Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 10/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
10/2020

Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín

Ing. Jaroslav Niskáč

Cieľom celoslovenskej inšpekcie práce zameranej v roku 2019 na manipuláciu a skladovanie druhotných surovín bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochr...

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

V tomto článku prinášame prehľad zmien v technických smerných hodnotách karcinogénov, informácie o prechodných obdobiach, počas ktorých sa bude uplatňovať príslušná technická smerná hodnota u arzén...

Charakteristika a druhy právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

Ing. Pavol Farárik Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „predpisy na zaistenie BOZP“) vymedzuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 07. 10. 2020
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.