Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 11/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
11/2023

Právne postavenie inšpektora práce pri výkone inšpekcie práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Právne postavenie inšpektora práce je priamo odvodené od rozsahu inšpekcie práce. Inšpektor práce pritom pri výkone inšpekcie práce koná v mene príslušného inšpektorátu práce, a preto môže vykonáva...

Stavby a ich súčasti ako pracoviská

Ing. Patrik Nohavica

Zamestnávatelia využívajú pri svojej činnosti stavby rôzneho druhu, účelu a veľkosti. Kľúčovou povinnosťou je zabezpečiť vyhotovenie stavieb a ich súčastí tak, aby neohrozovali bezpečnosť a zdravie...

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Na trhu práce možno nájsť aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú sťažené pracovné uplatnenie. Medzi tieto osoby patria aj občania so zdravotným postihnutím alebo invalidní dôchodcov...

Obsah vydania

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 11/2023

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 9. 11. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.