Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Čestné vyhlásenie o osobnej a trvalej starostlivosti o dieťa

Kategória: Vzory Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Podľa § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej pä...

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom rôzne výhody, benefity. Medzi najčastejšie patrí napr. prispievanie na stravovanie vo väčšej miere než upravuje legislatíva, prispievanie na kultúru, či zavedenie pružného pracovného času.

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Prácou nadčas v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozumieme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovn...

Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzde

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu je upravená v ustanovení § 119a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. Ak sa zamestnanec domnieva, že dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a dosahuje nižšiu mzdu ako jeho kolegovia n...

Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti o vrátenie preplatku mzdy

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní výplatných pások elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Kategória: Vyhlásenia, záznamy, výzvy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

Žiadosť o poskytnutie informácií adresovaná súdu - lustrácia súdnych konaní

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti, ktorou sa zamestnávateľ obracia na konkrétny súd a žiada o poskytnutie informácií ohľadom aktívnych a právoplatne skončených súdnych konaní, v ktorých vystupuje na stran...

Žiadosť Zboru väzenskej a justičnej stráže o zistenie adresy miesta výkonu trestu odňatia slobody

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti, ktorou sa zamestnávateľ obracia na Zbor väzenskej a justičnej stráže o zistenie adresy miesta výkonu trestu odňatia slobody jeho zamestnanca.

Potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce a o pracovnej dobe zamestnanca

Kategória: Oznámenia, potvrdenia, rozhodnutia Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnanca o mieste výkonu práce a o pracovnej dobe zamestnanca

Potvrdenie zamestnávateľa - zamestnanec nemôže vykonávať prácu z domu

Kategória: Vzory Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania podľa uznesenia v...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru a dohody o sporných nárokoch. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovná zmluva pre teleprácu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy pre teleprácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o výkone práce z domu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o výkone práce z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žaloby o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zmene pracovných podmienok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor príkazu zamestnávateľa na vykonenie pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.