Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 5/2021

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
5/2021

Etický kódex a jeho miesto medzi vnútornými predpismi zamestnávateľa

Ing. Pavol Farárik

Tento článok sa venuje najmä etickému kódexu v podnikateľskej sfére, jeho tvorbe a uplatneniu v podnikovej praxi. Článok pozostáva z troch častí. V úvodnej časti sa zaoberá úlohami a cieľmi etickéh...

Strata spôsobilosti zamestnanca dlhodobo vykonávať doterajšiu prácu

JUDr. Dušan Čurila, PhD.

Zdravotný stav zamestnanca je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zamestnancovu výkonnosť pri práci, ale aj kľúčovým aspektom ovplyvňujúcim pracovný vzťah ako celok. V určitých životných situáciách sa...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 10. 5. 2021
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.