Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

116/1990 Zb.

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

Predpis Zbierky zákonov N

311/2001 Z.z.

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

18/2018 Z.z.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

513/1991 Zb.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

460/1990 Zb.

460/1990 Zb. oDohovore o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č.90)

Schválený 10. 7. 1948 Účinný 12. 6. 1951  

Predpis Zbierky zákonov

312/2001 Z.z.

312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2009  

Predpis Zbierky zákonov

569/2005 Z.z.

569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

Schválený 8. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

124/2006 Z.z.

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

Predpis Zbierky zákonov

568/2009 Z.z.

568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

283/2002 Z.z.

283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

351/2015 Z.z.

351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 11. 11. 2015 Účinný 18. 6. 2016 Novelizovaný: 2. 2. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

595/2003 Z.z.

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

650/2004 Z.z.

650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

125/2006 Z.z.

125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

7/2005 Z.z.

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

663/2007 Z.z.

663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

462/2003 Z.z.

462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

437/2004 Z.z.

437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Schválený 30. 6. 2004 Účinný 1. 8. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2014  

Predpis Zbierky zákonov

82/2005 Z.z.

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 2. 2005 Účinný 1. 4. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023