Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 1/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
1/2023

Vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP

Ing. Pavol Farárik

Jedným z druhov normatívnych predpisov zamestnávateľa sú aj vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP. Význam týchto predpisov upravujúcich ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci je ...

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 15. júna 2022 schválila Národná rada SR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Novela Zákonníka...

Postup zamestnávateľa, keď zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Platná právna úprava rozlišuje určité špecifické skupiny zamestnancov, ktorým ustanovuje aj špecifické právne podmienky. V prípade, že je porušená ochrana práv a oprávnených záujmov týchto kategóri...

Obsah vydania

Vydáva

BEZPEČNOSŤ PRÁCE V PRAXI 1/2023

Mesačník, ročník XIV.

Vydáva:Wolters Kluwer SR s. r. o.,

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,

tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

IČO: 31348262

Šéfredaktorka:

Ing. Klára Rábel Glosíková

Redaktorka:

PhDr. Lucia Vanochová

Inzercia, predplatné a distribúcia:

Ing. Andrea Fazekašová Medovarská,

tel.: (02) 58 10 20 31,

e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:

Wolters Kluwer SR s. r. o.,

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,

tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27,

e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 85 eur (7,08 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava,

www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 13. 01. 2023

Periodicita: mesačník

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)

ISSN 1338-6417 (tlačená verzia) a ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.