Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovné situácie

Zamestnanie cudzinca v štáte Európskej únie N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Slovenská SZČO (živnostenský list na Slovensku) chce v ČR zrealizovať búracie práce. Podnikateľ by na túto činnosť chcel zamestnať na dohodu na cca 3 mesiace 1 človeka z ČR. Ako má postupovať, aby túto osobu z ČR mohol legálne zamestnať na DPČ? Fa...

Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným a stravné lístky N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

V jednoosobovej s.r.o. je konateľ (zároveň spoločník) zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas. Môže Inšpektorát práce pokutovať firmu preto, lebo nezabezpečuje (neobjedná) ...

Uzavretie dohody o sporných nárokoch ako spôsob skončenia súdneho sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V praxi častokrát dochádza k sporom medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas trvania pracovného pomeru, najmä však po skončení pracovného pomeru. Medzi sporné nároky zamestnanca, ktoré si uplatňuje voči zamestnávateľovi, patrí napríklad nevyplat...

Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Rozsah dovolenky starostu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Na koľko dní dovolenky má nárok starosta obce, ktorý má viac ako 33 rokov? Vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu?

Účtovanie stravovania prostredníctvom elektronických kariet N

Autor/i: Ing. Terézia Urbanová

Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich ...

Odstupné starostovi po vzdaní sa mandátu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Starosta sa písomne vzdal mandátu. Následne doručil žiadosť o vyplatenie odstupného. Má naň nárok? Myslíme si, že keď sa vzdal mandátu, minimálne morálny nárok nemá.

Účtovanie finančného príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca materskej školy N

Autor/i: Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania finančného príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca materskej školy z projektu na podporu udržania zamestnanosti materských škôl podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta ...

Vysporiadanie účtu sociálneho fondu, ak spoločnosť už nezamestnáva žiadnych zamestnancov N

Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť nezamestnáva zamestnancov a ani do budúcna už neplánuje zamestnávať. Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu eviduje aj naďalej zostatok na strane DAL, nakoľko ho nevyčerpala, ešte kým zamestnávala zamestnancov. Sociálny fond bol tvor...

2. OKPP - Osobitná kategória osobných údajov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje spracúvaniu osobných údajov osobitnej kategórie. Hlavná prezentácia je zameraná na: zdravotný stav ako osobitná kategória osobných údajov, aktuálne problémy primeranosti spracúvania osobných údajov počas mimoriadnej situácie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Odstupné starostovi po vzdaní sa mandátu N

Publikované:

Mám nárok na odstupné? N

Publikované:

Doba určitá a odstupné N

Publikované:

Odstupné hlavného kontrolóra N

Publikované: