Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Na trhu práce možno nájsť aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú sťažené pracovné uplatnenie. Medzi tieto osoby patria aj občania so zdravotným postihnutím alebo invalidní dôchodcovia. Štát sa snaží pomáhať pri ich uplatňovaní na pracovnom trhu rôznymi mechanizmami a motivovať zamestnávateľov k ich zamestnávaniu. Tento príspevok bližšie poukazuje na povinnosti zamestnávateľov súvisiace s plnením povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") ustanovuje zamestnávateľom určité povinnosti vo vzťahu k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím. Jednou z povinností je aj zamestnávanie takýchto občanov za podmienok ustanovených týmto predpisom.
Ďalšie povinnosti ustanovuje aj zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník prácev znení neskorších predpisov (ďalej len "
Občan so zdravotným postihnutím
Zamestnancom so zdravotným postihnutím v súlade s § 40 ods. 8 Zákonníka práceje
"zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku."
V súlade s § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sa za občana so zdravotným postihnutím na účely plnenia povinného podielu považuje občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.
Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení"), konkrétne podľa ust. § 71 ods. 1je
"poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou."
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Podľa § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení sa pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje na základe:
a)
lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a
b)
komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.
Právna úprava v minulosti rozlišovala invalidné dôchodky na tzv. "plné" invalidné dôchodky a "čiastočné" invalidné dôchodky. Súčasná právna úprava takéto rozlíšenie nepozná, používa iba jeden univerzálny pojem "invalidný dôchodok", avšak
de facto
naďalej platí, že za tzv. "plný" invalidný dôchodok možno považovať invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje viac ako 70%. Ak miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje viac ako 40%, avšak nie viac ako 70%, potom hovoríme o tzv. "čiastočnom" invalidnom dôchodku.
V súlade s § 9 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre telesnú poruchu, duševnú poruchu alebo poruchy správania:
-
rozhodnutím Sociálnej poisťovne, alebo
-
oznámením Sociálnej poisťovne, alebo
-
posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
Občan so zdravotným postihnutím je, podľa uvedeného, povinný zamestnávateľovi preukázať invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania.
Za občana so zdravotným postihnutím sa na účely plnenia povinného podielu považuje občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorým je napríklad aj zákon o sociálnom poistení. Ak teda zamestnanec nie je uznaný za invalidného podľa tohto zákona, nie je ho možné na účely plnenia povinného podielu považovať za občana so zdravotným postihnutím.
Na akých zamestnávateľov sa vzťahuje povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.