Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Dokedy môže zamestnanec podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, ak je v tzv. ochrannej dobe podľa § 64 ZP?

Publikované: Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V prípade, o ktorom nakoniec rozhodol Veľký senát NS SR (1VCdo/2/2019), sa riešila otázka uplynutia lehoty na podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca (§ 77 ZP), ak ide o zamestnanca, ktorý je v ochrannej dobe (§ 64 ZP), a teda pracovný pomer sa skončí uplynutím ochrannej doby.

Zákonník práce ustanovuje:

  • § 64 ods. 2 ZP: Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.
  • § 77 ZP: Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Napríklad ak zamestnancovi bola daná výpoveď 9. 4. 2021 a výpovedná doba je dvojmesačná, táto začne plynúť 1. 5. 2021 a skončí sa 30. 6. 2021. Keďže ide o lehotu (dva mesiace), jej počítanie sa spravuje § 122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. na základe pravidiel počítania lehôt.

Lehota v Zákonníku práce je hmotnoprávna (žaloba musí dôjsť na súd najneskôr v posledný deň lehoty). Zmeškanie lehoty znamená aplikovanie inštitútu preklúzie (§ 36 ZP: „K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch uvedených v § 63 ods. 4 a 5, § 68 ods. 2, § 69 ods. 3, § 75 ods. 3, § 77, § 87a ods. 7, § 193 ods. 2 a § 240 ods. 9. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihli

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.