Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovné situácie

Zrušenie pracovného miesta organizačnou zmenou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnankyňa sa vráti po rodičovskej dovolenke, počas jej trvania na jej miesto nebola prijatá iná zamestnankyňa a toto pracovné miesto chcem organizačnou zmenou zrušiť. Je potrebné toto miesto zrušiť ešte pred jej nástupom? Kedy jej môžem dať z ...

Výnimka pri používaní stravných lístkov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola a stravovanie pre zamestnancov zabezpečujeme formou obedov v školskej jedálni. Počas školských prázdnin, keď sa v jedálni nevarí, majú zamestnanci stravné lístky. Od 1. 1. 2023 je zmena ohľadom stravných lístkov, majú ich nahradiť gastro...

Parkovanie – nepeňažný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas výkonu práce. Zamestnávateľ si budovy spolu s parkoviskami prenajíma od PO. Zamestnávateľ samozrejme zabezpečuje aj celoročnú údržbu týchto prenajatých ...

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa v relevantných súdnych rozhodnutiach v slovenskej a českej právnej úprave – kto sa od koho môže učiť N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá problematikou oprávnenosti konania osôb za zamestnávateľa pri vzniku a skončení pracovného pomeru so zamestnancami náhľadom aktuálnej súdnej praxe. Hlavná prezentácia je zameraná na relevanciu konania pri faktických a právny...

4. OKPP - Konanie v pracovnoprávnych vzťahoch – včera, dnes, zajtra a inde N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá prípustnosťou zastúpenia zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch formou poverenia alebo splnomocnenia inej osoby alebo zamestnanca zamestnávateľa. Hlavná prezentácia je zameraná na uvedenie historických a právnych súvislo...

4. OKPP - Kto vlastne môže konať za zamestnávateľa a zamestnanca – poverenie, dočasné poverenie, splnomocnenie, výkon funkcie alebo druh práce u vedúceho zamestnanca? N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá možnosťou využitia právnych inštitútov z oblasti občianskeho alebo obchodného práva vo vzťahu konania za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Hlavná prezentácia je venovaná právnemu výkladu konania za zamestnávateľa a...

4. OKPP - Špecifické prejavy konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov vo väzbe na § 17 ods. 3 Zákonníka práce a zastieranie „skutočného konania“ za zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje osobitnej situácii jednostranného konania zamestnávateľa, ktorý sa rozhodol neplniť dohodnuté záväzky v kolektívnej zmluve vo väzbe na ochranu zamestnanca obsiahnutú v § 17 ods. 3 Zákonníka práce. Hlavná prezentácia je zamera...

4. OKPP - Konanie za príslušný odborový orgán a odborovú organizáciu v pracovnoprávnych vzťahoch N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá problematikou vymedzenia podmienok, od splnenia ktorých závisí posúdenie relevantnosti konania príslušného odborového orgánu v kolektívnych a individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch. Hlavná prezentácia je zameraná na rozlíš...

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa s medzinárodným prvkom – kumulácia pozícií medzi koncernovými spoločnosťami a jej úskalia N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá prítomnosťou cudzieho prvku v rámci právneho režimu konania za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom tento predstavuje predovšetkým cudzia štátna príslušnosť konajúcej osoby a absencia pracovnoprávneho vzťahu k ...

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa pri krátení nadtarifných zložiek mzdy – súdne rozhodnutia par excellence N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa sústreďuje na jednotlivé súdne rozhodnutia relevantné ku konaniu za zamestnávateľa v oblasti odmeňovania zamestnancov, pričom dôraz je kladený najmä na priznávanie nadtarifných zložiek mzdy zamestnancov. Hlavná prezentácia sa zameri...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.