterajše...

Prerušenie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Materj Drotár

Dňa 17. 8. 2020 nám bola doručená žiadosť o povolenie prerušiť pracovnú činnosť od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 podľa § 82 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Príplatok za nočnú službu a dohoda o vykonaní práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyne školského internátu pracujú na základe dohody a v rámci nej vykonávajú nočnú službu – pohotovosť. Platí aj pre nich príplatok za nočnú prácu?

ZUŠ – vyučovanie hudobnej teórie v rozsahu úväzku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zástupkyňa riaditeľky ZUŠ má vyučovaciu povinnosť 15 hodín týždenne. Vyučuje hru na husliach v tejto časovej dotácii. Má ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore hra na husliach, VŠ vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľst...

Platová trieda – opravná štátna skúška zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková

Chcem prijať do zamestnania pedagóga, ktorý vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore história a získal titul PhDr. Má aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore: Učiteľstvo akademických predmetov (didaktika histórie, ped. zák...

Zrušenie odborovej organizácie u zamestnávateľa N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Môže dôjsť k zrušeniu odborovej organizácie u zamestnávateľa, keď počet zamestnancov zapojených členstvom v odborovej organizácii klesne u zamestnávateľa pod troch členov? Má vôbec zamestnávateľ možnosť ovplyvniť pôsobenie odborovej organizácie na...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej či...

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti N

Autor/i: JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.