Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Vzory

Práca nadčas v interných predpisoch a formulároch

Kategória: Vzory zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Z uzavretého pracovného pomeru plynie zamestnancovi povinnosť vykonávať dohodnutý druh práce v stanovenom pracovnom čase. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi dohodnúť sa na výkone práce aj nad ustanovený pracovný ča

Vzory

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci

Kategória: Vzory zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci Vedúci zamestnanec  ........................................................ (titul, meno, priezvisko) útvaru:  ........................................................................   týmto navrhujem uzavrieť dohodu o nadčasovej práci podľa § 97 zákona

Vzory

Dohoda o nadčasovej práci

Kategória: Vzory zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Dohoda o nadčasovej práci uzavretá podľa § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) Zamestnávateľom: Názov: Sídlo: IČO: Zastúpený: Údaj o zápise v príslušnom registri: (ďalej...

Vzory

Príkaz na nadčasovú prácu

Kategória: Vzory zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Príkaz na nadčasovú prácu podľa § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zamestnancovi: ................................................................... Pracovná pozícia: ................................................................. Útvar: ...................

Vzory

Správa o nadčasovej práci

Kategória: Vzory zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Správa o nadčasovej práci Zamestnanec (titul, meno, priezvisko): ................................................. Pracovná pozícia: ............................................................................ Útvar: ...................................................................................

Vzory

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce - vzor

Kategória: Vzory

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je novým typom dohody uzatváranej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý sa zavádza s účinnosťou od 1. januára 2023 do Zákonníka práce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Pracovná zmluva na neurčitý čas

Kategória: Zmluvy a dohody

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Pracovná zmluva na určitú dobu

Kategória: Zmluvy a dohody

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

Kategória: Zmluvy a dohody

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Zmluvy a dohody

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Zmluvy a dohody

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Zmluvy a dohody

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby

Zamestnávateľ: ............................................ (názov, sídlo) Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce  a na účely oslobodenia sumy od dane z príjmu podľa § 5 ods. 7...

Vzory

Vnútorná smernica o prekážkach v práci

Kategória: Interné predpisy zdroj: portál Ropoaobce.sk

Názov smernice: Vnútroná smernica o prekážkach v práci Číslo smernice: ...../2020 Platnosť smernice: od xx.xx.2020 Účinnosť smernice od xx.xx.2020 Obsah smernice: predmet úpravy; základné pojmy; prekážky v práci; evidencia...

Vzory

Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku

Kategória: Interné predpisy zdroj: portál Ropoaobce.sk

Názov smernice: Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku Číslo smernice: ......./20xx Platnosť smernice: od xx.xx.20xx Účinnosť smernice: od xx.xx.20xx Obsah smernice:  úvodné ustanovenia, základné pojmy, zákaz...

Vzory

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom

Kategória: Zmluvy a dohody zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom sa uzatvorí v súlade s § 191 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi: Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje o zamestnávateľovi):...

Vzory

Dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Zmluvy a dohody zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dohoda o sporných nárokoch sa uzatvára v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi:   Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje...

Vzory

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 5/2020

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania práce, ale v neposlednom rade i v oblasti ochrany oso

Vzory

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zmene pracovných podmienok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.