Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Základné technicko-ergonomické požiadavky a predpoklady pre skvelú prácu lektora BOZP

Rubrika: ODPORÚČANIA Vydanie: 7/2021

Pojem „BOZP“, to je len súbor štyroch písmen. No vyjadruje jednu nesmierne dôležitú oblasť, s ktorou sa stretne spravidla najmä mladý človek v konkrétnom časovom úseku života v škole, neskôr sa však s ním stretáva takmer skoro každý človek, po celý aktívny život. Pojem „Vzdelávanie“, to je súbor len

Online časopis

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP

Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.) Vydanie: 10/2021

Pojmy ako stavebníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), stavebný stroj sú v mimoriadne silnom, interaktívnom, blízkom vzťahu, teda interakcii vzájomne pôsobiacich dvoch, troch alebo viacerých činiteľov v tom-ktorom danom časovom okamihu. Sú takmer vždy, okrem iných, hlavný

Online časopis

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.) Vydanie: 11/2021

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V minulom čísle sme sa v prvej časti článku dotkli všeobecne oblasti stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, delenia strojov a dokumentácie, či systému povolených, či /a/ zakázaných činností,... Poďme teda ďalej, k nemenej dôležitým

Online časopis

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (3.)

Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.) Vydanie: 12/2021

(dokončenie z predchádzajúcich čísiel) V predchádzajúcich dvoch článkoch sme sa okrem iného dotkli všeobecne stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, systému povolených, zakázaných činností, obslúh stavebných strojov a zariadení a ďalších dôležitých oblastí (okruhov). Vo fi

Online časopis

Stavebný stroj - (ne)spoľahlivý partner k výkonu, pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 2/2022

Dynamický rozvoj stavebníctva v poslednom období prináša našej spoločnosti mnoho pozitívnych vecí, kde výsledky sú často badateľné v krátkom časovom období. Tak, ako pri každej činnosti, aj tu sa stretávame s negatívami, ktoré sú často rôznorodého charakteru. Či už sú to nekvalitné vstupy materiálov

Online časopis

Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 6/2022

Od pradávnych dôb má v sebe ľudstvo zakódovanú základnú životnú potrebu – zo spotreby si niečo nechať aj na neskoršie časy. Začalo to potravinami, kožušinami, domácimi skladmi, až sme dospeli k veľkým skladovým centrám pre rôznorodú ľudskú činnosť. V súčasnosti vznikajú veľké logistické centrá, ktor

Online časopis

Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 9/2022

V júnovom vydaní časopisu sme sa podrobnejšie zamerali na prevádzku skladových hospodárstiev z rôznych uhlov pohľadu v kontexte prevádzky mechanizačných prostriedkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť celkovej prevádzky týchto centier, no nielen týchto, ale aj ďalších prevádzok, ako sú výrobné haly,

Online časopis

Ochrana zamestnancov pred nepriaznivým zaobchádzaním od 1. novembra 2022

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 11/2022

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z.z.sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá ochrany zamestnancov pred nepriaznivým zaobchádzaním alebo nepriaznivými dôsledkami vyplývajúcimi z podania sťažnosti zamestnávateľovi alebo vyplývajúcimi...

Online časopis

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Rubrika: LEGISLATÍVA Vydanie: 12/2022

Príspevok prináša stručný prehľad najdôležitejších zmien Zákonníka práce prijatých na základe novely č. 350/2022 Z. z. účinnej od 1. novembra 2022.

Online časopis

Priemysel 4.0 a inšpekcia práce

Rubrika: TRENDY Vydanie: 4/2020

Žijeme vo veľmi rýchlo sa meniacej dobe, ktorá je považovaná za začiatok novej technologickej revolúcie označovanej aj ako priemysel 4.0 alebo éra 4.0. Nová technologická revolúcia je dôsledkom prirodzeného vývoja ľudstva. Veľmi blízka budúcnosť zásadným spôsobom zmení náš spôsob života vo všetkých

Online časopis

BOZP v období mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 4/2020

V súčasnej dobe zažíva naša spoločnosť situáciu, akú sme tu ešte nemali. Rozšírila sa pandémia koronavírusu, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19. Postihnutá je celá ekonomika, obyvateľstvo a samozrejme aj zamestnávatelia. Mnohí zatvorili svoje podniky a prevádzky, mnohí však ešte udržiavajú výrobu a 

Online časopis

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

Rubrika: LEGISLATÍVA Vydanie: 4/2020

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu na pracovisku. Bohužiaľ sa však už pri prvých zverejnených opatreni

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov pred vibráciami

Rubrika: ODPORÚČANIA Vydanie: 4/2020

Pod vibráciami prenášanými na človeka sa rozumie mechanické kmitanie, natriasajúci pohyb alebo rytmické posuvy vibrujúcich sústav, ktoré sú v priamom kontakte s ľudským telom. Zdravotné účinky vibrácií prenášaných na človeka závisia od časového a frekvenčného charakteru vibrácií, od fyzikálnych, psy

Online časopis

Zamyslenie sa nad BOZP, jej význam a sprievodné javy v čase pandémie

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 4/2020

  Zamyslenie sa nad BOZP, jej význam a sprievodné javy v čase pandémie Ing. Laurencia Jančurová V živote spoločnosti dochádza zákonite k zmenám, pričom je v povahe človeka očakávať zmeny...

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Rubrika: Z PRAXE Vydanie: 3/2020

PRÍPAD Zamestnanec XY (ďalej len "poškodený") pracoval u zamestnávateľa ako mechanik. V deň pracovného úrazu dostal poškodený pokyn od vedúceho servisu MH (ďalej len "nadriadený"), aby spolu so zamestnancom MK...

Online časopis

Zrážanie členských príspevkov na základe kolektívnej zmluvy

Rubrika: PORADŇA Vydanie: 3/2020

Ako by mala byť v kolektívnej zmluve správne naformulovaná povinnosť zamestnávateľa vykonať zamestnancovi - členovi odborovej organizácie zrážku členského príspevku zo mzdy a odvedenie zrazenej časti (členského príspevku) na príslušný...

Online časopis

Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Rubrika: AKTUALITY Vydanie: 3/2020

Zákonom č. 380/2019 Z.z. bol s účinnosťou od 1. januára 2020 novelizovaný § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V predmetnom ustanovení bola...

Online časopis

Aktuálne informácie súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Rubrika: AKTUALITY Vydanie: 3/2020

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bola v januári 2020 schválená britským parlamentom aj Európskym parlamentom. Výstupová dohoda ustanovuje prechodné obdobie, ktoré začalo plynúť od 1. februára 2020...

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia v lesnom hospodárstve

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 3/2020

Ochrana života a zdravia pri práci, ako aj materiálnych hodnôt je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa pri práci v lese. Význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v lese, ale najmä nedoceňovanie týchto otázok v oblasti používania lesníckych strojov a zariadení,

Online časopis

K protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu

Rubrika: ZO SÚDNEJ PRAXE Vydanie: 3/2020

I. Osobné prevzatie protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu kontrolovaným subjektom predstavuje zákonný spôsob jeho doručenia (ad manus - do ruky) podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o inšpekcii práce, pričom takto odovzdaný a prevzatý protokol na základe písomného potvrdenia