Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Počet článkov autora: 22


Čas strávený cestovaním na pracovnej ceste mimo bežného pracovného času a jeho posúdenie N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi sa možno okrajovo okrem prípadov, ktoré rieši Súdny dvor EÚ, stretnúť aj s rozhodnutiami súdu EZVO/EHP (v angličtine EFTA), ktorý rieši spory nečlenských štátov EÚ, ktoré sú však viazané v niektorých oblastiach právom EÚ vrátane pracovného...

Dokedy môže zamestnanec podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, ak je v tzv. ochrannej dobe podľa § 64 ZP? N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V prípade, o ktorom nakoniec rozhodol Veľký senát NS SR (1VCdo/2/2019), sa riešila otázka uplynutia lehoty na podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca (§ 77 ZP), ak ide o zamestnanca, ktorý je v ochrannej dobe...

Evidencia pracovného času a evidencia výkonu práce pri dohodách N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V § 224 ods. 2 písm. e) ZP sa ustanovuje evidenčná povinnosť, pokiaľ ide o pracovný čas zamestnanca na dohodu. V prípade dohody o pracovnej činnosti ide o evidenciu pracovného času a v prípade dohody o vykonaní práce ide o evidenciu vykonanej práce.

Kedy je individuálne prepustenie súčasťou hromadného prepúšťania? Počítanie referenčnej doby 30 dní podľa práva EÚ N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

[výber z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ – C-300/19 (UX)] V roku 2020 sa Súdny dvor EÚ venoval aktuálnej otázke hromadného prepúšťania. V prípade C-300/19 riešil otázku určenia, či je konkrétne prepúšťanie súčasťou hromadného prepúšťania, a teda vlas...

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Podmienky na zavedenie nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času upravuje § 87 ZP. Ide o také rozvrhnutie pracovného času, ktoré nespĺňa podmienku(y) podľa § 86 ZP: rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne presiahne tri hod...

Novela ZP súvisiaca s pandémiou - komentár N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 bola prijaná novela Zákonníka práce. Do Zákonníka práce bola doplnená nová jednásta časť, ktorá upravuje niektoré pravidlá, ktoré majú prednosť pred pravidlami ustanovenými...

Pohľad Najvyššieho súdu ČR na regionálne odmeňovanie a kontext Slovenskej republiky N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V roku 2020 veľkú pozornosť v ČR vzbudilo rozhodnutie NS ČR – 21 Cdo 3955/2018, v ktorom súd riešil otázku prípustnosti rozdielov v odmeňovaní medzi jednotlivými regiónmi, ak ide o toho istého zamestnávateľa. Bola položená základná otázka, či soc...

Postup zamestnávateľa, ak chce zamestnancovi na dohodu priznať dovolenku N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi je otázka dovolenky pri dohodách veľmi okrajová. Aj z tohto hľadiska je text o dovolenke veľmi stručný a obsahuje skôr úvahu o tom, ako by zamestnávateľ mohol postupovať, ak by zamestnancovi na dohodu chcel dovolenku priznať. Zákonník prác...

Posúdenie časového úseku pri práci z domácnosti, ak vznikne potreba presunu z domácnosti na pracovisko zamestnávateľa N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Praxou bola položená nasledujúca otázka v kontexte § 250b ods. 2 Zákonníka práce (aplikovateľného aj na § 52 ods. 2 Zákonníka práce) - ako sa posudzuje cesta z domácnosti zamestnanca (kde sa práca v tomto kontexte vykonáva) na pracovisko zamestnáv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.