Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Pavol Farárik

Počet článkov autora: 18


Etický kódex a jeho miesto medzi vnútornými predpismi zamestnávateľa

Etický kódex ako jeden z druhov vnútorného predpisu zamestnávateľa, je pomerne novým pojmom, ktorého používanie nemá dlhú históriu. Je to pojem, ktorého obsahová naplň je stále vo vývoji. Uvedená téma už bola pertraktovaná v č. 5/2021 tohto časopi...

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (3.)

V záverečnej 3. časti predmetného článku sú pertraktované kapitoly – Plánovanie a riadenie prevádzky SM BOZP, Hodnotenie výkonnosti SM BOZP a Zlepšovanie SM BOZP. Tieto záverečné kapitoly nadväzujú na časť 1 a 2 predmetného článku, ktoré boli zver...

Kľúčové slová

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (2.)

V predchádzajúcom čísle časopisu boli predstavené tri témy – Úvod do systému manažérstva BOZP, Ciele manažérstva BOZP a Kontext organizácie. V tomto čísle časopisu pokračujeme nasledujúcimi témami – Vrcholové vedenie organizácie a spoluúčasť praco...

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (1.)

Na dosiahnutie dobrej úrovne BOZP v organizácii vplýva značný počet faktorov. Jedným z rozhodujúcich faktorov je zavedenie efektívneho systému riadenia BOZP. Právne predpisy riadenie v oblasti BOZP spravidla upravujú všeobecne a rámcovo, predpokla...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP

Jedným z druhov normatívnych predpisov zamestnávateľa sú aj vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP. Význam týchto predpisov upravujúcich ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci je nespochybniteľný, hoci ide o predpisy s legislatív...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa - dôležitý prameň pracovného práva

V pracovnom práve, ktoré je ťažiskovo obsiahnuté v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), patrí vnútorným predpisom zamestnávateľa významné miesto. Poznáme viacero druhov vnútorných predp...

Návod na používanie strojného zariadenia - v oblasti BOZP často podhodnotený a podceňovaný dokument

Návod na používanie strojného zariadenia (ďalej len „stroja“) vypracúva výrobca stroja, ktorý je ho povinný budúcemu užívateľovi priložiť k dodávke stroja. Pre užívateľa stroja je návod na používanie stroja dôležitým dokumentom, má všestranné využ...

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho riadenia aj v oblasti BOZP. Slúži na monitorovanie dodržiavania a uplatňovania všetkých aspektov týkajúcich sa ochrany práce bez ohľadu nato, kým a na akom stupni je vykonávaná. Článok sa venuje naj...

Kľúčové slová

O čom je súčasná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Tento článok popisuje, čo je v súčasnosti obsahom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Objasňuje pojem BOZP a stručne charakterizuje jej úlohy a ciele. Načrtáva tiež, akým vývojom prešla BOZP od minulosti po súčasnú dobu a z...

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V predchádzajúcom čísle časopisu boli preberané prvé štyri časti predmetného článku – úvod, koncipovanie kontextu organizácie pri tvorbe systému manažérstva BOZP (ďalej len „SM BOZP“), vrcholové vedenie orga...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.