Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 7-8/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
7-8/2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústreďovaní dreva

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Práce pri lesnej ťažbe a sústreďovaní dreva patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov, pracujúcich v nebezpečnom priestore v blízkosti pohybujúcich sa strojových zariadení, medzi najrizikovej...

Tvorba vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a ich vydávanie zamestnávateľmi

Ing. Pavol Farárik Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Slovenská legislatíva neupravuje všeobecne tvorbu vnútorných predpisov a nezaoberá sa podmienkami ich vydávania. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Záko...

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Ing. Milan Drahoš Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto služb...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 62,40 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 13. 7. 2020
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.