Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Práca nadčas v interných predpisoch a formulároch

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Dane a účtovníctvo

Z uzavretého pracovného pomeru plynie zamestnancovi povinnosť vykonávať dohodnutý druh práce v stanovenom pracovnom čase. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi dohodnúť sa na výkone práce aj nad ustanovený pracovný čas, či zamestnávateľovi možnosť zamestnancovi tento výkon práce prikázať. Vyplýva to z tzv. princípu dispozičného oprávnenia zamestnávateľa, čiže právomoci disponovať s pracovnou silou zamestnanca v zmysle stanovených pravidiel.

Práca nadčas je jedným z najfrekventovanejších pojmov pracovného práva, a to nielen z dôvodu mzdových (resp. platových) nárokov, ktoré sa s ňou spájajú, ale aj z hľadiska jej organizovania. Z dikcie § 97 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že prácu nadčas možno vykonať na základe súhlasu zamestnávateľa alebo na jeho príkaz, zároveň však pripúšťa ďalšiu možnosť v podobe dohody.

Všetky vyššie vymenované spôsoby organizovania práce nadčas však musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ak by zamestnávateľ nesprávne aplikoval, prípadne porušoval ustanovenia týkajúce sa práce nadčas, vyplývajúce zo Zákonníka práce, riskoval by sankčné postihy zo strany inšpekcie práce, ktoré môže uložiť príslušný inšpektorát práce v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zamestnávateľ si môže, či už v pracovnom poriadku, alebo prostredníctvom iného samostatného interného predpisu (napr. smernica o nadčasovej práci) sám bližšie upraviť podrobnosti organizovania práce nadčas, ale aj jej odmeňovania. Táto úprava musí byť v súlade, tak ako so Zákonníkom práce, aj s inými všeobecne záväznými predpismi.

Ďalej uverejňujeme vzor smernice o práci nadčas.


Názov zamestnávateľa, sídlo, IČO, údaj o zápise v príslušnom registri

______________________________________________________________________________________________________

Názov smernice: Smernica o práci nadčas

Číslo smernice: .........................................../ ............................................

Smernicu vypracoval: ..............................................................................

Smernicu schválil: ............................................... dňa .............................

Obsah smernice:

Úvod

Všeobecné a osobitné ustanovenia:

1. Vymedzenie pojmov

2. Organizovanie práce nadčas

2.1. Príkaz na nadčas

2.2. Súhlas zamestnávateľa s nadčasovou prácou

2.3. Dohoda o práci nadčas

3. Rozsah práce nadčas

4. Osobitné kategórie zamestnancov a zákaz práce nadčas

4.1. Osobitné kategórie zamestnancov

4.2. Zákaz práce nadčas

5. Odmeňovanie práce nadčas

6. Evidencia práce nadčas

7. Čerpanie náhradného voľna

Spoločné ustanovenia

Záverečné ustanovenia

Prílohy

Úvod

Účelom tejto smernice je upraviť organizovanie a odmeňovanie práce nadčas u (názov zamestnávateľa) ............................................................... v súlade so:

a)      zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Všeobecné a osobitné ustanovenia

1. Vymedzenie pojmov

Prácou nadčas sa rozumie práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Pri pružnom pracovnom čase je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom mimo základného pracovného času pri uplatnení pružného štvortýždenného pracovného obdobia nad určený pracovný čas pripadajúci na toto obdobie.

U zamestnávateľa sa uplatňuje flexibilná pracovná doba. Základný pracovný čas je stanovený:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.