Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 4/2024

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
4/2024

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Rekreačné príspevky (poukazy) boli do nášho právneho poriadku zavedené s účinnosťou od 1. januára 2019. Ich cieľom bola podpora domáceho cestovného ruchu a zníženie nákladov zamestnancov na dovolen...

Preverenie dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Rešpektovanie a preverovanie dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce je podstatné pre zabezpečenie riadneho výkonu závislej práce. Významnú úlohu pri preverovaní dodržiavania týchto pravidiel bezp...

Riziká a príležitosti poznávacej/kognitívnej automatizácie a digitalizácie

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Digitalizácia rýchlo mení svet práce a vyžaduje si nové a aktuálne riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). Nástup technológií, ako sú umelá inteligencia, veľk...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 4/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 12. 4. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.