Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovné situácie

Súd k otázke § 120 Zákonníka práce a odmeňovania v kolektívnej zmluve N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 26. marca 2024 vydal Najvyšší súd SR uznesenie (7CdoPr/2/2024), v ktorom sa venoval otázke aplikácie § 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“) – pojem odmeňovanie a situá...

Manažment riešenia konfliktu záujmov s ohľadom na internú komunikáciu zamestnávateľa N

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , PhDr. Adam Madleňák, PhD.

V aplikačnej praxi neraz nastávajú situácie, keď sa konfliktu záujmov nedá vyhnúť. Úplne bežné sú situácie, keď sú u jedného zamestnávateľa zamestnané blízke osoby. Vtedy prirodzene existujú väzby na blízke osoby, ktoré majú za následok konflikt z...

Video/Webinár Sankcie zamestnávateľa - od krátenia dovolenky a nadtarifných zložiek mzdy po skončenie pracovného pomeru N

Autor/i: www.noveaspi.sk

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.    Súčasťou výkonu kontrolnej činnosti zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi je aj prípadné ukladanie pracovnoprávnych san...

Uvedenie dôvodu skončenia pri predčasnom skončení pracovného pomeru na dobu určitú N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 20. februára 2024 bol publikovaný rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci  K.L. v. X sp. z o.o. C-715/20. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týkal výkladu doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len...

Kedy môže súd skončiť pracovný pomer napriek neplatnej výpovedi N

Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Vo všeobecnosti platí, že ak je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru alebo iné skončenie pracovného pomeru neplatné, pracovný pomer trvá ďalej a nekončí sa. Podmienkou však je, aby zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že napriek dan...

Kratší pracovný čas a rozhodnutie Súdneho dvora EÚ N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje aj na pohľad „diétne“ ustanovenie o kratšom pracovnom čase (§ 49), ktoré vymedzuje len základné princípy: kratší pracovný čas je založený na...

5. OKPP - Miesto výkonu práce a aplikačná prax N

Autor/i: www.noveaspi.sk

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. Jaroslav Škubal Príspevok sa zaoberá problematikou zodpovedajúceho dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve vo väzbe na iné pracovnoprávne inštitúty s náhľadom aktuálnej súdnej praxe. Prezentác...

5. OKPP - Práca vo „fabrike“ a práca mimo „fabriky“ – nové výzvy v súvislosti s výkonom práce zamestnanca na inom mieste ako v prevádzke zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Príspevok sa zaoberá budúcim i doterajším vývojom problematiky pri diferenciácii zákonnej terminológie používanej v súvislosti s vymedzením miesta výkonu práce zamestnancami a prípadnými cezhraničnými presahmi. Hlav...

5. OKPP - Miesto výkonu práce v pracovnej zmluve, pracovnej náplni a čo má prednosť? N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. Príspevok sa zaoberá praktickým prípadom nezhody dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve a v pracovnej náplni zamestnanca a posúdením ich vzájomnej prednosti. Hlavná prezentácia je venovaná...

5. OKPP - Súdne prístupy pri posudzovaní nadbytočnosti zamestnanca z hľadiska zmeny charakteru práce a ochrany práv zamestnancov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Jan Horecký, PhD. Príspevok sa venuje sumarizujúcemu pohľadu diferenciácie medzi českou a slovenskou pracovnoprávnou úpravou definujúcou miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko, a to aj vo vzťahu k tzv. českému špecifiku v podobe „Dohody...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.