Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

116/1990 Zb.

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

Predpis Zbierky zákonov N

311/2001 Z.z.

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

18/2018 Z.z.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

513/1991 Zb.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

460/1990 Zb.

460/1990 Zb. oDohovore o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č.90)

Schválený 10. 7. 1948 Účinný 12. 6. 1951  

Predpis Zbierky zákonov

312/2001 Z.z.

312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2009  

Predpis Zbierky zákonov

569/2005 Z.z.

569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

Schválený 8. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

Predpis Zbierky zákonov N

124/2006 Z.z.

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

568/2009 Z.z.

568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

283/2002 Z.z.

283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

307/2014 Z.z.

307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 16. 10. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Zrušený: 1. 3. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

461/2007 Z.z.

461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave

Schválený 13. 9. 2007 Účinný 1. 11. 2007 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Predpis Zbierky zákonov

400/2009 Z.z.

400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 16. 9. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Zrušený: 1. 6. 2017  

Predpis Zbierky zákonov

410/2009 Z.z.

410/2009 Z.z. , ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Schválený 14. 10. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Zrušený: 1. 6. 2017  

Predpis Zbierky zákonov

411/2009 Z.z.

411/2009 Z.z. , ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky

Schválený 14. 10. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Zrušený: 1. 6. 2017  

Predpis Zbierky zákonov

401/2012 Z.z.

401/2012 Z.z. , ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Schválený 12. 12. 2012 Účinný 1. 1. 2013  

Predpis Zbierky zákonov

331/2001 Z.z.

331/2001 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu

Schválený 3. 8. 2001 Účinný 1. 9. 2001 Zrušený: 1. 11. 2008  

Predpis Zbierky zákonov N

596/2003 Z.z.

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

279/1993 Z.z.

279/1993 Z.z. o školských zariadeniach

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 26. 11. 1993 Zrušený: 1. 9. 2008