Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 10/2021

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
10/2021

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Ing. Pavol Farárik Zo seriálu: Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Tento článok sa venuje systému riadenia (manažérstva) BOZP v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001. Pozostáva z ôsmich častí. Prvá časť uvádza vstupné informácie a stručnú koncepciu tvo...

Tzv. očkovací zákon a pracovnoprávne vzťahy

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zo seriálu: Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Dňa 25. júla 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 304/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákon...

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP

Mgr. Jozef Veliký Zo seriálu: Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.)

Pojmy ako stavebníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), stavebný stroj sú v mimoriadne silnom, interaktívnom, blízkom vzťahu, teda interakcii vzájomne pôsobiacich dvoch, ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 72 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 7. 10. 2021
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.