Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Okamžité ukončenie pracovnej zmeny

Rubrika: VZORY Vydanie: 1/2022

Dokument je vytvorený spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vzor na okamžité ukončenie výkonu činnosti/pracovnej zmeny na základe kontroly zamestnávateľa, či zamestnanec (resp. iná fyzická osoba) nie je v pracovnom čase alebo na pracovisku pod vplyvom alkoholu, omamných lá

Online časopis

Psychosociálne riziká a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: skúmanie prepojení a stratégií v oblasti prevencie

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 1/2022

V novej správe agentúry EU-OSHA sa skúmajú súvislosti medzi psychosociálnymi faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy na pracovisku pomocou údajov z najnovšieho Európskeho prieskumu pracovných podmienok a Európskeho prieskumu podnikov o...

Online časopis

Čo priniesla novela nariadenia vlády o osobných ochranných pracovných prostriedkoch?

Rubrika: LEGISLATÍVA Vydanie: 1/2022

Vláda SR schválila novelu nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“). Novelou sa mení a dopĺňa platné nariadenie vlády. Novela upravuje niektoré skutočnosti v oblasti poskytovania OOPP n

Online časopis

Oprávnenie inšpektorátu práce pri zabezpečovaní bezpečnosti práce

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 1/2022

Inšpektoráty práce sú významnými inštitúciami, ktoré dohliadajú nad dodržiavaním bezpečnosti závislej práce. Pritom ich oprávnenia sa vzťahujú na celú dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu. Taktiež majú oprávnenie dozerať a dohliadať nad rešpektovaním aj normatívnych interných predpisov, ktoré sú vyd

Online časopis

O čom je súčasná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Rubrika: ODPORÚČANIA Vydanie: 1/2022

Tento článok popisuje, čo je v súčasnosti obsahom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Objasňuje pojem BOZP a stručne charakterizuje jej úlohy a ciele. Načrtáva tiež, akým vývojom prešla BOZP od minulosti po súčasnú dobu a zdôrazňuje systémový prístup v riešení otázok BOZP. Dô

Online časopis

Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy

Rubrika: VZORY Vydanie: 2/2022

Predstavujeme vám ďalší z dokumentov spoločnosti BOZPO, s. r. o., ktorého cieľom je poskytnúť vzor pre Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy. Dokument je vypracovaný v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n

Online časopis

Zamyslenie sa nad významom bezpečnosti a ochrany zdravia a ich sprievodnými javmi v čase pandémie

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 2/2022

Nad zmenami, ktoré priniesla do života našej spoločnosti pandémia, sme sa na stránkach nášho časopisu zamýšľali už niekoľkokrát. Hneď na jej začiatku sme vyjadrili názor, že aj keď je prirodzené, že úspešné dni striedajú tie menej príjemné, v povahe človeka je zakotvené očakávaťzmeny pozitívne. Tie

Online časopis

Stavebný stroj - (ne)spoľahlivý partner k výkonu, pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 2/2022

Dynamický rozvoj stavebníctva v poslednom období prináša našej spoločnosti mnoho pozitívnych vecí, kde výsledky sú často badateľné v krátkom časovom období. Tak, ako pri každej činnosti, aj tu sa stretávame s negatívami, ktoré sú často rôznorodého charakteru. Či už sú to nekvalitné vstupy materiálov

Online časopis

Pracovná pohotovosť

Rubrika: DO POZORNOSTI Vydanie: 2/2022

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home office“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zásahy zamestnanca aj mimo riadnej pracovnej doby.

Online časopis

Posúdenie časového úseku pri práci z domácnosti, ak vznikne potreba presunu z domácnosti na pracovisko zamestnávateľa

Rubrika: PORADŇA Vydanie: 2/2022

Praxou bola položená nasledujúca otázka v kontexte § 250b ods. 2 Zákonníka práce (aplikovateľného aj na § 52 ods. 2 Zákonníka práce) – ako sa posudzuje cesta z domácnosti zamestnanca (kde sa práca v tomto kontexte vykonáva) na pracovisko zamestnávateľa, keď sa zamestnanec výnimočne na výzvuvedúceho

Online časopis

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Rubrika: NIP INFORMUJE Vydanie: 2/2022

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ESa smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodrži

Online časopis

Sedem slovenských firiem získalo titul bezpečný podnik a päť podnikov si prevzalo ocenenie zodpovedný zamestnávateľ

Rubrika: NIP INFORMUJE Vydanie: 2/2022

Aj napriek komplikáciám spôsobeným pandémiou ­ COVID-19 sa dňa 3. februára 2022 v Košiciach mohlo uskutočniť slávnostné odovzdávanie prestížnych ocenení Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ firmám, ktoré pre svojich zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj ochran

Online časopis

Predpoklady právnej zodpovednosti za pracovný úraz v pracovnom pomere

Rubrika: ODPORÚČANIA Vydanie: 2/2022

Pri výkone závislej práce v pracovnom pomere môže dôjsť k protiprávnemu konaniu zamestnávateľa alebo zamestnanca, následkom ktorého je pracovný úraz v danom prípade. Pre naplnenie pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa pritom musia byť splnené jednotlivé predpoklady ustanovené právnouúpravou,

Online časopis

Výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci reaguje na aktuálne problémy spoločnosti

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 3/2022

Jednou z priorít každej vyspelej spoločnosti by malo byť zlepšovanie pracovných podmienok a podpora ochrany zdravia, a to pri dodržaní platných predpisov bezpečnosti práce a ďalších súvisiacich predpisov vrátane pracovnoprávnych....

Online časopis

Projektová úloha konfederácie odborových zväzov slovenskej republiky, zameraná na analýzu nelegálnej práce na Slovensku

Rubrika: DO POZORNOSTI Vydanie: 3/2022

Hlavným cieľom analytického výstupu v rámci projektu s názvom „Situačná analýza nelegálnej práce na Slovensku, formy nelegálnej práce, ich výskyt a návrh opatrení pre ich potláčanie“, bola analýza fenoménu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Išlo najmä o bližšie poznanie súčasného stavu pr

Online časopis

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Rubrika: ODPORÚČANIA Vydanie: 3/2022

Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho riadenia aj v oblasti BOZP. Slúži na monitorovanie dodržiavania a uplatňovania všetkých aspektov týkajúcich sa ochrany práce bez ohľadu nato, kým a na akom stupni je vykonávaná. Článok sa venuje najmä odborným kontrolám v oblasti BOZP u zamestnávateľa

Online časopis

Záznam o kontrole rebríkov

Rubrika: VZORY Vydanie: 3/2022

V tomto čísle časopisu vám predstavujeme ďalší z dokumentov vytvorených spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Jeho cieľom je poskytnúť vzor na zaznamenávanie kontrol rebríkov. [Názov spoločnosti] [BOZP ZD-007-001-F] Strana...

Online časopis

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO Vydanie: 3/2022

Prácou nadčas v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozumieme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia praco

Online časopis

Riziká a prevencia pracovných úrazov na strojoch a zariadeniach v potravinárskom priemysle

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 3/2022

Výroba potravín a nápojov zahŕňa mnoho rôznych odborov potravinárskeho priemyslu, ktoré skrývajú rôzne nebezpečenstvá a ktoré môžu ohrozovať pracovníkov ako priemysel mäsový, hydinársky, mlieka a výroby syrov, ovocinársky, konzervárenský, mlynský a pekárenský, pivovarnícky a sladovnícky, priemysel v

Online časopis

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA Vydanie: 3/2022

Zmena na pozícii manažéra Národného kontaktného miesta EU-OSHA v SR S účinnosťou od 12. decembra 2021 došlo ku zmene na pozícii manažéra Národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre BOZP...