Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Interný predpis (smernica) o práci so zobrazovacou jednotkou

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Súdny dvor Európskej únie nedávno riešil prípad žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare. Ide o konanie pod sp. značkou C-392/21. Rozsudok sa týkal povinnosti zamestnávateľa znášať náklady na p...

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce - vzor

Kategória: Vzory Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je novým typom dohody uzatváranej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý sa zavádza s účinnosťou od 1. januára 2023 do Zákonníka práce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Práca nadčas v interných predpisoch a formulároch

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Z uzavretého pracovného pomeru plynie zamestnancovi povinnosť vykonávať dohodnutý druh práce v stanovenom pracovnom čase. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi doho...

Dohoda o sporných nárokoch - vzor

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Podľa § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá musí byť písomná, inak je neplatná. Nárok je potrebné uspokojiť na mieste ustanovenom týmto zákonom aleb...

Dohoda o hmotnej zodpovednosti – vzor

Kategória: Vzory Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Zdroj: portál Direktor

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je špecifickým druhom zmluvy. Zamestnanec je na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedný za schodok vzniknutý na zverených hodnotách. Zodpovednosť zamestnanca za spôsobenú škodu je upravená viacerými ustanov...

Čestné vyhlásenie o osobnej a trvalej starostlivosti o dieťa

Kategória: Vzory Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Podľa § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej pä...

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom rôzne výhody, benefity. Medzi najčastejšie patrí napr. prispievanie na stravovanie vo väčšej miere než upravuje legislatíva, prispievanie na kultúru, či zavedenie pružného pracovného času.

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Prácou nadčas v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozumieme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovn...

Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzde

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu je upravená v ustanovení § 119a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. Ak sa zamestnanec domnieva, že dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a dosahuje nižšiu mzdu ako jeho kolegovia n...

Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti o vrátenie preplatku mzdy

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.