Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 12/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
12/2020

Vnútorné predpisy zamestnávateľa všeobecne

Ing. Pavol Farárik

Obvyklou súčasťou praxe zamestnávateľov je vydávanie vnútorných dokumentov. Sú veľmi rôznorodé a majú rôznu povahu. Medzi významné patria tie, ktoré majú normatívnu povahu. Najmä nimi sa zaoberá te...

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. - aktualizácia

Aktualizácia textu usmernenia zverejneného na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce týkajúceho sa opätovného oboznamovania referentských vod...

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí (2.)

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

V predchádzajúcom čísle sme sa zaoberali problematikou karcinogénov v pracovnom prostredí, najmä zmenami v technických smerných hodnotách karcinogénov na základe smerníc EÚ, vyplývajúcimi z novely ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 09. 12. 2020
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Editoriál

"Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň."
Robert Collier
Rok 2020 sa chýli k svojmu záveru a možno konštatovať, že to bol mimoriadne náročný rok plný zaťažkávacích skúšok a výziev pre každého z nás. Okrem oblasti zdravotníctva a školstva sa však vo veľkej miere dotkol aj zamestnávateľskej sféry. Vniesol do nej dosiaľ nepoznané nároky, ktoré bolo nevyhnutné splniť s cieľom ochrany toho najcennejšieho - zdravia zamestnancov.
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia tak dostala úplne iný rozmer a vo svetle nových hrozieb bolo nevyhnutné rýchlo a dostatočne pružne reagovať. Na pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať posúdenie rizík pracoviska a stanoviť primerané opatrenia. Spolu s nimi nevyhnutne prichádzajú aj zvýšené požiadavky na investície a neustála neistota dala, a naďalej dáva, zabrať všetkým.
Pred spoločnosťami a podnikmi tak vystali nové úlohy a potreba zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie, a to nielen na klasických pracoviskách, ale aj pre množstvo pracovníkov, ktorí prešli na prácu z domu. Práve práca z domu predstavuje novú skutočnosť, prinášajúcu so sebou riziká pre fyzické, ako aj duševné zdravie pracujúcich.
Tento rok skutočne preveril oblasť BOZP a vďaka zapojeniu nesmierneho ľudského úsilia ukázal potenciál, vďaka ktorému možno dlhodobé náročné obdobie pandémie zvládnuť.
Všetkým, ktorí aktívne prispeli k udržaniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, patrí veľká vďaka a vyjadrenie podpory v ďalšom boji, ktorý ešte len máme pred sebou. Je dobré dať im vedieť, že nie sú sami a len spoločným úsilím a vzájomnou podporou nás čaká rok pozitívnych zmien.
Svojou malou troškou sme sa snažili prispieť aj my v redakcii prostredníctvom časopisu a len vďaka našim skvelým autorom a ich oddanej a odhodlanej práci v podobe odborných názorov, postrehov a hodnotných poznatkov, mohol náš časopis napredovať. Ich zásluhou sme mohli sprostredkovať prehľad množstva zmien a diania v oblasti BOZP, ktoré priniesol rok 2020.
V neposlednom rade by sme chceli poďakovať všetkým našim čitateľom za ich doterajšiu priazeň a prejavenú dôveru. Pevne veríme, že sa takto prostredníctvom stránok nášho časopisu budeme "stretávať" aj po celý nasledujúci rok.
Dovoľte nám popriať všetkým nielen pokojný záver tohto roka, ale zároveň vyjadriť úprimné želania všetkého dobrého - najmä pevného zdravia, veľa úspechov a odhodlania v roku 2021.
S úctou
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.