Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

4. odborná konferencia k pracovnému právu

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa v relevantných súdnych rozhodnutiach v slovenskej a českej právnej úprave – kto sa od koho môže učiť N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá problematikou oprávnenosti konania osôb za zamestnávateľa pri vzniku a skončení pracovného pomeru so zamestnancami náhľadom aktuálnej súdnej praxe. Hlavná prezentácia je zameraná na relevanciu konania pri faktických a právny...

4. OKPP - Konanie v pracovnoprávnych vzťahoch – včera, dnes, zajtra a inde N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá prípustnosťou zastúpenia zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch formou poverenia alebo splnomocnenia inej osoby alebo zamestnanca zamestnávateľa. Hlavná prezentácia je zameraná na uvedenie historických a právnych súvislo...

4. OKPP - Kto vlastne môže konať za zamestnávateľa a zamestnanca – poverenie, dočasné poverenie, splnomocnenie, výkon funkcie alebo druh práce u vedúceho zamestnanca? N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá možnosťou využitia právnych inštitútov z oblasti občianskeho alebo obchodného práva vo vzťahu konania za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Hlavná prezentácia je venovaná právnemu výkladu konania za zamestnávateľa a...

4. OKPP - Špecifické prejavy konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov vo väzbe na § 17 ods. 3 Zákonníka práce a zastieranie „skutočného konania“ za zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje osobitnej situácii jednostranného konania zamestnávateľa, ktorý sa rozhodol neplniť dohodnuté záväzky v kolektívnej zmluve vo väzbe na ochranu zamestnanca obsiahnutú v § 17 ods. 3 Zákonníka práce. Hlavná prezentácia je zamera...

4. OKPP - Kto koná za zamestnávateľa v oblasti vnútornej bezpečnosti ochrany osobných údajov a ako nemajú byť nastavené vnútropodnikové pravidlá v oblasti bezpečnosti N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá špecifickým prejavom konania zamestnávateľa v jeho vnútornom prostredí v oblasti ochrany osobných údajov a všeobecne v rámci zachovania dôverných skutočností. Hlavná prezentácia je zameraná na konanie zamestnávateľa v oblast...

4. OKPP - Invenčnosť pri konaniach zástupcov zamestnancov a právna (ne)istota zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia je zameraná na vymedzenie okruhu oprávnených odborových orgánov spôsobilých na konanie za odborovú organizáciu vo väzbe na absenciu vymedzenia výrazu „príslušný odborový orgán.“ Hlavná prezentácia sa zaoberá právnymi základmi konania o...

4. OKPP - Konanie za príslušný odborový orgán a odborovú organizáciu v pracovnoprávnych vzťahoch N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá problematikou vymedzenia podmienok, od splnenia ktorých závisí posúdenie relevantnosti konania príslušného odborového orgánu v kolektívnych a individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch. Hlavná prezentácia je zameraná na rozlíš...

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa s medzinárodným prvkom – kumulácia pozícií medzi koncernovými spoločnosťami a jej úskalia N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá prítomnosťou cudzieho prvku v rámci právneho režimu konania za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom tento predstavuje predovšetkým cudzia štátna príslušnosť konajúcej osoby a absencia pracovnoprávneho vzťahu k ...

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa pri krátení nadtarifných zložiek mzdy – súdne rozhodnutia par excellence N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa sústreďuje na jednotlivé súdne rozhodnutia relevantné ku konaniu za zamestnávateľa v oblasti odmeňovania zamestnancov, pričom dôraz je kladený najmä na priznávanie nadtarifných zložiek mzdy zamestnancov. Hlavná prezentácia sa zameri...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.