Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Legislatíva

Všeobecná legislatíva

431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

160/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 25. 7. 2023  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

185/2015 Z.z.

Schválený 1. 7. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

185/2015 Z.z. Autorský zákon

158/2018 Z.z.

Schválený 29. 5. 2018 Účinný 15. 6. 2018  

158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

244/2002 Z.z.

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

131/2002 Z.z.

Schválený 21. 2. 2002 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 23. 12. 2023  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

241/1993 Z.z. N

Schválený 20. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch

55/2017 Z.z. N

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 31. 3. 2024  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

328/2002 Z.z. N

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

36/2005 Z.z.

Schválený 19. 1. 2005 Účinný 11. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

561/2008 Z.z.

Schválený 25. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

381/2001 Z.z.

Schválený 4. 9. 2001 Účinný 1. 10. 2001 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

578/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

138/2019 Z.z.

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

54/2019 Z.z.

Schválený 30. 1. 2019 Účinný 1. 3. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

61/2015 Z.z.

Schválený 12. 3. 2015 Účinný 1. 4. 2015 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

326/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve